Informacija apie įgyvendinamą projektą „Edge Hill (JK) universiteto mokslininkės dr. Lauros Purdy mokslinė stažuotė LSU atliekant bendrus kokybinius tyrimus sporto mokslo srityje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-05-0009

Docentė D. Karanauskienė teikė paraišką dr. Lauros Purdy mokslinei stažuotei į Lietuvos sporto universitetą pagal Lietuvos mokslo tarybos skelbtą kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Paraiška „Edge Hill (JK) universiteto mokslininkės dr. Lauros Purdy mokslinė stažuotė LSU atliekant bendrus kokybinius tyrimus sporto mokslo srityje“ buvo įvertinta teigiamai ir skirtas finansavimas.

2018 m. birželio mėnesį Lietuvos sporto universitete vyks Edge Hill (JK) mokslininkės Lauros Purdy mokslinė stažuotė. Dr. L. Purdy turi daug patirties kokybinių tyrimų sporto moksle srityje. Jos tyrimų kryptys – sportininkų rengimas, jo kontekstai, kultūra, iššūkiai, sportinio identiteto konstravimas, sportininkų tarpusavio santykių įprasminimas. Mokslininkės atliekami tyrimai glaudžiai siejasi su LSU moksline veikla. Dr. L. Purdy mokslinė ir praktinė patirtis padės kompetentingiau atlikti mokslinius tyrimus bei padidinti tarptautinio lygmens LSU mokslinę produkciją. Kartu su LSU ir LEU profesoriumi Rūteniu Paulausku ir kitais tyrėjais vizito metu mokslininkė vykdys kokybinį tyrimą „Krepšinio žaidėjų socialinės aplinkos ypatumai treniruojantis ir žaidžiant politinio konflikto (karo) zonose“.

Mokslinės stažuotės siektini produktai – parengta mokslinė publikacija atlikto tyrimo tema, parengtos kokybinių tyrimų metodikos, kurios bus naudojamos doktorantų ir magistrantų darbuose bei tyrėjų rengiamose publikacijose.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.