EDGE HIIL Universiteto (JK) mokslininkės Dr. Lauros Purdy mokslinė stažuotė Lietuvos Sporto Universitete

2018 m. birželio 18 – 25 d. Lietuvos sporto universitete stažavosi  ir tyrimus atliko Edge Hill universiteto (JK) Sporto ir fizinio aktyvumo katedros vyr. dėstytoja dr. Laura Purdy. Mokslininkės vizito tikslas buvo suburti sporto mokslo tyrėjus, norinčius ir galinčius atlikti kokybinius tyrimus, ir ugdyti jų kompetenciją šioje srityje.

Kartu su LSU mokslininkais dr. Laura Purdy parengė tyrimo „Krepšinio žaidėjų socialinės aplinkos ypatumai treniruojantis ir žaidžiant politinio konflikto (karo) zonose“ metodologiją, atliko šešis pusiau struktūruotus interviu ir parengė preliminarias įžvalgas. Tyrimo tikslas – ištirti sportininkų, sporto vadybininkų bei kito personalo gerovę ir savijautą, kuriems dėl įvairių priežasčių tenka treniruotis ar dirbti konflikto, smurto, karo zonose, jiems nelabai pažįstamoje kalbinėje, kultūrinėje ir geografinėje aplinkoje. Tokie tyrimai šiuo metu aktualūs, kadangi įvairios organizacijos (EUAthletes, European Observatoire of Sport and Employment, ir kt.) susirūpinusios dėl nesaugių treniravimosi ir darbo sąlygų kai kuriose Europos šalyse. Mokslininkai yra skatinami atlikti multidisciplininius tyrimus, kurie išanalizuotų esamą padėtį ir paskatintų politikus ir partnerius padėti sportininkams bei kitiems sporto darbuotojams. Būdama Lietuvoje, Laura Purdy atliko šešis interviu su keturiais sportininkais, vienu treneriu ir vienu sporto vadybininku, kurie dirbo įvairiuose Ukrainos krepšinio klubuose 2013 – 2015 metais. Šie ir kiti tiriamieji buvo kviečiami į interviu iš įvairių Lietuvos krepšinio klubų, kuriuose jie šiuo metu dirba. Toliau interviu bus tęsiami LSU mokslininkų. Liepos mėnesį bendraujant nuotoliniu būdu duomenys bus analizuojami ir rengiamos mokslinės publikacijos: 1) knygos skyrius: Purdy, L.G. & Paulauskas, R. The country is under threat, but the game goes on: Athlete welfare in conflict zones. In: M. Lang (ed.). Routledge Handbook of Athlete Welfare. London: Routledge. (numatyta išleisti 2018 m. lapkričio mėn.), ir 2) mokslinis straipsnis žurnale su citavimo koeficientu: Sport, Education and Society; Sport and Social Issues; arba Sport in Society.

Mokslininkų grupėje „Sporto etika“, vadovaujamoje prof. Sauliaus Šukio, dr. Laura Purdy dalinosi savo patirtimi, atliekant kokybinius tyrimus sporto mokslo srityje (seminaras „Using qualitative methodologies to gain an understanding of sports work“), susipažino su tyrėjų rengiamais kokybiniais tyrimais („Cheating in sport: athletes’ perceptions and evaluations“) ir išsakė savo pastabas bei pasiūlymus, aptarė studentų baigiamųjų darbų galimybes ir savo patirtį su studentais, taikant kokybinius tyrimus. Mokslininkė pasidalino savo įžvalgomis, kokie kokybiniai tyrimai šiuo metu yra aktualūs ir perspektyvūs sporto moksle ir pakvietė LSU mokslininkus bendradarbiauti su Edge Hill universiteto mokslininkais bei jungtis į bendrus tyrimų projektus.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų.