Informacija apie įgyvendinamą projektą „Lietuvos moksleivių nuostatų fizinio ugdymo atžvilgiu reikšmė fiziniam aktyvumui“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0077

Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros profesoriaus dr. Arūno Emeljanovo teikta paraiška pagal Lietuvos mokslo tarybos skelbtą kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas iš žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ buvo pripažinta finansuotina.

Šiuo tarptautinio mobilumo stažuotės projektu siekiama užmegzti ir palaikyti glaudų mokslinį bendradarbiavimą su  vieno žymiausiu pasaulyje – Kolumbijos universiteto (Niujorkas, JAV) mokslininkais, sprendžiant svarbią visame pasaulyje ir aštrią Lietuvoje mažo moksleivių fizinio aktyvumo problemą per fizinį ugdymą mokykloje.

Mokslinė stažuotė Kolumbijos universitete prisidės prie išsamesnio moksleivių motyvacijos būti fiziškai aktyviems supratimo, susieti  fizinį aktyvumą su fizinio ugdymo kontekstu mokykloje. Šių tyrimų rezultatai leis nubrėžti gaires efektyvesniam sveikatos ugdymui ir stiprinimui Lietuvos mokyklose. Atsižvelgiant į tai, kad dr. Arūnas Emeljanovas yra ekspertas kūno kultūros klausimais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje, jis galės pristatyti šias gaires ir skleisti pažangias, mokslu grįstas strategijas. Taip pat priklausymas tarptautinėms organizacijoms – Tarptautinei kūno kultūros Federacijai (FIEP), Europos kūno kultūros ir sporto mokslo  tarybai (CEREPS), Tarptautiniam sporto ir sveikatos mokslų tinklui (INSHS), Sporto mokslo, ugdymo ir įdarbinimo Europos tinklui (ENSSEE), Pasaulinės bendruomenės sveikatos tinklui (Global Community Health (GCH)), Pasauliniam aktyvių ir sveikų vaikų aljansui (Active Healthy Kids Global Alliance) – sudarys sąlygas šias idėjas skleisti dar plačiau. Glaudesni ryšiai su Kolumbijos universiteto mokslininkais leis generuoti bendrus mokslinius projektus. Bendradarbiavimas ir bendravimas su žymiu mokslininku, atliekančiu savo tyrimus fizinio ugdymo mokykloje srityje, prof. dr. Stephen Silverman, prisidės prie mokslinės kompetencijos šioje srityje kėlimo.

Stažuotės metu planuojama kartu su Kolumbijos universiteto Mokytojų kolegijos (angl. Columbia University, Teachers College) mokslininkais išanalizuoti surinktus Lietuvos moksleivių duomenis, sudaryti naujo tyrimo projekto apmatus. Bus atlikta surinktų duomenų statistinė analizė ir jų aptarimas,  suformuluotos mokslinės įžvalgos. Taip pat bus parengtas publikacijos rankraštis, apibendrinantis Lietuvos moksleivių nuostatų fizinio ugdymo ir aktyvumo atžvilgiu rezultatus, skirtas publikuoti Clarivate Analytics žurnale su citavimo indeksu bei du pranešimai tarptautinėms mokslinėms konferencijoms.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.