Informacija apie įgyvendinamą projektą „Socialinio kapitalo reikšmė vyresnių klasių moksleivių fiziniam aktyvumui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0076

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentei Brigitai Miežienei skirtas finansavimas kelti mokslinę kompetenciją Harvardo universitete (Jungtinės Amerikos valstijos).
Bendradarbiaujant su vieno geriausių pasaulyje universiteto mokslininkais, šiuo tarptautinio mobilumo stažuotės projektu siekiama spręsti mažo moksleivių fizinio aktyvumo problemą, moksliškai pagrindžiant socialinio kapitalo įvairiuose jo kontekstuose reikšmę fiziniam aktyvumui.
Stažuotės uždavinys – išanalizuoti atlikto tyrimo duomenis, įvertinant Lietuvos 9-12 klasių moksleivių socialinio kapitalo tiesiogines ir netiesiogines sąsajas su fiziniu aktyvumu. Bus atliekamas rezultatų skaičiavimas, naudojant linijinį hierarchinį modelį, tiesinę ir logistinę regresijas su SPSS statistinių skaičiavimų paketu ir atliekant struktūrinį modeliavimą su Mplus statistinių skaičiavimų paketu. Analizės pagrindu bus parengti dviejų mokslinių publikacijų rankraščiai, skirti publikuoti Thomson Reuters Web of Science žurnaluose su citavimo indeksu, bei du pranešimai tarptautinėms mokslinėms konferencijoms.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.