Rita Gruodytė-Račienė

  • Docentė
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Rita Gruodytė-Račienė
  • rita.gruodyte-raciene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1991 - 1995Įgyta kūno kultūros dėstytojo specialybė Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute (dabar - Lietuvos sporto universitetas, LSU) / Gained Bachelor of Physical Education (PE) Pedagogy, Lithuanian Institute of PE (now LSU), Kaunas, Lithuania
1995 - 1997magistrantūros studijos Vytauto Didžiojo universitete. Įgyta specialybė – profesinio mokymo vadyba / Master of Vocational Education Management, Vytautas Magnus university, Kaunas, Lithuania
2006 - 2010doktorantūros studijos Tartu universitete, Tartu, Estija. Apginta disertacija, kurios tema („Ryšiai tarp kaulų mineralinio tankio, šoklumo ir hormonų rodiklių paauglių sportininkių tarpe“ (vadovas prof. Toivo Jurimae) / PhD studies - Doctor of Biomedical Sciences, Tartu university, Tartu, Estonia. Title of the Dissertation - “Relationships between bone parameters, jumping height and hormonal indices in adolescent female athletes“ (Supervisor prof. Toivo Juriamae)

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2011 - 2012podoktorantūros stažuotė - dirbo moksline tyrėja, Kineziologijos institute, Saskačevano universitetas, Saskatūnas, Saskačevanas, Kanada / Postdoctoral Fellow, College of Kinesiology, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada (Awarded funding from the Saskatchewan Health Research Foundation (SHRF) #2436 for Postdoctoral Fellowship – 2011-2012)
2017 - 2021Dalyvavimas mokslo daktaro rengime (asistuojantis vadovas, LSU): studentė Vita Karvelytė (Tamolienė) “Ryšiai tarp profesionalių paauglių sportininkių, per treniruotes patiriančių skirtingą mechaninę apkrovą, kaulų mineralinio tankio, kūno kompozicijos ir kraujo žymenų" (vadovas prof. Jaak Jurimae, Tartu universitetas, Estija) / Assisstant Supervisor of PhD student Vita Karvelytė (Tamolienė) “Associations between bone mineral characteristics, body cornposition and blood biomarkers in adolescent female athletes with different training patterns” (Supervisor prof. Jaak Jurimae, Tartu university, Estonia). Doctoral Degree gained in 2022.
2016 - 2020Studijų programos European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle (PAL) direktorė, PAL konsorciumo tarybos narė
2013 - dabar / currentlydocentė LSU Fizinio ir socialinio ugdymo katedra (vedėjas prof. Saulius Šukys) / Associate Professor in the Department of Physical and Social Education, LSU (HoD prof. Saulius Šukys)
2006 - dabar / currentlyLSU dėstytoja / LSU teacher staff ; Subjects coordinated and/or taught in Lithuanian and English (Bachelor and Master Studies): Teaching Didactics and Physical Activity; Outdoor Fitness Activities; Current Research in Physical Education (Master Studies); Didactics of Physical Education; Unconventional Physical Activity; Behaviour (Disease Prevention Models); Dance for Health; Research Methodology, etc.
2012 - dabar / currentlyNordplus Idrott Network (koord. Pietų Danijos universitetas, Odensė, Danija) institucinis koordinatorius / Nordplus Idrott Network (coordinator - University of Southern Denmark, Odense, Denmark) institutional representative
2013 - 2015Mokslinio projekto ,,Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, jo kitimai bei lemiantys veiksniai“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ŠMM / Member of a scientific project “Lithuanian students' health-related physical fitness, its variations and determinants”. The project is funded by Ministry of Education and Science
2014 - 2017Projekto “Nordic–Baltic Physical Activity Bridges” vykdytoja (LSU – koordinuojanti institucija). Skirta 50% lėšų - 51180 Eurų iš Nord–Plus Horizontal Network (HZ-2014-10107) / Project Nordic–Baltic Physical Activity Bridges (LSU - project coordinators). The fund was approved for 50% - 51180.0 Euro from Nord–Plus Horizontal Network (HZ-2014-10107)
2015 - 2017Projekto “Sport, Physical Education and Coaching for Health (SPEACH)”; finansuoto pagal EU Erasmus+ Programą narė (koordinuojanti institucija – Hanze university of Applied Sciences, Nyderlandai) / member of project ‘Sport Physical Education and Coaching for Health (SPEACH)’; co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union (coordinators – Hanze university of Applied Sciences, The Netherlands).
2015LMT skirtas grantas projektui “The competitive funding of short-term researcher visits” for international conference of AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique // International Association for Physical Education in Higher Education), July 8-13th, 2015, Madrid, Spain (reg. No. KEL-15144) // Awarded funding by the Research Council of Lithuania on the project “The competitive funding of short-term researcher visits” for international conference of AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique // International Association for Physical Education in Higher Education), July 8-13th, 2015, Madrid, Spain (reg. No. KEL-15144)
2016laimėta Italijos užsienio reikalų ministerijos kvietimu teikta paraiška gauti paramą trumpalaikiams vizitams į universitetus ir mokslinių tyrimų centrus Italijoje; įvykdyta stažuotė Bolonijos universitete (finansuota ŠMPF) / Awarded grant of Education Exchanges Support Foundation to application submitted for the call by Italian Ministery of Foreign Affairs for short-term visits to universities and scientific research centers in Italy (exchange programme implemented in University of Bologna, Italy).
2014 - 2015Kviestinis vyresnysis mokslo darbuotojas, LSU Sporto mokslo ir inovacijų institutas / Invited senior scientific researcher in LSU Institute of sport science and innovations
2006 - 2008asistentė, LKKA kūno kultūros katedra (vedėja doc. dr. Vida Volbekienė)/ assisstant in the Department of Physical Education, LAPE (HoD Assoc. Prof. Vida Volbekienė)
2008 - 2011lektorė, LKKA kūno kultūros ir gimnastikos katedra (vedėja doc. dr. Vida Volbekienė) / lecturer in the Department of Physical Education and Gymnastics, LAPE (HoD Assoc. Prof. Vida Volbekienė)
2011 - 2013lektorė (su dr.), LKKA Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra (vedėjas prof. Saulius Šukys) / lecturer (with PhD) in the Department of Health, Physical and Social Education, LAPE (HoD Prof. Saulius Šukys)
1995 - 1997sportinės aerobikos trenerė, Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas) sporto centras / Coach of Sports Aerobics team of Vytautas Magnus university (Kaunas)
1998 - 2000Sabonio sporto klubas “World Class“ (Kaunas), vyr. aerobikos instruktorė / Superior aerobics instructor, Sabonis Sport Club „World Class“, Kaunas, Lithuania
2021 - 2023„Schoolyard Affordances for Physically Literate and Active Schoolchildren in Era of Digitalization” / SAPLACED (NPHZ-2021/10040) – Project Coordinators
2020 - 2022Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools / SUGAPAS (No. 613270-EPP-1-2019-1-LT-SPO-SCP) – Project Coordinators
2018 - 2021“Innovations in Kindergartens” (funded by the National Agency for Education - an educational assistance institution founded by the Ministry of Education, Sport and Science of the Republic of Lithuania). A co-author of the recommendations for the preschool education: two compilations of 9-10 books for early years and 3-6 years of age children are published as one of the intellectual outcomes of an extensive project.
2017 - 2021“Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances“ (NPHZ-2017/10130) – Project Coordinators
> 5 yrs and ongoingparticipation in the development of study programmes “Physical Education and Sport” (Bachelor Studies), “Physical Education” (Master Studies), “Exercise, Nutrition and Stress Management” (Bachelor Studies)
2021 April-NovemberConsulting a team of lecturers (over 50) of the course „Innovative Education in Preschool: How to Implement the Curricullum for Early Years?“ (96 hrs) in the frame of the project “Innovations in Kindergartens” (funded by the National Agency for Education - an educational assistance institution founded by the Ministry of Education, Sport and Science of the Republic of Lithuania). Supervision of motor competencies development of the preschool children.
2019 - 2022Educating students of the Third Age University (the elderly retired people) on physical activity’s health benefits (in 12 municipalities of Kaunas region).
> 5 yrs and ongoingDesigning and implementing the workshop on „Teaching Styles in Physical Education: from Command to Discovery (based on Muska Mosston Spectrum)“ (6 hrs) within the frame of the programme “PRACTICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL" (total of 40 hrs) for PE teachers.
> 5 yrs and ongoingPlenary presentations at National Conferences, workshops and webinars for preschool and secondary school educators on science-based knowledge of health-enhancing physical activity (HEPA), Physical Education, Physical Fitness, healthy lifestyle, etc.
> 5 yrs and ongoingParticipation in exchange programmes and internships: 2017.01.24-29 University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Finland (grant of NordPlus Idrott Network); 2018.04.16-20 InHolland University of Applied Sciences, Haarlem, the Netherlands (grant of Erasmus+ for Intensive PAL student Week and Board Meeting); 2018.05.28-06.01 Orebro University, Orebro, Sweden (grant of NordPlus Idrott Network); 2018.12.03-10 Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway (grant of NordPlus Idrott Network); 2019.03.24-28 International Loris Malaguzzi center, Reggio Emilia, Italy (funded by the National Agency for Education).

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Smegenys ir griaučių raumenys (2015 - 2017; vadovas. prof. habil.dr. Albertas Skurvydas)Moksleivių protas ir raumenysMokslininkų grupės vadovė
Lietuvos vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo ataskaitų pagal "Active Healthy Kids Global Alliance" iniciatyvas (Global Matrix 3.0 ir 4.0) rengėjų tarpinstitucinė grupėMokslininkų grupės narė

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2023

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar rengiant naujų SM) paskaitų, seminarų, pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinių tyrimų tematiką studijų programų "Fizinis ugdymas ir sportas" (I, II pakopa), "Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata" (I, II pakopa), "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Pratimai, mityba ir streso valdymas" studentams.

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinius tyrimus studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I pakopa), "Kūno kultūra" (II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinių tyrimų tematiką studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I pakopa), "Kūno kultūra" (II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinių tyrimų tematiką studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I pakopa), "Kūno kultūra" (II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinių tyrimų tematiką studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I ir II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams.

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai, publikuoti moksliniai straipsniai, skaityti pranešimai tarptautinės mokslinėse konferencijose tampriai susiję su dėstomais studijų moduliais "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa) ir "Kūno kultūra" (II pakopa) studentams: "Teaching Didactics & Physical Activity", "Outdoor Fitness Activities", "Behaviour (Disease Prevention models)", "Fizinio ugdymo mokslo naujovės".

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2023

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursaiĮvertinimas valandomis
Tarptautinis sporto forumas 2023 (Kaunas, 2023.10.26), org. LSU / ŠMSM / LTOK ( https://www.lsu.lt/sporto-forumas-2023/ )6 val.
14-oji Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Sportininkų rengimo valdymas" (Kaunas, LSU, 2023.12.14)6 val.
8-asis LTOK iniciatyva organizuotas "Olimpinio švietimo forumas 2023" (Kaunas, 2023.05.26)4 val.
#AIESEPConnect vebinarai (t.y. AIESEP Global Outreach Programos ciklas), kurių metu nariai gali kritiškai įsitraukti į mokslines diskusijas „karštomis“ fizinio ugdymo temomis7 val.
atvira nuotolinė paskaita "Fizinio aktyvumo gamtoje poveikis psichologinei gerovei". Lektorė – LSU docentė dr. Miglė Bacevičienė1,5 val.
kvalifikacijos tobulinimo renginys LR Seime – konferencija „Kelionė į vaiko smalsumą ir kūrybingumą: dialogas su Reggio Emilia ugdymo filosofija“16 val.
Seminaras fizinio ugdymo pedagogams5 val.
6-oji tarptautinė savaitė LSU6 val.
seminaras "Dirbtinis intelektas aukštajame moksle"2 val.

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Olimpinis švietimo forumas 2021 „Fizinis raštingumas: kritiškai svarbus požiūris į judėjimą"
Seminaras „Kvėpavimo reikšmė mūsų gyvenime“
Paskaita „Nuotolinis vaikų fizinis ugdymas: misija (ne)įmanoma?“
Teorinis-praktinis sporto medicinos seminaras
Sport Forum / International Conference 2021 (LSU)
#AIESEP vebinaras "COVID-19 Studies across the Globe on Physical Activity, Physical Education and Health: A comparative analysis" (Roland Naul, Mark Tremblay)
Respublikinė teorinė-praktinė konferencija "Motyvuotas ugdytojas - aktyvus ugdytinis"
Seminaras "Įtraukus fizinis ugdymas vaikams su raidos sutrikimais"
2021.06.04_seminaras_Sistemine analize. paskirtis ir atlikimas

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Simpoziumas 2020: nefarmakologinės geru mokslu grįstos sveikatinimo technologijos Lietuvos žmonėms (6 val.)
2020.08.28 dalyvauta LSU ŽIPD organizuotoje paskaitoje „Tyrimų etika, akademinė etika“, lektoriai – S. Sipavičienė, D. Karanauskienė, S. Šukys (2 akad. val.)
2020.10.22 dalyvauta tarptautiniame virtualiame seminare „THE POWER OF THE OUTDOORS“ (organizatorius – Getting Europe Active Outdoors; ENOS & IGOT) (2 val.)
2020.11.17 dalyvauta biochemijos mokslų daktarės Urtės Neniškytės paskaitoje „Kūrybiškos smegenys“ (2 val.)
2020.11.26 dalyvauta vebinare „Every move counts“ su tikslu pristatyti atnaujintas PSO rekomendacijas "WHO 2020 Guidelines on physical activity and sedentary behaviour" (1,5 val.)
2020.12.03-04 Sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija “Sportininkų rengimo valdymas” (8 val.)

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo mokymuose – seminarų cikle „Matematinės statistikos metodų taikymas socialinių ir biomedicinos mokslų tyrimuose“ (10 val.), LSU
Intensyvi programa Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances - Kaunas - 2019.10.07-11
Tarptautinis mokslinis simpoziumas "Physical Activity against Early Aging and Noncommunicable Diseases" - Kaunas, LSU - 2019.10.03-04
Seminaras "Kinestetinio mokymo(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimui" - Šilutė - 2019.08.28
Seminaras ""LifeDance" šokio programa kūrybingo mąstymo lavinimui" - Kaunas, LSU - 2019.06.27
Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjų mokymai "Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas" (80 val.) - ŠMSM; ŠAC; UŠC
Dalyvauta LSU 85-mečiui paminėti skirtame Sporto forume, pirmą kartą Lietuvoje organizuotame LSU su ŠMSM ir LTOK - Kaunas, Žalgirio arena - 2019.11.20

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvauta LMT organizuotame informaciniame praktiniame seminare būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2023

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Studentų-dalyvių parengimas LSU SMD konferencijai 2023 m.Žodiniai pranešimai: 1. "PAAUGLIŲ SUVOKIAMAS FIZINIS RAŠTINGUMAS" - Rasa Brokienė - "Pratimai, mityba ir streso valdymas" studijų programa 4k. studentė (Mokslinė vadovė doc. dr. Rita Gruodytė-Račienė); 2. "KETVIRTŲ KLASIŲ MOKINIŲ FIZINIS RAŠTINGUMAS IR JO SĄSAJA SU MOKINIŲ SVEIKATA" - Ada Urbonaitė – Bendoraitienė "Physical Activity and Lifestyle" studijų programa 4 k. studentė (Mokslinė vadovė doc. dr. Rita Gruodytė - Račienė)
Studentų-dalyvių parengimas LSU 14-ai tarptautinei mokslinei-praktinei konferencijai „Sportininkų rengimo valdymas“Žodiniai pranešimai: 1. Oksana Vaserytė, Rita Gruodytė-Račienė "Vyresnių klasių moksleivių sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas, miego kokybė ir psichoemocinė savijauta"; 2. Simona Stančikaitė, Rita Gruodytė-Račienė "Mokyklinio amžiaus mergaičių lankstumo lavinimo ypatumai, taikant statinio, dinaminio ir PNF tempimo strategijas"
Pranešimas konferencijoje ,,VAIKŲ IR PAAUGLIŲ FIZINIS RAŠTINGUMAS: JO SKATINIMO IŠŠŪKIAI IR ATEITIES PERSPEKTYVOS“ (Nacionalinės sveikatos tarybos kvietimu)Aktyvinanti mokyklos aplinka: ką būtina žinoti, siekiant didesnio mokinių fizinio raštingumo/aktyvumotiesiogiai transliuota Seimo „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“
kvalifikacijos tobulinimo seminaras LINEŠA (Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra) kvietimuNeformaliojo sportinio vaikų švietimo mokytojams parengtas nuotolinis vebinaras „Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė: nuo atkartojimo iki atradimo“ (8 ak. val.)2023.02.27 ir 2023.12.07
straipsnis DELFI (skiltis SVEIKATA)SUGAPAS projekto sklaidos visuomenei publikacija "Lietuvos Sporto Universitetas prisidėjo prie išskirtinio projekto – keisti gyvenimo būdą moksleivius skatino naujovišku būdu"https://www.delfi.lt/uzsakomasis-turinys/sveikata/lietuvos-sporto-universitetas-prisidejo-prie-isskirtinio-projekto-keisti-gyvenimo-buda-moksleivius-skatino-naujovisku-budu-92292253
straipsnis svetainėje "Lauko darželis ir mokykla"Interviu rezultatas - straipsnis "TYRIMAS: LAUKO DARŽELIUS LANKANTYS VAIKAI GERIAU PASIRUOŠIA MOKYKLAI"https://laukodarzelis.lt/2023/02/02/tyrimas-lauko-darzelius-lankantys-vaikai-geriau-pasiruosia-mokyklai/
publikacija žiniasklaidoje"Fiziškai aktyvūs vaikai mokosi geriau"https://m.diena.lt/naujienos/sveikata/sveikata/fiziskai-aktyvus-vaikai-mokosi-geriau-1096081
Rubrika „Langas į pasaulio mokslą“Interviu metu kalbėta apie Švedijos Örebro universitete vykdytą šokio projektą, kurio dalyvės buvo paauglės mergaitės, praleisdavusios pamokas mokykloje dėl įvairių psichosomatinių priežasčių.Anonsas: https://youtu.be/GHVccbaRPV8
Pokalbis radijo laidoje „Mokslo langai“ (Laidą finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas)Interviu metu kalbėta apie paauglių fizinio aktyvumo stiprinimą, sveiko gyvenimo būdo skatinimą, pasitelkiant motyvuojančius skaitmeninius žaidimus ir apie Covid-19 pandemijos suvaržymo poveikį pradinių klasių mokinių fiziniam raštingumui.Visa 2023.02.08 d. laida: https://youtu.be/_5uL3vKaorw ; FB paskyroje "Mokslo langai" (2023.02.15)
Pranešimas LR Seime kvalifikacijos tobulinimo renginyje – konferencijoje2023 m. balandžio 20–21 d. dalyvauta su IU metodinių priemonių rengėjų grupe kvalifikacijos tobulinimo renginyje – konferencijoje „Kelionė į vaiko smalsumą ir kūrybingumą: dialogas su Reggio Emilia ugdymo filosofija“https://sc.bns.lt/view/item/460608?fbclid=IwAR0Pv-RBEcWXLpUG6NQ-J6pCThDtZ8FTpJL-r--ZQHI4TDUZ2S_6jQfO_pg
pranešimaiTarptautinėse mokslinėse konferencijose (2-3 vnt.)
paskaitos, seminaraifizinio ugdymo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, neformalaus ugdymo pedagogams

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Pranešimas konferencijoje ikimokyklinio ugdymo pedagogams2022-06-14 virtualioje aplinkoje vyko projekto „Judame daugiau ir išradingiau” Nr. SRF-FAV-2019-1-0389 konferencija „Vaikų sveikatos stiprinimas – ne mada, bet būtinybė“. Konferenciją organizavo Kauno l.-d. „Vėrinėlis“ ir Kauno švietimo inovacijų centras.
Paraiška finansavimui gauti iš Lietuvos fondųLaimėta paraiška, teikta Švietimo mainų paramos fondui: Nadja Walter vizitas dėstyti LSU
PranešimaiTarptautinėje mokslinėje konferencijoje (2-3 vnt.)
Paskaitos ir seminaraiKūno kultūros mokytojams, ikimokyklinio ugdymo ir kitiems pedagogams

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
LSU Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos rengėja-lektorėPrograma “PRAKTINIAI IR TEORINIAI FIZINIO UGDYMO ASPEKTAI MOKYKLOJE" (40 val.) skirta fizinio ugdymo pedagogų profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui. Parengta tema: Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė: nuo atkartojimo iki atradimo (pagal „M. Mosston Spectrum“) (6 val.). Vykdytas nuotolinis seminaras pedagogams (Žinių ir inovacijų perdavimo departamento organizuotas) 2021.05.11
Plenarinis pranešimas RIĮDA "Sveikatos želmenėliai" organizuotoje konferencijoje “GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA – VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS, STIPRINIMAS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE” 2021.04.29Pranešimo tema “Kokybiško mokslu grįsto ankstyvojo fizinio ugdymo svarba sveikesnei visuomenei” (su atstovais iš ministerijų, ikimokyklinio ugdymo pedagogais "nuotolinė" auditorija apie 800 žmonių)
Tarptautinis forumas “Nordic-Baltic Learning Environments for Movement Affordances” 2021.04.29 (LSU)Dviejų dalių (anglų ir lietuvių klb.) tarptautinio forumo apie fizinio aktyvumo skatinimą mokyklos lauko erdvėse organizavimas, vykdymas ir moderavimas (pirmosios dalies, anglų klb.)https://www.lsu.lt/tarptautinis-forumas-apie-fizinio-aktyvumo-skatinima-mokyklos-lauko-erdvese-sulauke-didelio-susidomejimo/
Žodinis pranešimas tarptautinėje virtualioje konferencijoje "2021 AIESEP Scientific Conference" (2021.07.07-10 d. Kanada)"Is physical literacy of 9-10-year-old Lithuanian schoolchildren of sufficient level?" (Nr. 424)https://sites.google.com/ualberta.ca/aiesep2021/home
Stendinis pranešimas tarptautinėje virtualioje konferencijoje "2021 AIESEP Scientific Conference" (2021.07.07-10 d. Kanada)Pranešimo tema: "Physical Activity and Lifestyle Habits of Adolescents during School Closures due to COVID-19 Pandemic: results of the SUGAPAS Project" (Nr. 417)https://sites.google.com/ualberta.ca/aiesep2021/home
Paskaitų ciklas Kauno r. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojamsPaskaitos vyko Ilgakiemio, Ringaudų, Raudondvario, Garliavos, Linksmakalnio, Neveronių, Karmėlavos, VIlkijos seniūnijose
Plenarinis pranešimas respublikinėje teorinėje-praktinėje konferencijojePranešimo tema: "Kokybiškas mokslu grįstas ankstyvasis fizinis ugdymas" ką svarbu žinoti kūno kultūros pedagogui?"
Pranešimas Lietuvos kūno kultūros mokytojams seminare "Fizinio ugdymo 2021-2022 mokslo metų aktualijos ir perpektyvos"Pranešimo tema "Mokyklų kiemų aplinkos mokinių fizinio aktyvumo skatinimui"
Pranešimai kursuose (organizavo Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras)Kursų tema: "Kvalifikacijos tobulinimo programa fizinio ugdymo pedagogams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programą"
Pokalbis radijo laidoje „Mokslo langai“ (per radijo stotis "Pūkas" ir "Pūkas-2")Interviu metu kalbėta apie ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, apie meninių kompetencijų ugdymą per fizinę veiklą, apie tradicinių ir lauko darželių skirtumus, apie vaikų įtraukimą į intensyvią, struktūruotą fizinę veikląhttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZXHLo7gEz8k&feature=youtu.be ((Radijo laidos „Mokslo langai“ anonsas, 2021.07.21, 10val.)
Teoriniai-praktiniai mokymai ikimokyklinio ugdymo pedagogams (iš Slovakijos, Rumunijos, Ispanijos ir Lietuvos) pagal Erasmus+ projektą "School readiness in forest kindergartens"VšĮ "Lauko darželis" kvietimu vykdytas įvadinis ekspertinis seminaras tema: “Tools and methods to support development of psychomotor competences in preschool aged children in outdoor education"https://www.facebook.com/laukodarzelis/posts/2172145486269500
PranešimaiTarptautinėje mokslinėje konferencijoje (2-3 vnt.)
PaskaitosKauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentams
SeminaraiKūno kultūros mokytojams, kitiems pedagogams

