LSU mokslininkės analizuos patyčių ir priekabių fenomeną sporte

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

Lietuvos mokslo tarybos skelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ paskatino Lietuvos sporto universiteto mokslininkus teikti paraiškas, siekiant kelti kvalifikaciją, atliekant aukšto lygio tyrimus.

Laimėjus teiktą projekto paraišką, nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. įgyvendinamas projektas „Patyčios ir priekabės sporte: fenomeno analizė“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0190. Šio projekto vadovė Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros (toliau – SVESK) profesorė, sporto mokslo ir inovacijų instituto vyriausia mokslo darbuotoja dr. Jolita Vveinhardt, pagrindiniai projekto dalyviai SVESK docentės: dr. Laima Jesevičiūtė-Ufartienė ir dr. Vilija Bitė Fominienė. Projekto tikslas — įvertinus patyčių ir priekabių paplitimą sportinėje veikloje, atskleisti jų poveikį dalyvaujantiems asmenims, suprojektuojant priekabių veikimo ir jų valdymo ilgalaikėje perspektyvoje modelį.

Sporto sektorius pastaraisiais metais įtraukia vis didesnę visuomenės dalį, nešdamas naudą žmogaus ekonominei, edukacinei, kultūrinei veiklai, psichinei ir fizinei sveikatai. Tačiau kartu tai ir kontekstas, kuriame gana plačiai reiškiasi priekabės ir patyčios, turinčios neigiamos įtakos sportinės veiklos dalyvių sveikatai, gerovei ir ateičiai. Lietuvoje šio fenomeno egzistavimas sporte kol kas nėra visapusiškai atskleistas bei sėkmingai valdomas. Realizavus tyrimo tikslą, įvertinus patyčių ir priekabių paplitimą organizuotoje sportinėje veikloje ir atskleidus jų poveikį dalyvaujantiems asmenims bus suprojektuotas patyčių ir priekabių veikimo ir jų valdymo ilgalaikėje perspektyvoje modelis. Dėl to bus galima tiek tobulinti patį sportinės veiklos procesą, tiek kokybiškai tenkinti organizuotos sportinės veiklos dalyvių socialinius poreikius per sportą. Projekto metu planuojama perkaityti 8 žodinius pranešimus tarptautinėse užsienio konferencijose, parengti ir publikuoti 5 recenzuojamus mokslo straipsnius, išleisti vieną monografiją ir sukurti suskaitmenintą tyrimų objektą.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.