Informacija apie įgyvendinamą projektą „Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje“, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0241

Lietuvos mokslo tarybos skelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ paskatino Lietuvos sporto universiteto mokslininkus teikti paraiškas siekiant kelti kvalifikaciją mokslo renginiuose užsienyje.

Lietuvos sporto universiteto docentė dr. Brigitai Miežienei skirtas finansavimas dalyvauti 21-oje tarptautinėje fizinio pajėgumo ir sveikatos konferencijoje (angl. ICPFH 2019: 21st International Conference on Physical Fitness and Health) Singapūre 2019 m. lapkričio mėn.

21-oje tarptautinėje fizinio pajėgumo ir sveikatos konferencijoje jau 21 kartą bus siekiama suburti mokslininkus, tyrinėjančius fizinį pajėgumą įvairiais jo aspektais ir fizinio pajėgumo sąsajas su sveikata. Konferencijoje mokslininkams taip pat bus galimybė susitikti ir padiskutuoti su praktikais bei aptarti inovacijas, tendencijas, praktinius ir mokslinius iššūkius fizinio pajėgumo ir sveikatos srityse.

Išvykos į tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą fizinio pajėgumo ir sveikatos klausimams gvildenti, metu bus siekiama pristatyti Lietuvos mokslininkų įdirbį moksleivių fizinio pajėgumo tyrimuose, susipažinti su kitų pasaulio mokslininkų darbais, naudojamais tyrimo metodais, praktika. Konferencijos žodinių pranešimų sekcijoje pristatomo tyrimo tikslas – išsiaiškinti kūno masės indekso, fizinio pajėgumo ir savo sveikatos vertinimo tarpusavio sąsajas 11–18 metų Lietuvos moksleivius reprezentuojančioje populiacijoje. Renginio metu mokslininkė pristatys žodinį pranešimą „Predictive Value of Body Mass Index for Health-Related Physical Fitness and Self-Rated Health in 11–18 Years-Old Youth“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.