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Teminė paskaita „Ar fizinis raštingumas gerina mokymosi rezultatus?“ (1 val.)2020.02.11 skaityta teminė paskaita mokiniams Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijojeLSU RSV kvietimu
Paskaita-vebinaras "Fizinis aktyvumas vaikystėje – griaučių kaulų sveikatos pagrindas suaugus" (4 akad. val.)2020.04.23 skaityta Kauno darželio “Vėrinėlis” pedagogams skirta paskaita-vebinaras apie fizinio aktyvumo ir griaučių kaulų stiprinimo strategijas ansktyvoje vaikystėjeLSU ŽIPD kvietimu
Tarptautinis virtualus renginys „6th International PAL Student Day 2020 / Stay Healthy during Quarantine“ (3 val.)2020.04.01 organizuotas ir vykdytas tarptautinis virtualus renginys, skirtas PAL studentams ir dėstytojams iš Lietuvos, Portugalijos, Nyderlandų, Norvegijos
Vebinaras “SVEIKA GYVENSENA IR TECHNOLOGIJOS. KAIP PAKEISTI PAAUGLIŲ FIZINIO AKTYVUMO IR MITYBOS ĮPROČIUS?” (75 min.)2020.06.22 organizuotas ir vykdytas virtualus SUGAPAS projekto renginys moksleiviams, pedagogams, tėvams ir kitiems suinteresuotiems asmenimsRenginys ZOOM platformoje: tiesioginės transliacijos nuoroda: https://liedm.zoom.us/j/458194419
Paskaita „Ar fizinis raštingumas gerina mokymosi rezultatus?“ (1 val.)2020.01.27 dalyvauta Kauno universitetų (KTU, LSMU, LSU ir VDU) Aukštųjų kursų 100-mečio minėjimo proga organizuotame viename pagrindinių renginių – universitetų dėstytojų paskaitose gimnazistams Kauno Maironio gimnazijoje, kur 1920 m. vyko Kursai.https://www.lsu.lt/minint-aukstuju-kursu-100-meti-kaune-universitetai-persikels-i-mokyklos-klases/
Seminaras "Vaikų fizinio aktyvumo lauke skatinimo galimybės" (4 akad. val.)2020.10.19 Kauno darželio “Vėrinėlis” pedagogams vykdytas paskiausiomis sporto mokslo žiniomis grįstas praktinis-metodinis seminaras laukeLSU ŽIPD kvietimu
Paskaita „Fizinio aktyvumo svarba vyresnio amžiaus moters sveikatai“ (3 akad. val.)Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentams vykusiuose susitikimuose skaityta sporto elementais praturtinta paskaita fizinio aktyvumo tema vyresnio amžiaus moterims pagal projektą „Kauno rajono moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis – moterų sporto plėtrai Lietuvoje“ (Zapyškio, Ežerėlio, Kačerginės, Garliavos, Linksmakalnio, Raudondvario seniūnijose)SRF-FAV-2019-1-0387-TAU
Paskaita „Fizinis aktyvumas - emocinės sveikatos pagrindas“ (3 akad. val.)Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentams vykusiuose susitikimuose skaityta sporto elementais praturtinta paskaita fizinio aktyvumo tema vyresnio amžiaus moterims pagal projektą „Kauno rajono moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis – moterų sporto plėtrai Lietuvoje“ (Ilgakiemio, Ringaudų, Kačerginės, Zapyškio, Ežerėlio seniūnijose)SRF-FAV-2019-1-0387-TAU
Seminaras "Fizinio ugdymo vidaus ir lauko aplinkose inovacijos ikimokykliniame amžiuje" pagal ŠMSM NŠA projektą ,,Inovacijos vaikų darželyje”2020 rugsėjo-lapkričio mėn. vykdyti mokymo seminarai Lietuvos miestuose (iš viso 10 grupių, 96 ak. val.) ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pavaduotojams ugdymui ir direktoriams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“
PranešimaiTarptautinėje mokslinėje konferencijoje (2-3 vnt.)
PaskaitosKauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentams

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
PranešimasSkaitytas pranešimas Respublikiniame mokytojų forume „XXI a. kompetencijų ugdymas kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės poreikius“, plenariniame posėdyje - Kauno J. ir P. Vileišių mokykla - 2019.05.30
Pilotinio projekto pristatymasPilotinio projekto „Judri mokykla – sveiki ir laimingi vaikai“ pristatymas pradinių klasių pedagogams - Kauno J. ir P. Vileišių mokykla - 2019.04.23
Mokslinis pranešimasSu BNLFAS-16 studente Monika Širkaite parengtas pranešimas „PHYSICAL LITERACY OF LITHUANIAN PRIMARY SCHOOLCHILDREN: A CASE STUDY“, pristatytas 10-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai" - LSU - 2019.11.21
Interviu laidai „Mokslo langai“ (finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas - SRTRF) (aut. Audra Povilaitytė)Laida transliuota 2019.11.13 10 val. per radijo stotis "Pūkas" ir "Pūkas-2". Laidoje kalbėta apie moksleivių fizinį aktyvumą skatinančias mokyklų lauko erdves, apie kinestetinį mokymą(si) ir jo privalumus. Rubrikoje „Langas į pasaulio mokslą“ – apie „NORDPLUS“ projekto „Šiaurės ir Baltijos šalių mokymosi aplinka fiziniam aktyvumui“ partnerinių institucijų studentų ir dėstytojų atliktas užduotis Kauno miesto mokyklose.
Pranešimas "Pradinių klasių mokinių fizinis raštingumas"13-oje Baltijos šalių sporto mokslo konferencijoje “TRENDS IN SPORT SCIENCE FOR THE PRACTICE OF SPORTS AND HEALTH IN SOCIETY” Biała Podlaska, Lenkija - 2020.04.23-24 d.

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
PranešimasSėkmės atveju (gavus LMT grantą) mokslinėje tarptautinėje konferencijoje AIESEP 2019 (Niujorkas, JAV)

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Vita TamolienėKonsultantėLSU

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Justė KnatauskaitėrecenzentėLSU

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Andrius ŠatasNarė2022.09.16 - LSU

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Laura ŽlibinaitėNarė2021.09.27; LSU

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Pornpimol Muanjainarė2019.08.26, LSU

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Vaidas Verbickasnarys2018.10.12; LSU

2017

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2017.09.26LSU (Lina Kreivėnaitė)Rita Gruodytė-Račienė
2017.09.26LSU (Lina Kreivėnaitė)Rita Gruodytė-Račienė

Vykdomi projektai

2023

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Schoolyard Affordances for Physical Literate and Active Schoolchildren in Era of Digitalization - SAPLACED (Mokyklos aplinkos prieinamumas fiziškai raštingiems ir aktyviems vaikams skaitmeninimo eroje)Studijų(T)Nr. NPHZ-2021/10040NordplusKoordinatorius

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools (SUGAPAS)Studijų (T)Nr. 613270-EPP-1-2019-1-LT-SPO-SCPErasmus+Koordinatorius
Schoolyard Affordances for Physical Literate and Active Schoolchildren in Era of Digitalization - SAPLACED (Mokyklos aplinkos prieinamumas fiziškai raštingiems ir aktyviems vaikams skaitmeninimo eroje)Studijų (T)Nr. NPHZ-2021/10040NordplusKoordiantorius
Network Nordplus-Idrott/2021Studijų (T)Nr. NPHE-2021/10178NordplusPartneris
Nadja Walter vizitas dėstyti LSUKiti mokslo (vizitas dėstyti LSU)Nr. UD-2022-LT-1864Švietimo mainų paramos fondasKoordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools (SUGAPAS)StudijųNr. 613270-EPP-1-2019-1-LT-SPO-SCPErasmus+Koordinatorius
Nordplus-Idrott/2020StudijųNr. NPHE-2020/10263NordPlusPartneris
Schoolyard Affordances for Physical Literate and Active Schoolchildren in Era of Digitalization - SAPLACED (Mokyklos aplinkos prieinamumas fiziškai raštingiems ir aktyviems vaikams skaitmeninimo eroje)StudijųNr. NPHZ-2021/10040NordPlusKoordinatorius
Nordic-Baltic Learning Environments for Movement AffordancesStudijųNPHZ-2017/10130NordPlusKoordinatorius
Network Nordplus-Idrott/2021StudijųNPHE-2021/10178NordPlusPartneris

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordic-Baltic Learning Environments for Movement AffordancesStudijųNr. NPHZ-2017/10130NordplusKoordinatorius
Supporting Gamified Physical Activities in & out of SchoolsStudijųNr. 613270-EPP-1-2019-1-LT-SPO-SCPErasmus+Koordinatorius
Nordplus-Idrott/2020Studijų tarptautinisNr. NPHE-2020/10263NordplusPartneris
Nordplus-Idrott (NIN)Studijų tarptautinisNr. NPHE-2019/10121NordplusPartneris

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordic-Baltic Learning Environments for Movement AffordancesStudijųNr. NPHZ-2017/10130NordplusKoordinatorius
Nordplus-Idrott NetworkStudijųNr. NPHE-2018/10228NordplusPartneris

2018

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordplus-Idrott Network (NIN)Studijų projektasNr. NPHE-2017/10223NordplusPartneris
Nordic-Baltic Learning Environments for Movement AffordancesMokslo-studijų projektasNr. NPHZ-2017/10130NordplusKoordinatorius
Nordplus-Idrott NetworkStudijų projektasNr. NPHE-2018/10228NordplusPartneris

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2023

Straipsnis kitoje DB

Baltramaitienė, Rasa; Gruodytė-Račienė, Rita; Klizienė, Irina. 7-8 klasių mokinių kinestetinio mokymosi stiliaus ir fizinio aktyvumo sąsajos // Sveikatos mokslai = Health sciences in Eastern Europe. Vilnius : Sveikatos mokslai. ISSN 1392-6373. eISSN 2335-867X. 2023, t. 33, Nr. 3, p. 11-16. DOI: 10.35988/sm-hs.2023.076. [ Academic Search Complete; Index Copernicus; Academic OneFile; ] [] [] Brokienė, Rasa; Gruodytė-Račienė, Rita. Paauglių suvokiamas fizinis raštingumas ir sąsajos su jų kūno masės indeksu // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2023, Nr. 3, p. 29-37. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/lt/visuomenes-sveikata-2022-nr-3-98.html> [žiūrėta 2023-09-04]. [ Index Copernicus; ] [] []

Kitas leidinys

Gruodytė-Račienė, Rita (sudarytojas); Šoltésová, Ľubica (sudarytojas); Mudroňová, Veronika (sudarytojas); Mendiri, Paula María (sudarytojas); Puente, Luisa Losada (sudarytojas); López, Gonçalves (sudarytojas); Stan, Anca (sudarytojas); Hrúzová, Lenka (sudarytojas); Hueso-Kortekaas, Katia (sudarytojas). School readiness in forest kindergartens. Rajecké Teplice : Asociácia detských lesných klubov na Slovensku, 2023. 66 p. [] [] Gruodytė-Račienė, Rita (sudarytojas); Šoltésová, Ľubica (sudarytojas); Mudroňová, Veronika (sudarytojas); Mendiri, Paula María (sudarytojas); Puente, Luisa Losada (sudarytojas); López, Gonçalves; Stan, Anca (sudarytojas); Hrúzová, Lenka; Hueso-Kortekaas, Katia (sudarytojas). Pasirengimas mokyklai lauko darželiuose. Rajecké Teplice : Asociácia detských lesných klubov na Slovensku, 2023. 66 p. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Vaserytė, Oksana; Gruodytė-Račienė, Rita. Vyresnių klasių moksleivių sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas, miego kokybė ir psichoemocinė savijauta // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2538-7952. 2023, p. 76. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2024-01-02]. [] [] Stančikaitė, Simona; Gruodytė-Račienė, Rita. Mokyklinio amžiaus mergaičių lankstumo lavinimo ypatumai, taikant statinio, dinaminio ir PNF tempimo strategijas // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 2023 m. gruod. 14 d. Kaunas, Lietuva : programa ir pranešimų tezės. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2538-7952. 2023, p. 77-78. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/115> [žiūrėta 2024-01-02]. [] []

2022

Konferencijos pranešimo tezės

Širkaitė, Monika; Gruodytė-Račienė, Rita. Consequences of COVID-19 pandemic on the levels of primary school children physical literacy // Challenges and solutions in sport science : 15th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 28–29, 2022, Kaunas, Lithuania : programme and abstracts. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2022. ISBN 9786098200454. p. 130. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/103> [žiūrėta 2022-05-18]. [] [] Gruodytė-Račienė, Rita; Čapkauskienė, Sandrija; Pokvytytė, Vaida; Thrasyvoulos, Tsiatsos; Douka, Stella; Avgerinos, Andreas; Heck, Sandra; Repond, Rose-Marie; Gálvez, Noelia González; Hünig, Claudia; Von Seelen, Jesper; Luigies, Rene. Valuable novel educational tools of SUGAPAS project to support healthier lifestyles of adolescents // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija : programa ir pranešimų tezės, 2022 gruod. 1–2 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2022, p. 34. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/108> [žiūrėta 2022-12-12]. [] []

