Jaunimo ir sporto reikalų komisija aptarė Lietuvos sporto universiteto perspektyvas aukštojo mokslo reformos kontekste

Lapkričio 7 d. posėdyje Jaunimo ir sporto reikalų komisija, dalyvaujant Lietuvos sporto universiteto laikinai rektorės pareigas einančiai doc. dr. Dianai Rėklaitienei ir šio universiteto Plėtros ir sporto prorektoriui doc. dr. Vidui Bružui, svarstė Lietuvos sporto universiteto perspektyvų aukštojo mokslo reformos kontekste klausimą.

D. Rėklaitienė pažymėjo, kad iki šiol niekas, remdamasis konkrečiais argumentais, nepaaiškino, kodėl reikia reorganizuoti Lietuvos sporto universitetą (LSU), kuris atitinka visus studijų, mokslinių tyrimų ir kitus reikalavimus bei yra aktyvus Europos Sąjungos universitetų rinkos dalyvis. Ji taip pat vylėsi, kad po Konstitucinio Teismo (KT) nutarimo valstybės institucijos labiau paisys aukštosios mokyklos nuomonės.

Išklausiusi laikinosios LSU rektorės ir komisijos narių pasisakymus ir siūlymus, komisija bendru sutarimu nusprendė atsižvelgiant į:

1) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. KT15-N10/2018 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 9 punkto, 38 straipsnio 1 dalies, 39 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. XIII-1021 „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymui“, kuriuo Konstitucinis Teismas pripažino, kad Konstitucijai ir Mokslo ir studijų įstatymo nuostatoms prieštarauja Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimas „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“. Prieštaraujančiomis Konstitucijai taip pat pripažintos Mokslo ir studijų įstatymo nuostatos, kuriomis reguliuojamas valstybinių aukštųjų mokyklų reorganizavimas ar likvidavimas;

2) Konstitucinio Teismo vertinimą, kad Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas, kuriuo nuspręsta reorganizuoti Lietuvos sporto universitetą prijungiant jį prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, buvo priimtas nesant Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimo dėl tokio reorganizavimo ir neįvertinus numatomo reorganizuoti Lietuvos sporto universiteto tarybos nuomonės;

3) Lietuvos sporto universiteto bendruomenės interesus, istorines tradicijas ir poreikį išlaikyti jų tęstinumą;

4) posėdyje išsakytus Lietuvos sporto universiteto atstovų argumentus ir nuomonę dėl šio universiteto reorganizavimo,

siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimant sprendimus įvertinti galimybę Lietuvos sporto universiteto nereorganizuoti prijungiant jį prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, bet palikti Lietuvos sporto universitetą autonomišką.

                                           LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos informacija