LSU atstovė pristatė tyrimo rezultatus tarptautinėje mokslo konferencijoje Granadoje

2018 m. liepos 25-27 d.  doc. dr. Dovilė Valančienė kėlė mokslinę kompetenciją tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „Thirteenth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences“ (Ispanija, Granada). Konferencija buvo organizuojama Interdisciplinary Social Sciences Research Network, kuris buvo įsteigtas 2006 m. (University of Illinois Research Park), siekiant sutelkti socialinius mokslus, taip pat socialinius ir gamtos ar taikomuosius mokslus bendram moksliniam dialogui. Mokslininkė pranešime „Law and other sciences: what is the contemporary status of law science?“ pristatė teisės mokslo ir kitų mokslų šiuolaikinį mokslinį dialogą, pateikė atliktos analizės duomenis, su kokiais mokslais teisės mokslas pasaulyje labiausiai bendradarbiauja, kuo tai prisideda prie didesnio pažinimo, stengėsi atsakyti į klausimus, kokia yra šiuolaikinė teisės mokslo būklė kitų mokslų apsuptyje, ar dialogas su kitais mokslais yra pakankamai matomas, ar labai nežymus, kokie viso to privalumai ir trūkumai. Mokslininkė ne tik pristatė savo pranešimą, bet ir užmezgė mokslinius ryšius su įvairių mokslų atstovais, susipažino su naujomis idėjomis, apmąstė naujų tyrimų galimybes, plėtojant mokslų tarpdiscipliniškumą.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų.