LSU atstovas pristatė tyrimo rezultatus tarptautinei sporto ekonomikos ir vadybos mokslo bendruomenei

Lietuvos sporto universiteto profesorius dr. Edmundas Jasinskas dalyvavo 4-ojoje tarptautinėje sporto ekonomikos ir sporto vadybos konferencijoje (angl. 4th international Conference Sport Economics & Sport Management – SESM), kuri vyko Berlyne, Vokietijoje. Konferencijos metu mokslininkas skaitė pranešimą „Sustainable planning of sports event in environmental aspect“. Pranešime buvo akcentuota, kad planuojant darnius sporto renginius galima susilaukti didesnio dėmesio ir renginio sėkmės, nes šiuo metu didėja žmonių ekologiškumo savimonė bei supratimas apie sporto renginio palikimo ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius iššūkius. Dėl šios temos aktualumo pasisakė nemažai dalyvių, nes tai svarbi tema ir kitose šalyse.

Konferencijos metu netrūko karštų sporto ekonomikos ir vadybos tematikų pristatymų bei diskusijų. Intensyviai buvo diskutuojama po Italijos mokslininkų pristatyto pranešimo apie didėjantį sporto klubų poreikį prekiauti žaidėjais (futbolo atvejis). Pranešime buvo akcentuojama, kad klubai dėl bankų spaudimo gali įrodyti sporto klubo vertę, susiejant ją su turimų žaidėjų padidėjusia verte rinkoje tik tuo atveju, jei rinkoje įvyksta sandoriai. Vokiečių mokslininkai pristatė tyrimą apie žaidėjo vertės rinkoje sąsajas su jo aktyvumu socialinėje erdvėje. Diskutuota ir apie skirtingus atlyginimus privačiame ir nevyriausybiniame sporto industrijos sektoriuje, darbo sąlygas ir kt.

Renginio metu buvo diskutuota su mokslininkais sporto ekonomikos tematika, užmegzti nauji kontaktai. Planuojama jungtis į bendrus tyrimus su kolegomis iš Vokietijos (prof. dr. Gerhard Trosien), kuriose numatoma nagrinėti skirtingų šalių sporto darbo rinką.

Projektas vykdytas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0284) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba.