Informacija apie įgyvendinamą projektą „Socialinio kapitalo reikšmė vyresnių klasių moksleivių su sveikata susijusiam elgesiui, fizinei ir emocinei gerovei“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0072

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros lektorei Brigitai Miežienei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją Harvardo universitete (Jungtinės Amerikos Valstijos).

Mokslinės išvykos tikslas – atlikti mokslinę stažuotę Harvardo universitete, kurios metu bus siekiama kelti mokslinę kompetenciją analizuojant tyrimo duomenis ir rengiant publikacijas bei tolimesnių bendrų mokslinių tyrimų projektus.

Kadangi jaunų žmonių – produktyviausios visuomenės dalies – su sveikata susijęs elgesys bei emocinė gerovė kelia susirūpinimą Lietuvoje ir kitose besivystančiose šalyse, mokslinėje literatūroje raginama atkreipti dėmesį į tarpasmeninius veiksnius, kaip galimą bendrą minėtų pasekmių priežastį (Eckersley, 2012). Mokslininkai pabrėžia, kad dažnai neefektyvu keisti asmens elgesį, neatsižvelgiant į jo socialinį kontekstą (Pearce & Smith, 2003), o ypač į socialinius resursus (socialinį kapitalą), kurie prieinami asmeniui (Murayama et al., 2012; Novak et al., 2015). Socialinio kapitalo reikšmės fizinei, emocinei gerovei bei su sveikata susijusiam elgesiui įvertinimas leis numatyti gaires, kaip pagerinti socialinio kapitalo prieinamumą per efektyvią mokyklos emocinės ir fizinės sveikatos gerinimo politiką.

Mokslinės išvykos uždavinys – išanalizuoti socialinio kapitalo, su sveikata susijusio elgesio, fizinės ir emocinės gerovės rodiklių tyrimo Lietuvos moksleivių imtyje rezultatus; parengti mokslinių publikacijų rankraščius. Pakoreguoti ir adaptuoti tyrimo instrumentą įvairaus amžiaus Lietuvos moksleivių socialinio kapitalo tyrimams. Parengti naujo reprezentacinio Lietuvos moksleivių sveikatą lemiančių veiksnių tyrimo projektą.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.