Studentas ugdė gebėjimus dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose. Sportinės veiklos organizavimo ypatumai sporto mokyklose COVID-19 pandemijos metu

Finansavimo šaltinis Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24-0091) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba
Projekto programa / priemonė / veikla Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP (meno tyrimų) veiklas ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (studentų praktika)“
Projekto būsena Įgyvendintas
Studentas Rokas Nenartavičius
Tyrimų vadovas Vilija Bitė Fominienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2021 07 07–2021 08 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – atskleisti sportinės veiklos organizavimo ypatumus sporto mokyklose Covid-19 pandemijos metu.

APIE PROJEKTĄ

2021 m. liepos 7 d. – rugpjūčio 31 d. antrosios pakopos turizmo ir sporto vadybos studijų programos 1 kurso studentas Rokas Nenartavičius dalyvavo projekte, kurio metu atliko mokslinės literatūros analizę, kur, pristatydamas situaciją sporto sektoriuje Covid-19 pandemijos metu aptarė sportinės veiklos reikšmę vaikams ir jaunimui, analizavo jaunųjų sportininkų sportinės veiklos valdymo sistemą, jos kryptis ir tendencijas. Tyrimo tikslui, susijusiam su sportinės veiklos organizavimo ypatumais COVID-19 pandemijos metu, pasiekti pasirinkus kokybinio tyrimo tradiciją buvo atliktas empirinis tyrimas. Tyrimas buvo atliktas naudojant kokybinį turinio analizės metodą. Pirmajame, pasiruošimo tyrimui etape, buvo pasirinktas duomenų rinkimo metodas – pusiau struktūruotas interviu bei formuojama tyrimo imtis. Šiame tyrime dalyvavo treneriai, kurie COVID-19 pandemijos metu dirbo sporto mokyklose su moksleiviais ir vedė sportinius užsiėmimus dziudo sporto šakoje nuotoliniu būdu. Ši sporto šaka pasirinkta dėl patogumo bei jos specifiškumo. Tyrimo metu buvo apklausti 6 treneriai. Vykdant antrąjį kokybinio tyrimo proceso etapą buvo atlikta pažodinė įrašyto teksto transkripcija, o surinktų duomenų analizė buvo atlikta naudojant kokybinę turinio analizę. Išanalizavus tyrimo duomenis buvo atskleista jog sporto mokyklose COVID-19 pandemijos metu organizuojama sportinė veikla pasižymėjo tam tikrais ypatumais. Kokybinio tyrimo metu išryškėjo trys pagrindiniai veiksniai – sportininkų kaip klientų elgsena, trenerio kaip sporto paslaugos teikėjo elgsena ir organizacijos vadybinės veiklos, lėmę sportinės veiklos organizavimo mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui ypatumus.

PASIEKTAS REZULTATAS

  1. Parengta mokslinės veiklos ataskaita.