Informacija apie įgyvendinamą projektą „Dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje „ICRTTI 2019: 21st International Conference on Recession Tourism and Tourism Industry“ Japonijoje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0249

Lietuvos mokslo tarybos skelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ paskatino Lietuvos sporto universiteto mokslininkus teikti paraiškas, siekiant kelti kvalifikaciją mokslo renginiuose užsienyje.

Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros profesorei Birutai Švagždienei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją tarpdisciplininėje mokslinėje konferencijoje „ICRTTI 2019: 21st International Conference on Recession Tourism and Tourism Industry“ Japonijoje 2019 m. birželio mėnesį.

Šios tarptautinės konferencijos metu daugiausia dėmesio skiriama turizmo verslo ir turizmo veiklos analizės aspektams. Siekiama sutelkti akademikus, mokslininkus, praktikus, kurie nori dalytis patirtimi, turizmo verslo organizavimo tyrimų rezultatais. Konferencija jungia tarpdisciplinines mokslininkų, praktikų ir pedagogų grupes. Čia atsiskleidžia mokslo naujovės, yra galimybė pristatyti bei aptarti naujausias tendencijas ir problemas, įgyti praktinių įgūdžių, sprendžiant aktualias turizmo verslo problemas.

Konferencijoje bus perskaitytas pranešimas „Burnout Effect for Manager of Leisure Organization Evaluation“ apie turizmo verslo vadybininkų perdegimo sindromo aspektus, atpažinimus, idėjas ir investavimo galimybes tobulinant atsiradusius reiškinius. Bus galimybė išsamiau diskutuoti su kitų šalių mokslininkais, analizuojančiais šią temą. Be to, bus proga turizmą pristatyti kaip dar vieną verslui patrauklią industriją.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.