Kitas leidinys

Emeljanovas, Arūnas (sudarytojas); Šukys, Saulius (sudarytojas); Gruodytė-Račienė, Rita (sudarytojas); Miežienė, Brigita (sudarytojas); Rutkauskaitė, Renata (sudarytojas); Trinkūnienė, Laima (sudarytojas); Fatkulina, Natalja (sudarytojas); Obcarskas, Linas (sudarytojas); Gerulskienė, Inga (sudarytojas); Šileikis, Kasparas (sudarytojas). The Lithuanian physical activity report card for children and youth, 2022. Kaunas : LSU, 2022. 45 p. ISBN 9786098200485. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/106> [žiūrėta 2022-08-17]. [] [] Emeljanovas, Arūnas (sudarytojas); Šukys, Saulius (sudarytojas); Gruodytė-Račienė, Rita (sudarytojas); Miežienė, Brigita (sudarytojas); Rutkauskaitė, Renata (sudarytojas); Trinkūnienė, Laima (sudarytojas); Fatkulina, Natalja (sudarytojas); Obcarskas, Linas (sudarytojas); Gerulskienė, Inga (sudarytojas); Šileikis, Kasparas (sudarytojas). Lietuvos vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo ataskaita, 2022. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2022. 45 p. ISBN 9786098200508. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/109>. [] []

Straipsnis kitoje DB

Širkaitė, Monika; Gruodytė-Račienė, Rita. COVID-19 pandemijos suvaržymų poveikis pradinių klasių mokinių su sveikata susijusiam fiziniam raštingumui // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2022, Nr. 3, p. 52-59. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/lt/visuomenes-sveikata-2022-nr-3-98.html> [žiūrėta 2022-11-03]. [ Index Copernicus; ] [] []

2021

Straipsnis Web of Science DB

Jürimäe, Jaak; Karvelyte, Vita; Remmel, Liina; Tamm, Anna‑Liisa; Purge, Priit; Gruodyte‑Raciene, Rita; Kamandulis, Sigitas; Maasalu, Katre; Gracia‑Marco, Luis; Tillmann, Vallo. Sclerostin, preadipocyte factor-1 and bone mineral values in eumenorrheic adolescent athletes with different training patterns // Journal of bone and mineral metabolism. Tokio : Springer Nature. ISSN 0914-8779. eISSN 1435-5604. 2021, vol. 39, p. 245-252. DOI: 10.1007/s00774-020-01141-x. [ Scopus; MEDLINE; Embase; BIOSIS Previews; Academic Search Premier; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.90, SNIP: 0.902 SJR: 0.721 SJR: 0.721] [ Indėlis: 0.571] Jürimäe, Jaak; Karvelyte, Vita; Remmel, Liina; Tamm, Anna-Liisa; Purge, Priit; Gruodyte-Raciene, Rita; Kamandulis, Sigitas; Maasalu, Katre; Gracia-Marco, Luis; Tillmann, Vallo. Serum sclerostin concentration is associated with specific adipose, muscle and bone tissue markers in lean adolescent females with increased physical activity // Journal of pediatric endocrinology & metabolism. Berlin : Walter de Gruyter. ISSN 0334-018X. eISSN 2191-0251. 2021, vol. 34, iss. 6, p. 755-761. DOI: 10.1515/jpem-2020-0662. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; BIOSIS Previews; Embase; MEDLINE; ] [ CiteScore: 2.20, SNIP: 0.717 SJR: 0.502 SJR: 0.502] [ Indėlis: 0.500] Tamolienė, Vita; Remmel, Liina; Gruodyte-Raciene, Rita; Jürimäe, Jaak. Relationships of bone mineral variables with body composition, blood hormones and training volume in adolescent female athletes with different loading patterns // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. 2021, vol. 18, iss. 12, art. no. 6571, p. 1-11. DOI: 10.3390/ijerph18126571. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE; Embase; CAB Abstracts; Social Sciences Citation Index (Web of Science); DOAJ; ] [ CiteScore: 3.40, SNIP: 1.308 SJR: 0.747 SJR: 0.747] [ Indėlis: 0.786] Rutkauskaite, Renata; Gisladottir, Thordis; Pihu, Maret; Kjonniksen, Lise; Lounassalo, Irinja; Huovinen, Terhi; Gruodyte-Raciene, Rita; Visagurskiene, Kristina; Olafson, Orn; Kull, Merike; Rudzinska, Ieva; Fjørtoft, Ingun. Schoolyard affordances for physical activity: a pilot study in 6 Nordic–Baltic countries // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 21, art. no. 11640, p. 1-18. DOI: 10.3390/su132111640. [ Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ; ] [ CiteScore: 3.90, SNIP: 1.237 SJR: 0.612 SJR: 0.612] [ Indėlis: 1.286]

Vadovėlis

Bacevičienė, Miglė; Baranauskienė, Neringa; Brazaitis, Marius; Čapkauskienė, Sandrija; Čekanauskaitė, Agnė; Česnaitienė, Vida; Čingienė, Vilma; Daniusevičiūtė-Brazaitė, Laura; Drozdova-Statkevičienė, Margarita; Gerulskienė, Inga; Grincevičius, Stanislovas; Gruodytė-Račienė, Rita; Indriūnienė, Vinga; Jankauskienė, Rasa; Juodžbalienė, Vilma; Kilikevičienė, Sandra; Malinauskienė, Vilija; Masiulis, Nerijus; Miežienė, Brigita; Misevičienė, Irena; Pajaujienė, Simona; Ratkevičius, Aivaras; Rutkauskaitė, Renata; Stasiulis, Arvydas; Šukys, Saulius; Tilindienė, Ilona; Visagurskienė, Kristina. Fizinis aktyvumas ir sveikata : vadovėlis / sudarytoja Rasa Jankauskienė. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2021. 468 p. ISBN 9786098200362. [] []

Kitas leidinys

Rutkauskaitė, Renata (redaktorius); Gruodytė-Račienė, Rita (redaktorius); Čikotienė, Irena (redaktorius); Visagurskienė, Kristina (redaktorius). The recommendations for schoolyard design to increase movement affordances for children. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2021. 22 p. ISBN 9786098200409. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/87> [žiūrėta 2021-06-30]. [] [] Rutkauskaitė, Renata (redaktorius); Gruodytė-Račienė, Rita (redaktorius); Čikotienė, Irena (redaktorius); Visagurskienė, Kristina (redaktorius). Mokyklos kiemo projektavimo rekomendacijos vaikų fizinio aktyvumo galimybėms didinti : Nordplus projektas „Šiaurės ir Baltijos šalių fiziniam aktyvumui skirta mokymosi aplinka“ NPHZ-2017/10130. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2021. 25 p. ISBN 9786098200393. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/88>. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Gruodyte-Raciene, Rita; Sirkaite, Monika. Is physical literacy of 9-10-year-old Lithuanian schoolchildren of sufficient level? // AIESEP scientific conference, June 7-10, 2021, Canada : book of abstracts. 2021, p. 53. [] [] Gruodyte-Raciene, Rita; Capkauskiene, Sandrija; Pokvytyte, Vaida; Avgerinos, Andreas; Thrasyvoulos, Tsiatsos; Douka, Stella; Heck, Sandra; Garcia-Roca, Juan Alfonso; von Seelen, Jesper. Physical activity and lifestyle habits of adolescents during school closures due to COVID-19 pandemic: results of the SUGAPAS project // AIESEP scientific conference, June 7-10, 2021, Canada : book of abstracts. 2021, p. 143. [] [] Karvelytė, Vita; Jürimäe, Jaak; Gruodytė-Račienė, Rita. How different pattern of physical activity affects menstrual cycle and bone mineral density? // Sport science and health at a time of change : 14th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 29–30, 2021, Riga, Latvia : abstracts. Riga : Latvian Academy of Sport Education. 2021, p. 44-45. Prieiga per internetą: <https://docs.google.com/document/d/10LVnb58ZP61a-K2pv6KPYGoBQAd4TZBO1mGbWtZi0P0/edit#> [žiūrėta 2021-10-28]. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Širkaitė, Monika; Gruodytė-Račienė, Rita. Physical education role in Lithuanian primary schoolchildren physical literacy formation // Human, technologies and quality of education : proceedings of scientific papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte. Riga : University of Latvia, 2021. ISBN 9789934187353. p. 1063-1074. DOI: 10.22364/htqe.2021.84. [] []

