Sėkmingai įgyvendintas projektas „Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos“

Finansavimo šaltinis Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0015) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT)
Programa / priemonė Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Projekto būsena Įgyvendintas
Stažuotoja Brigita Miežienė
Stažuotės vadovai Ichiro Kawachi, Arūnas Emeljanovas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 09 01–2022 09 05

TIKSLAS

Projekto tikslas – tobulinti mokslines kompetencijas atliekant podoktorantūros stažuotę, kurios metu bus lavinami mokslinių tyrimų atlikimo, kritinio mąstymo įgūdžiai rengiant, atliekant mokslinį tyrimą, nagrinėjantį socialinio kapitalo reikšmę mitybos įpročiams, analizuojant rezultatus ir pateikiant mokslinę produkciją.

APIE PROJEKTĄ

Projekto metu buvo atliktas mokslinis tyrimas, duomenų statistinė analizė, aptarimas, atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, pateiktos rekomendacijos esamai situacijai gerinti. Suformuluotos mokslinės įžvalgos. Visa tai atsispindi mokslinėje produkcijoje bei visuomenei skirtuose rezultatų pristatymuose (viešajame renginyje, mokslo populiarinimo straipsnyje, kurį išplatino įvairūs Lietuvos internetiniai informaciniai portalai (ELTA, 15min, Gyvenimas, Sportas info ir kt.):

Pagal numatytą tyrimo protokolą buvo surinkti 1336 tiriamųjų iš Lietuvos duomenys apie jų socialinį kapitalą, mitybos ypatumus, fizinį aktyvumą, žalingus įpročius (rūkymą, alkoholio vartojimą), psichologinį distresą, gyvenimo kokybę, sociodemografinius rodiklius. Projekto teikimo metu nenumatyta, tačiau atsižvelgus į naujai susidariusią COVID-19 pandemijos situaciją papildomai surinkti duomenys apie tiriamųjų su infekcijų prevencija susijusį elgesį (asmeninę higieną, socialinį kontaktavimą). Taip pat, nuspręsta papildomai atlikti analogišką tyrimą vienoje iš Viduržemio jūros šalių, kadangi mitybos įpročiai projekto tyrime buvo vertinami Viduržemio jūros dietos klausimyno pagrindu, ir palyginti skirtingų geografiniu aspektu šalių rodiklius. Papildomai susinkti 533 tyrimo imties kriterijus atitinkančių tiriamųjų iš Kroatijos duomenys.

Podoktorantūros stažuotės projekto metu mėnesiui buvo išvykta stažuotis į Harvardo universitetą, Visuomenės sveikatos fakultetą (Harvard University, T. H. Chan School of Public Health) Bostone, JAV. Jos metu konsultuojamasi su ten dirbančiu vienu iš stažuotės vadovu prof. Ichiro Kawachi. Taip pat, buvo lankomos vairios paskaitos, seminarai, dalyvaujama profesoriaus vadovaujamoje mokslininkų grupės susitikimuose, diskutuojama mokslo publikacijų rengimo, tyrimo modelių kūrimo klausimais.

Dar viena trumpalaikė stažuotė atlikta Zagrebo universitetete (University of Zagreb), Zagrebas, Kroatija. Ten buvo aptarti bendrai surinktų duomenų analizės klausimai, tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos.

Pristatant projekto rezultatus dalyvauta reikšmingose tarptautinėse konferencijose, tokiose kaip Epidemiologinių tyrimų asociacijos (Society of Epidemiological Research) kasmetiniame susitikime bei Europos sporto mokslo kongrese (European Congress of Sport Science), į kuriuos susirenka per tūkstantį dalyvių.

PASIEKTAS REZULTATAS

  • 2 moksliniai straipsniai, publikuotini Clarivate Analytics duomenų bazėje, iš kurių vienas jau priimtas spaudai viename iš prestižinių ir aukštą citavimo indeksą turinčių mokslo žurnalų;
  • 4 moksliniai pranešimai, pristatyti tarptautinėse mokslinėse konferencijose;
  • renginys visuomenei pristatant projekto rezultatus.