LSU atstovas kėlė mokslinę kompetenciją Kolumbijos universitete, JAV

2019 m. rugsėjo 16–spalio 14 d. Lietuvos sporto universiteto profesorius Arūnas Emeljanovas buvo išvykęs į ilgalaikę mokslinę stažuotę Kolumbijos universitete, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kolumbijos universitetas yra įsikūręs 1754 m. Niujorko mieste ir patenka į seniausių JAV universitetų penketuką. Į jį priimami studijuoti vos 7 proc. stojančiųjų. Tai rodo didelį universiteto prestižą. Kolumbijos universiteto Mokytojų kolegija (Teachers College), anot U. S. News & World Report žiniasklaidos kompanijos, nuo 1992 m. yra vertinama kaip lyderiaujanti edukologijos srities akademinė institucija.

Prof. A. Emeljanovo stažuotės koordinatorius buvo prof. dr. Stephen Silverman. Tai žymus tarptautinio lygmens fizinio ugdymo ir socialinių mokslų mokslinių tyrimų metodologijos sričių mokslininkas. Jo H-indeksas Scopus duomenų bazėje siekia 20. Prof. dr. S. Silverman yra parengęs daugiau kaip 180 mokslinių publikacijų. Nuosekliai nagrinėja fizinio ugdymo procesą mokyklose, parengęs tyrimo instrumentus moksleivių nuostatoms fizinio ugdymo ir fizinio aktyvumo atžvilgiu įvertinti. Mokslinės stažuotės koordinatoriaus įdirbis ir patirtis prisidėjo prie stažuotojo mokslinių tyrimų fizinio ugdymo kontekste kompetencijų plėtotės, aukšto mokslinio lygio publikacijų rengimo.

Stažuotės metu buvo atlikta surinktų duomenų statistinė analizė, aptarti duomenys. Kartu su prof. dr. S.  Silvermanu buvo aptartas publikacijos rankraštis, apibendrinantis Lietuvos moksleivių nuostatų fizinio ugdymo ir aktyvumo atžvilgiu rezultatus. Taip pat buvo parengti 2 pranešimai mokslo konferencijoms.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0077) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.