2019

Kitas leidinys

Emeljanovas, Arūnas; Gruodytė-Račienė, Rita; Šukys, Saulius; Miežienė, Brigita; Rutkauskaitė, Renata; Trinkūnienė, Laima; Fatkulina, Natalja; Gerulskienė, Inga; Balsytė, Vita; Zabolotnaja, Tatjana; Daukantas, Tomas. The Lithuanian physical activity report card for children and youth 2018. Kaunas : LSU, 2019. 46 p. ISBN 9786098200218. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/56>. [] [] Šukys, Saulius (sudarytojas); Malinauskas, Romualdas (sudarytojas); Saulius, Tomas (sudarytojas); Šniras, Šarūnas (sudarytojas); Bacevičienė, Miglė (sudarytojas); Jankauskienė, Rasa (sudarytojas); Malinauskienė, Vilija (sudarytojas); Emeljanovas, Arūnas (sudarytojas); Miežienė, Brigita (sudarytojas); Rutkauskaitė, Renata (sudarytojas); Gruodytė-Račienė, Rita; Trinkūnienė, Laima (sudarytojas); Maciulevičienė, Edita (sudarytojas); Skurvydas, Albertas (sudarytojas); Stanislovaitienė, Jūratė (sudarytojas); Masiulis, Nerijus (sudarytojas); Stasiulis, Arvydas (sudarytojas); Mamkus, Gediminas (sudarytojas); Kamandulis, Sigitas (sudarytojas); Lukonaitienė, Inga (sudarytojas); Vizbaraitė, Daiva (sudarytojas); Pokvytytė, Vaida (sudarytojas); Skučas, Kęstutis (sudarytojas); Packevičiūtė, Aušrinė (sudarytojas); Venckūnienė, Kristina (sudarytojas); Ostasevičienė, Vida (sudarytojas); Jasinskas, Edmundas (sudarytojas); Simanavičius, Artūras (sudarytojas); Švagždienė, Biruta (sudarytojas); Ūsas, Antanas (sudarytojas); Dudonienė, Vilma (sudarytojas); Požėrienė, Jūratė (sudarytojas). Sporto mokslas – Lietuvos žmonių gerovei: baltoji knyga / sudaryt. Albertas Skurvydas. Kaunas : LSU, 2019. 75 p. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/63> [žiūrėta 2019-08-06]. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Gruodytė-Račienė, R.; Virbukas, T. Adolescents’ athletic identity in relation to perceived variety of teaching styles used in physical education lessons // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. ISBN 9786094673849. p. 76-77. [] [] Visagurskienė, K.; Fjortoft, I.; Kjonniksen, L.; Rutkauskaitė, R.; Gruodytė-Račienė, R.; Huovinen, T.; Gisladottir, T.; Pihu, M.; Kull, M.; Rudzinska, I. Schoolyard affordances for physical activity during recess and physical education: a pilot study in Nordic-Baltic countries // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. ISBN 9786094673849. p. 144-145. [] [] Širkaitė, Monika; Gruodytė-Račienė, Rita. Physical literacy of Lithuanian primary schoolchildren: a case study // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 79. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-25]. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Gruodyte-Raciene, Rita; Emeljanovas, Arunas; Mieziene, Brigita; Sukys, Saulius; Rutkauskaitė, Renata; Trinkuniene, Laima; Cesnaitiene, Vida Janina. Findings of the first Lithuanian Physical Activity Report Card for Children and Youth: the current ‘state of the nation’ and the priorities for improvement revealed // Building bridges for physical activity and sport : AIESEP international conference, June 19-22, 2019, New York, USA : book of abstracts. New York : Adelphi University. 2019, p. 51. [] [] Gruodyte-Raciene, Rita; Dauksaite, Kamile; Sirkaite, Monika. Physical literacy of Lithuanian adolescents of rural living setting // 15th annual meeting and 10th conference of HEPA Europe, 28-30 August 2019, Odense, Denmark : abstract book. Odense : University of Southern Denmark. 2019, p. 132. Prieiga per internetą: <http://hepaeurope2019.org/onewebmedia/HEPA%202019%20Abstract%20Book.pdf> [žiūrėta 2019-09-04]. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Sukys, Saulius; Emeljanovas, Arunas; Gruodyte-Raciene, Rita; Mieziene, Brigita; Trinkuniene, Laima; Rutkauskaite, Renata; Tremblay, Mark. Results from Lithuania's 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI. ISSN 1661-7827. eISSN 1660-4601. 2019, vol. 16, iss. 23, 4710, p. 1-16. DOI: 10.3390/ijerph16234710. [ DOAJ; MEDLINE; Embase; Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.10, SNIP: 1.188 SJR: 0.818 SJR: 0.818] [ Indėlis: 1.143]

2018

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Gruodytė-Račienė, Rita. Developıng HEPA study modulles in coachıng and physıcal educatıon currıcullum // Internatıonal congress of physıcal educatıon, sport, recreatıon and dance : abstracts, April 26th-28th, 2018 Nişantaşı University, İstanbul, Turkey. İstanbul : Nişantaşı University. 2018, p. [131-131]. [] [] Gruodytė-Račienė, Rita; Rutkauskaitė, Renata; Maciulevičienė, Edita; Trinkūnienė, Laima; Skurvydas, Albertas. Is cognitive performance of adolescents related with their physical activity and fitness? A pilot study // 9th symposium European youth heart study, Lisbon, Portugal, 13th-15th September, 2018 : book of abstracts. Lisbon : University of Lisbon. 2018, p. 52-53. [] [] Emeljanovas, Arunas; Miezienė, Brigita; Gruodyte-Raciene, Rita; Sukys, Saulius; Rutkauskaite, Renata; Trinkuniene, Laima; Fatkulina, Natalija; Gerulskiene, Inga; Daukantas, Tomas; Balsyte, Vita; Zabolotnaja, Tatjana. Lithuania’s 2018 report card on physical activity for children and youth // Movement to move: global insights to get our kids moving : event proceedings : 26–29 November 2018, Adelaide, South Australia / Sport Australia, Active Healthy Kids Australia, University of South Australia, Active Healthy Kids Global Alliance. Adelaide. 2018, p. 43-43. Prieiga per internetą: <https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com/ap-southeast-2.accounts.ivvy.com/account71338/events/131726/files/5c00970b6b86c.pdf>. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Jürimäe, Jaak; Gruodyte-Raciene, Rita; Baxter-Jones, Adam D. G. Effects of gymnastics activities on bone accrual during growth: a systematic review // Journal of sports science and medicine. Bursa : Uludag University. ISSN 1303-2968. 2018, vol. 17, iss. 2, p. 245-258. Prieiga per internetą: <https://www.jssm.org/volume17/iss2/cap/jssm-17-245.pdf> [žiūrėta 2018-05-22]. [ DOAJ; SPORTDiscus; Academic Search Premier; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 4.00, SNIP: 1.312 SJR: 1.091 SJR: 1.091] [ Indėlis: 1.000]

