Kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2023–2026 m. įgyvendinti!

XII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2023–2026 m. įgyvendinti. Aktuali informacija pateikiama lentelėje.

Įgyvendinančioji institucija: LMT
Galimi pareiškėjai:
 • asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
 • asmuo vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas;
 • vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, ar valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga
Svarbi informacija:
 • Projekto pradžia 2023-04-01–2023-07-01.
 • Projekto trukmė ne ilgesnė nei 36 mėn.
 • Projekto biudžetas ne didesnis nei 150 tūkst. Eur.
I KONKURSAS. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų
 • Projekto vadovas  turi būti mokslininkas, kuris per pastaruosius 10 metų (2012–2021 arba 2013–2022  metais;  į  šiuos  laikotarpius  neįskaičiuojamos  nėštumo  ir  gimdymo  atostogos,  tėvystės atostogos,  atostogos  vaikui  prižiūrėti  –  tokiu  atveju  nurodytas  10  metų  laikotarpis  atitinkamai pailgėja) yra paskelbęs bent vienu iš šių būdų:

1.1. ne mažiau kaip 10 mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose (periodiniuose,  tęstiniuose  arba vienkartiniuose)

1.2. ne disertacijos pagrindu parengtą monografiją ar studiją (jei monografija ar studija parengta su bendraautoriais, tai monografijos autoriaus dalis  turi  būti  ne  mažesnė  nei  4  autoriniai lankai,  studijos autoriaus  dalis –  ne mažesnė nei  2  autoriniai  lankai;  mažesnės  apimties dalys  gali  būti  teikiamos  kaip  mokslo straipsniai)  ir  ne  mažiau  kaip  5  mokslo straipsnius  recenzuojamuose  mokslo leidiniuose  (periodiniuose,  tęstiniuose  arba vienkartiniuose).

 • Bent 3 iš pagal 1.1 ar 1.2 papunktį pateiktų mokslo publikacijų turi būti paskelbtos per pastaruosius 5  metus  (2017–2021  arba  2018–2022  metais;  į  šiuos  laikotarpius  neįskaičiuojamos  nėštumo  ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti – tokiu atveju nurodytas 5 metų laikotarpis atitinkamai pailgėja).
II KONKURSAS. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų
 • Projekto vadovas ir kiti pagrindiniai projekto vykdytojai,  turintys mokslo laipsnį,  turi būti jaunieji mokslininkai,  t.  y.  asmenys,  mokslo  laipsnį  įgiję  ne  anksčiau  kaip  prieš  7  metus  nuo  kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir  gimdymo  atostogos,  tėvystės  atostogos,  atostogos  vaikui  prižiūrėti  –  tokiu  atveju  laikotarpis atitinkamai pailgėja).
III KONKURSAS. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas ir kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinę dieną  būti  paskelbęs  ne mažiau  kaip  15 mokslo  straipsnių  žurnaluose,  turinčiuose  cituojamumo rodiklį  (angl.  Journal Impact  Factor)  Clarivate  Analytics  Web  of  Science  duomenų  bazėje, išspausdinimo  metu  patenkančiuose  į  atitinkamos  tematikos  žurnalų  kategorijos  Q1–Q3  grupes (kvartilius) (įskaitomi ir priimti spausdinti straipsniai).
 • Paraiška teikiama anglų kalba.
IV KONKURSAS. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų

 • Projekto vadovas ir kiti pagrindiniai projekto vykdytojai,  turintys mokslo laipsnį,  turi būti jaunieji mokslininkai,  t.  y.  asmenys,  mokslo  laipsnį  įgiję  ne  anksčiau  kaip  prieš  7  metus  nuo  kvietime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir  gimdymo  atostogos,  tėvystės  atostogos,  atostogos  vaikui  prižiūrėti  –  tokiu  atveju  laikotarpis atitinkamai pailgėja).
 • Paraiška teikiama anglų kalba.
Paraiškų pateikimo terminas: 2022 m. rugsėjo 30 d. 24 val.
Paraiškų pateikimo vieta: https://junkis.lmt.lt/

Daugiau informacijos rasite adresu: https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-664