Informacija apie įgyvendinamą projektą „Mokyklos fizinio aktyvumo politikos reikšmė moksleivių su sveikata susijusiam fiziniam pajėgumui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0078

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesoriaus Arūno Emeljanovo teikta paraiška pagal Lietuvos mokslo tarybos skelbtą kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ buvo pripažinta finansuotina.

Šiuo projektu siekiama išvykti į ilgalaikę mokslinę stažuotę užsienio universitete. Jos metu bus gilinamasi į fizinio aktyvumo skatinimo mokyklose politikos klausimus. Moksleivių fizinis pasyvumas didėja ir su tuo susiję blogėjantys fizinio pajėgumo rodikliai Lietuvoje. Nustatyta, kad 80 proc. moksleivių fizinėmis veiklomis užsiima tik mokykloje (Woods et al., 2010). Todėl svarbu įvertinti fizinio aktyvumo politiką Lietuvos mokyklose, t. y. fizinio aktyvumo skatinimo gairių įgyvendinimą kasdienėje mokyklos praktikoje, mokyklos infrastruktūros, materialių, žmogiškųjų išteklių išnaudojimą ir veiklų organizavimą.

Ilgalaikės mokslinės išvykos (stažuotės) į Kalifornijos valstijos universitetą (Long Beach) tikslas yra kelti mokslinę kompetenciją, analizuojant tyrimo duomenis ir rengiant mokslinę produkciją bei tolimesnių tyrimų projektus. Uždavinys – adaptuoti fizinio aktyvumo skatinimo politikos mokykloje tyrimo instrumentą Lietuvos kontekste bei suformuluoti struktūruoto, organizuoto vaikų fizinio aktyvumo Lietuvos mokyklose politikos tobulinimo galimybes.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.