LSU atstovė kėlė mokslinę kompetenciją Harvardo universitete Bostone, JAV

2019 m. rugsėjo 16– spalio 15 d. Lietuvos sporto universiteto docentė Brigita Miežienė buvo išvykusi į ilgalaikę mokslinę stažuotę Harvardo universitete Bostone, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Harvardo universitetas yra vienas geriausių ir seniausias universitetas JAV, tarp kurio absolventų yra 48 Nobelio premijos laureatai. Harvardo universitetas sudarytas iš 11 akademinių padalinių – 10 fakultetų ir Radcliffe instituto.

Šios stažuotės koordinatorius – prof. dr. Ichiro Kawachi, nuo 1992 m. dirba Harvardo universitete, yra Visuomenės sveikatos fakulteto (angl. Harvard T. H. Chan School of Public Health, USA) profesorius, Socialinių ir elgesio mokslų katedros vadovas (angl. Department of Social and Behavioral Sciences), socialinės epidemiologijos pradininkas. Stažuotės Harvardo universitete metu buvo tobulinamos docentės mokslinės kompetencijos. Buvo analizuojami atlikto reprezentacinio tyrimo duomenys, rengiama mokslinė produkcija, parengti mokslinių publikacijų rankraščiai bei pranešimai tarptautinėms mokslinėms konferencijoms. Užmegzti kontaktai su Harvardo ir kitų universitetų mokslininkais. Dalyvauta viešose paskaitose, diskusijose, doktorantų bei podoktorantūros studijų studentų susitikimuose, tyrimų bei jų rezultatų aptarimuose, konferencijoje, skirtoje maisto, mitybos ir sveikatos problemoms aptarti.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0076) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.