DĖL VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ PASKOLOS GAVĖJŲ PRAŠYMŲ TEIKIMO PRADŽIOS IR PABAIGOS DATŲ

Valstybinis studijų fondas, vadovaudamasis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“,  (toliau – Aprašas) 31 punktu, 2024-02-01 skelbs valstybės  remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamų paskolų dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti paskolos gavėjo prašymų teikimo pradžią – 2024 m. vasario 5 d. (nuo 8:00 val.), pabaigą – 2024 m. kovo 4 d. (iki 15:00 val.)

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paskolos gavėjų prašymų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreikį, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašą. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų tvirtinimo data – 2024 m. kovo 19 d.   

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje, užpildyti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą ir pateikti jį Fondui nurodytu būdu iki 2024 m. kovo 4 d.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas paskolos gavėjo prašymą, nurodė kriterijus, suteikiančius  pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki paskolos gavėjo prašymų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu http://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Vadovaujantis Aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

– paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti

studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;

– paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (4 400 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 40 BSI dydžių (2 200 Eur);

– paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių (3 300 Eur).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Studentai, pageidaujantys gauti aukščiau minėtas paskolas, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti paskolos gavėjo prašymą.