Informacija apie įgyvendinamą projektą „Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje: „20th International Conference on Sport, Physical Education, Exercise and Health Sciences“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0178

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros lektorei Brigitai Miežienei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją 20-toje tarptautinėje sporto, fizinio ugdymo, pratimų ir sveikatos mokslų konferencijoje, kuri vyks Jungtinėse Amerikos Valstijose (Niujorke).

Šio projekto tikslas – išvykti į tarptautinę mokslinę konferenciją pristatyti pranešimą „Physical Fitness Normative Reference Values among Lithuanian Primary School Children: Population-Based Cross-Sectional Study“ apie Lietuvos pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo referencines normas. Tiek šalies praktikai, tiek ir mokslininkai stokoja moksliškai pagrįsta, patikima metodika įvertintų pradinių klasių moksleivių SSFP rodiklių, nėra juos pristatančių publikacijų prestižiniuose mokslo leidiniuose. Nėra referencinių skalių, pagal kurias būtų galima nustatyti individualų vaiko fizinio pajėgumo lygį. Tai kelia neapibrėžtumą sveikatos specialistams, pradinio ir fizinio ugdymo pedagogams, mokinių tėvams, kaip interpretuoti konkretaus vaiko fizinio pajėgumo duomenis. Referencinės pradinių klasių moksleivių fizinio pajėgumo skalės padėtų identifikuoti tikslines grupes, kurioms reikalinga pirminė prevencija (Ortega et al., 2008; Ruiz et al., 2009) ir sekti populiacijos fizinį pajėgumą (Ortega et al., 2008). Projekto uždavinys – kelti mokslinę kompetenciją dalyvaujant tarptautiniame moksliniame renginyje, pristatant pranešimą, susipažįstant su kitų mokslininkų naujausių tyrimų rezultatais, diskutuojant, aptariant rezultatus, tyrimo metodologijos subtilumus.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.