Tikslinis finansavimas

Kas yra tikslinis finansavimas?

Studentui, studijuojančiam savo lėšomis, skirtas „studijų krepšelis“ studijų kainai ar jos daliai apmokėti ir sumokėtos studijų kainos, bet ne didesnės nei norminė studijų kaina, daliai kompensuoti. Studentui, gavusiam tikslinį finansavimą, 50 proc. studijų kainos apmoka LR Švietimo ir mokslo ministerija ir ne mažiau kaip 20 proc. apmoka darbdavys, jeigu jis yra privataus sektoriaus atstovas. Jeigu darbdavys yra viešojo sektoriaus atstovas jis prie studijų kainos dalies kompensavimo neprisideda. Todėl studentams, pasirašiusiems studijų tikslinio finansavimo sutartį, 50 proc. studijų kainos apmoka Švietimo ir mokslo ministerija, likusią sumą (ne daugiau kaip 50 proc. studijų kainos) sumoka studentas. Jeigu tikslinio finansavimo sutartis pasirašyta su darbdaviu – privataus sektoriaus atstovu – privataus sektoriaus atstovas apmoka ne mažiau kaip 20 proc. visos mokėtinos studento studijų kainos.

Kam gali būti skiriamas tikslinis finansavimas?

Tikslinis finansavimas gali būti skiriamas studentui, studijuojančiam savo lėšomis pirmosios pakopos studijų programos antrame ir aukštesniuose kursuose (tiek nuolatine, tiek ištęstine forma). Išskyrus studentus, pakartotinai studijuojančius pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis.

Kokie yra studento įsipareigojimai?

Studentai privalo studijuoti be akademinių skolų. Studijuoti jo su aukštąja mokykla sudarytos studijų sutarties sąlygomis ir nenutraukti sutarties be svarbių priežasčių. Neįvykdęs tikslinio finansavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų, grąžinti į valstybės biudžetą jo studijoms skirtas valstybės biudžeto lėšas; baigęs studijų programą, įsidarbinti ir dirbti ne trumpiau kaip 3 metus.

Daugiau žr. tikslinio finansavimo sutartyje.

Kokiu atveju reikia grąžinti į valstybės biudžetą pinigus už tikslinį finansavimą?

Studentas, neįvykdęs studijų tikslinio finansavimo sutarties sąlygų, turi grąžinti į valstybės biudžetą jo studijoms skirtas valstybės biudžeto lėšas. Tikslinio finansavimo sutarties sąlygos: studijuoti jo su LSU sudarytos studijų sutarties sąlygomis ir nenutraukti sutarties be svarbių priežasčių.

Studentas, studijuojantis tiksliniu būdu finansuojamoje studijų vietoje, po pirmųjų dvejų studijų metų, o ištęstinių studijų atveju – pabaigęs pusę studijų programos, netenka tikslinio finansavimo studijoms, jeigu atitinkamo laikotarpio jo studijų rezultatų vidurkis yra daugiau kaip 20 procentinių punktų mažesnis negu Universiteto atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso studijuojančiųjų atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkis.

Tikslinio finansavimo netekęs asmuo už studijas turi mokėti Universiteto nustatytą studijų kainą, o jo tikslinio finansavimo būdu finansuojamą studijų vietą Universiteto nustatyta tvarka gali užimti geriausiai valstybės nefinansuojamoje vietoje besimokantis studentas.

Nuo lėšų grąžinimo studentas atleidžiamas, jeigu:

Buvo išleistas akademinių atostogų dėl ligos gydytojui ar gydytojų konsultacinei komisijai rekomendavus arba nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų ir nepasibaigus akademinių atostogų terminui raštu pranešė Universitetui apie studijų nutraukimą; Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgaliu ir pateikia pažymą apie savo neįgalumą; Miršta.

Kokie yra darbdavio įsipareigojimai?

Įdarbinti studentą ne trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jeigu darbdavys yra privataus sektoriaus atstovas finansuoti ne mažiau kaip 20 proc. visos mokėtinos studento studijų kainos. Jeigu darbdavys yra viešojo sektoriaus atstovas – finansuoti studijų kainos nereikės.

Ką turiu daryti, kad gaučiau tikslinį finansavimą?

Visų pirma susirasti darbdavį ir jam pateikti pasirašyti ketinimų bendradarbiauti protokolą (privataus sektoriaus atstovuiviešo sektoriaus atstovui).

Jums gali padėti studijų programos direktoriai:

Treniravimo sistemos studijų programos – Kristina Bradauskienė (kristina.bradauskiene@lsu.lt)
Fizinis ugdymas ir sportas studijų programos – Laima Trinkūnienė (laima.trinkuniene@lsu.lt)
Sporto industrijos studijų programos – Irena Valantinė (irena.valantine@lsu.lt)
Sportinė rekreacija ir turizmas studijų programos – Kristina Mejerytė-Narkevičienė (kristina.mejeryte@lsu.lt)
Taikomoji fizinė veikla studijų programos – Vida Ostasevičienė (vida.ostaseviciene@lsu.lt)
Kineziterapija studijų programos – Jūratė Požėrienė (jurate.pozeriene@lsu.lt)
Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata studijų programos – Miglė Bacevičienė (migle.baceviciene@lsu.lt)
Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena studijų programos – Rita Gruodytė-Račienė (rita.gruodyte-raciene@lsu.lt)
Ketinimų bendradarbiauti protokolą iki 2017 m. vasario 10 d. atnešti į Studijų kokybės priežiūros centrą (202 kab., II rūmai).

Lietuvos sporto universitetas Švietimo ir mokslo ministerijai 2017 m. vasario 15 d. teiks paraišką dėl tikslinio finansavimo skyrimo studentams. Jeigu ši paraiška bus patvirtinta, ir bus skiriamas tikslinis finansavimas, vadovaujantis LSU studentų atrankos į valstybės tiksliniu būdu finansuojamas studijų vietas organizavimo tvarka, dalyvauti atrankoje.

Jeigu kiltų klausimų, prašome kreiptis į Studijų kokybės priežiūros centrą, 202 kab., II rūmai (Vida Vaitauskienė, el.paštas: vida.vaitauskiene@lsu.lt, tel. (8 37) 200568)