Podoktorantūros stažuotė. Jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajos

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Finansavimo šaltinis Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0015) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).
Programa / priemonė Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“
Projekto būsena Įgyvendinama
Stažuotoja Brigita Miežienė
Stažuotės vadovas Ichiro Kawachi
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2020 09 01–2022 08 31

TIKSLAS

Projekto tikslas – tobulinti mokslines kompetencijas atliekant podoktorantūros stažuotę, kurios metu bus lavinami mokslinių tyrimų atlikimo, kritinio mąstymo įgūdžiai rengiant, atliekant mokslinį tyrimą, nagrinėjantį socialinio kapitalo reikšmę mitybos įpročiams, analizuojant rezultatus ir pateikiant mokslinę produkciją.

APIE PROJEKTĄ

Sveikatai palankios mitybos rekomendacijų jauni žmonės plačiai nesilaiko. Nesveika mityba yra sveikatos rizikos veiksnys, lemiantis 32 proc. mirčių Lietuvoje, lyginant su 18 proc. kitose Europos šalyse, ir pagal šį rodiklį Lietuva lyderiauja, lyginant su rūkymu (15 proc.), alkoholio vartojimu (10 proc.) ar fiziniu pasyvumu (5 proc.) (State of Health in the EU – Lietuva  2019 m.).

Tyrimo tikslas – nustatyti ir išanalizuoti jaunų suaugusių asmenų (18–29 m.) socialinio kapitalo ir mitybos įpročių sąsajas.

Stažuotės metu bus parengtas ir atliktas mokslinis tyrimas, surinkti duomenys,  atlikta jų statistinė analizė, suorganizuotas aptarimas, suformuluotos mokslinės įžvalgos ir pateiktos rekomendacijos esamai situacijai gerinti. Projekto metu mokslinė stažuotė vykdoma Zagrebo (Kroatijos) ir Harvardo (Jungtinių Amerikos Valstijų) universitetuose.

Tyrimo rezultatų analizė padės geriau suprasti jaunų suaugusių asmenų socialinio kapitalo lygį šioje besikeičiančioje visuomenėje ir jo reikšmę mitybos įpročiams. Taip pat leis numatyti gaires, kaip tuos įpročius pagerinti kuriant, stiprinant ir didinant socialinio kapitalo prieinamumą per efektyvias atskirų socialinių grupių socialinių ryšių stiprinimo strategijas, socialinę integraciją, intervencines edukacines programas.

NUMATOMAS REZULTATAS

  • 2 moksliniai straipsniai, publikuotini Clarivate Analytics duomenų bazėje;
  • 2 žodiniai pranešimai, pristatyti tarptautinėse mokslinėse konferencijose;
  • renginys visuomenei pristatant projekto rezultatus.