Publikacijų registravimo tvarka

                                                       PATVIRTINTA  

                                                                                              LSU Rektoriaus
                                                                                                       2008 m. gruodžio 1 d.

                                                                įsakymu Nr. 210 K

 

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO DARBUOTOJŲ MOKSLO PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos sporto universiteto (toliau – Universiteto) darbuotojų mokslo publikacijos (toliau publikacijos) registruojamos Universiteto Bibliotekos Bibliografijos ir informacijos skyriuje.Bibliografiniai užregistruotų publikacijų duomenys skelbiami Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje.
2. Universiteto darbuotojai privalo registruoti išleistas (taip pat ir Universiteto Leidybos centre) publikacijas:
         2.1. Mokslo monografijas, studijas, fundamentinius ir originaliuosius teorinius mokslo darbus;
         2.2. Mokslo straipsnius tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose;
2.3. Mokslo straipsnius kituose mokslo leidiniuose;
2.4. Mokslo konferencijų pranešimų medžiagą (tezes), mokslo recenzijas tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose arba  vienkartiniuose mokslo leidiniuose; kituose mokslo leidiniuose.
2.5. Mokslo šaltinių publikacijas, mokslinio teksto vertimus tarptautiniu mastu pripažintuose periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose arba vienkartiniuose mokslo leidiniuose; kituose mokslo leidiniuose.
2.6. Kitas mokslo šaltinių publikacijas, sudarytus mokslo darbus, taikomuosius mokslo leidinius, mokslinio teksto vertimus, patentus.

II. PUBLIKACIJŲ REGISTRAVIMAS

3. Universiteto darbuotojai  (taip pat ir tie, kuriems Universitetas nėra pagrindinė darbovietė) privalo registruoti  tik Universitetui skirtas publikacijas. Jei nepateikiami jokie prieskyros duomenys, autoriaus pageidavimu publikacija gali būti registruojama Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazėje.
4. Universiteto darbuotojai per  mėnesį nuo publikacijos išleidimo  privalo ją užregistruoti Bibliotekoje. Visas kitas publikacijas, kurios nebuvo registruotos praėjusių metų ataskaitose, privaloma registruoti Bibliotekoje ne vėliau kaip iki gruodžio 10 dienos.
5. Universiteto darbuotojai apie pastebėtus užregistruotų mokslo publikacijų duomenų netikslumus privalo pranešti raštu arba žodžiu atsakingam Bibliotekos darbuotojui ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 1 dienos.
6. Atsakingas Bibliotekos darbuotojas gautus duomenis privalo įvesti į Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazę ne vėliau kaip iki kitų metų vasario 1 dienos.

III. PUBLIKACIJŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS

7. Universiteto darbuotojai, registruojantys savo publikacijas Bibliotekoje, turi pateikti:
         7.1. Nustatytos formos publikacijos registravimo lapelį (arba siųsti adresu: ina.zerina@lsu.lt )
7.2. Publikacijų kopijas:
7.2.1. Jei knyga – titulinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio, metrikos, santraukų ir literatūros sąrašo kopijas.
        7.2.2. Jei knygos dalis – leidinio, kuriame išspausdinta knygos dalis, titulinio lapo abiejų   pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio, metrikos bei knygos dalies pirmo ir paskutinio puslapių kopijas (su literatūros sąrašu ir santraukomis).
7.2.3. Jei straipsnis (konferencijos medžiaga, tezės) – leidinio, kuriame išspausdintas straipsnis (pranešimas, tezės), titulinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis), turinio ir metrikos bei straipsnio kopijas.
         7.3. Interneto adresą (įrašą pasaulinėse duomenų bazėse) arba elektroninės laikmenos originalą (kopiją), jei publikacija pateikiama tik elektronine forma.
8. Publikacijų, išleistų Universiteto Leidybos centre, kopijų pateikti nereikia.
9. Publikacijos, priimtos spaudai, neregistruojamos.
10. Pranešimai, skaityti mokslinėse konferencijose (jei nėra išleista pranešimų medžiagos ar tezių leidinio), neregistruojami.

IV. AUTORIŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS

11. Kartą per pusmetį (spalio ir kovo mėn.) Personalo valdymo skyrius pateikia Bibliotekai ir Mokslo skyriui duomenis apie Universiteto dėstytojus ir mokslo darbuotojus (vardas, pavardė, asmens kodas,  padalinys, užimamos pareigos, el. pašto adresas).
12. Kiekvienais metais iki spalio 1 d. Studijų skyrius pateikia Bibliotekai duomenis apie Universiteto I ir II pakopos studijų programų studentus (vardas, pavardė, asmens kodas, priklausomybė padaliniui, el. pašto adresas).
13. Kartą per metus (spalio mėn.) Mokslo skyrius pateikia Bibliotekai duomenis apie doktorantus (vardas, pavardė, asmens kodas, priklausomybė padaliniui, el. pašto adresas).

V. PUBLIKACIJŲ ATASKAITŲ PATEIKIMAS

14. Publikacijų sąrašų pateikimas:
       14.1. Universiteto darbuotojai, teikdami savo publikacijų sąrašus, spausdina duomenis iš Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazės arba užsako sąrašus Bibliografijos ir informacijos skyriuje prieš 2 darbo dienas.
        14.2. Universiteto padaliniai reikalingo sąrašo formą ir publikacijų registravimo laikotarpį (nurodydami metus imtinai) suderina su atsakingu Bibliotekos darbuotoju ir užsako prieš 2 darbo dienas.
15.  Publikacijų suvestinių pateikimas:
        15.1. Katedros kiekvienais metais iki sausio 15 d. pateikia fakulteto dekanui (originalą) ir  Mokslo skyriui (elektroninę laikmeną) katedros darbuotojų registruotų mokslinių publikacijų suvestines.
        15.2. Fakultetai ir katedros, rengdami tarpines ir galutines ataskaitas bei teikdami Mokslo skyriui registruotų mokslinių publikacijų suvestines, naudoja duomenis iš  Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazės.
            15.3. Mokslo skyrius, rengdamas tarpines ir galutines mokslinės veiklos ataskaitas, naudoja duomenis iš Universiteto mokslo publikacijų duomenų bazės.

LSU mokslo publikacijos registruojamos Leidinių komplektavimo ir tvarkymo skyriuje (II a.).

Informacija teikiama tel. 8 37 302641, 219 (vietinis), el. paštas ina.zerina@lsu.lt