Apžvalginis, informacinis, enciklopedinis straipsnis mokslo leidinyje

Emeljanovas, Arunas; Mieziene, Brigita; Gruodyte-Raciene, Rita; Sukys, Saulius; Rutkauskaite, Renata; Trinkuniene, Laima; Fatkulina, Natalja; Gerulskiene, Inga. Results from Lithuania’s 2018 report card on physical activity for children and youth // Journal of physical activity and health. Champaign : Human Kinetics. ISSN 1543-3080. eISSN 1543-5474. 2018, vol. 15, suppl. 2, p. S382-S383. DOI: 10.1123/jpah.2018-0505. [ PsycInfo; SPORTDiscus; MEDLINE; Embase; Scopus; Current Contents / Social & Behavioral Sciences; Social Sciences Citation Index (Web of Science); ] [ CiteScore: 3.70, SNIP: 0.810 SJR: 0.870 SJR: 0.870] [ Indėlis: 0.143]

Straipsnis kitoje DB

Gruodytė-Račienė, Rita; Tamulaitė, Viktorija. Vaikų judėjimo įgūdžių kaita ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytojų kvalifikacijos aspektu // Švietimas: politika, vadyba, kokybė = Education policy, management and quality. Šiauliai : Scientia Socialis Ltd. ISSN 2029-1922. 2018, vol. 10, no. 2, p. 63-74. Prieiga per internetą: <http://oaji.net/articles/2019/513-1547537089.pdf>. [ OAJI; ERIH Plus; Index Copernicus; ] [] [] Čertoliasytė, Viktorija; Anckaitytė, Laura; Gruodytė-Račienė, Rita. 7–8 klasių merginų ir vaikinų atletinio tapatumo, socialinių įgūdžių ir su sveikata susijusio fzinio pajėgumo sąsajos // Sporto mokslas / Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos olimpinė akademija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, Nr. 2 (92), p. 29-40. DOI: 10.15823/sm.2018.15. [ Index Copernicus; ] [] []

2017

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Gruodytė-Račienė, Rita; Rutkauskaitė, Renata; Tamulaitė, Viktorija. Motor skills development alterations of pre-school aged children in relation to qualification of educators // CIAPSE - Children's Physical Activity and Sport : abstracts, Jyväskylä, Finland, January 26-28, 2017. Jyväskylä : University of Jyväskylä. 2017, p. 88-88. [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Gruodytė-Račienė, Rita; Rutkauskaitė, Renata; Čikotienė, Irena; De Martelaer, K; Leistra, S; Skovgaard, Thomas; Van Vuuren-Cassar, Gemma; Lo-A-Njoe, J; Petry, Karen; de Jong, J. Health-enhancing physical activity approach in developing study modules in “Sport, physical education and coaching for health” (speach) project // Global issues and new ideas in sport management : book of abstracts of the 2nd World association for sport management world conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 June, 2017 / ed.-in-chief: Irena Valantinė, Brenda Pitts, James J. Zhang. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2017. ISBN 9786098200089. p. 73-73. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/bitstream/handle/123456789/29/Global%20Issues%20...2nd_WASM_Book_of_Abstracts_Final-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2018-02-08]. [] [] Rutkauskaitė, Renata; Maciulevičienė, Edita; Trinkūnienė, Laima; Gruodytė-Račienė, Rita; Gvildytė, Teklė Emilija. Kūno kultūros mokytojų savaveiksmiškumas ir jo sąsajos su subjektyviai vertinama sveikata, fiziniu aktyvumu ir per pamokas taikomais mokymo metodais // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai : respublikinė mokslinė konferencija skirta Sporto metams paminėti : programa ir pranešimų tezės : Kaunas, 2017 m. gruod. 21 d. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2017, p. 39-39. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/bitstream/handle/123456789/21/Sportinink%c5%b3%20rengimo%20valdymas%20..%20tez%c4%97s.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [žiūrėta 2018-02-09]. [] []

Mokomoji knyga

Gruodytė-Račienė, Rita (sudarytojas); Rutkauskaitė, Renata (sudarytojas); Miežienė, Brigita (sudarytojas); Šukys, Saulius (sudarytojas); Volbekienė, Vida (sudarytojas); Emeljanovas, Arūnas (sudarytojas). Eurofitas : fizinio pajėgumo testai ir metodika : Lietuvos 11-18 metų moksleivių fizinio pajėgumo rezultatai : studijų knyga / parengė R. Gruodytė-Račienė, R. Rutkauskaitė, B. Miežienė, S. Šukys, V. Volbekienė, A. Emeljanovas. 3-as patais. ir papild. leid. Kaunas : LSU, 2017. 149 p. ISBN 9786098200126. [] []

2016

Konferencijos pranešimo tezės

Karvelytė, Vita; Gruodytė-Račienė, Rita. Physical activity and body mass index of Nordic and Baltic upper secondary schoolchildren and their best classmates: a pilot study // Physical activity and fitness: challenges and new perspectives : the 28th symposium of the International council for physical activity and fitness research, August 24–27, 2016, Kaunas, Lithuania : book of abstracts. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098200010. p. 41-41. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/paveiksleliai/en/icpafr-symposium/28th_icpafr_boa_2016_a4.pdf>. [] []

Straipsnis kitoje DB

Mackelė, Kamilė; Gruodytė-Račienė, Rita. Kinestetinio mokymosi stiliaus sąsajos su fiziniu aktyvumu ir atletiniu tapatumu // Sporto mokslas / Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos olimpinė akademija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2016, Nr. 3(85), p. 2-8. DOI: 10.15823/sm.2016.25. [ Index Copernicus; ] [] [] Gadliauskaitė, Živilė; Igarienė, Asta; Gruodytė-Račienė, Rita. Physical activity of secondary and performing arts high school students in relation to physical education assessment // Acta kinesiologiae Universitatis Tartuensis. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2016, vol. 22, p. 70-81. DOI: 10.12697/akut.2016.22.06. [ SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

Mokomasis leidinys

Klizas, Šarūnas; Klizienė, Irina; Gruodytė-Račienė, Rita; Buliuolienė, Laima; Daukšaitė, Laisvūnė. Kūno kultūra : vadovėlis 1 klasei. Kaunas : Šviesa, 2016. p. 55. ISBN 9785430065676. [] [] Klizas, Šarūnas; Klizienė, Irina; Gruodytė-Račienė, Rita; Buliuolienė, Laima; Daukšaitė, Laisvūnė. Kūno kultūra : užrašų sąsiuvinis 1 klasei. Kaunas : Šviesa, 2016. 35 p. ISBN 9785430065683. [] [] Klizas, Šarūnas; Klizienė, Irina; Gruodytė-Račienė, Rita; Buliuolienė, Laima; Daukšaitė, Laisvūnė. Kūno kultūra : mokytojo knyga 1 kalsei. Kaunas : Šviesa, 2016. 133 p. ISBN 9785430065669. [] []

2015

Konferencijos pranešimo tezės

Karvelytė, Vita; Gruodytė-Račienė, Rita. Is physical activity and sedentary time of best classmates' related? An international pilot study // 8th Conference of Baltic Society of Sport Sciences "Sport Science for Sports Practice and Teacher's Training" : Abstracts, April 22-24, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2015. ISBN 9789955209881. p. 37-38. [] [] Karvelytė, Vita; Gruodytė-Račienė, Rita. Is physical activity of adolescents and their best classmates associated? A pilot study in Lithuanian, Norwegian and Swedish high schools // 20th Annual Congress of the European College of Sport Science : Book of Abstracts, 24-27th June 2015, Malmö, Sweden / ECSS, 2015. ISBN 9789171045676. p. 196. [] [] Gruodytė-Račienė, Rita; Rutkauskaitė, Renata. The relationships between academic achievements, physical activity and fitness in 14-17-year-old Lithuanian schoolchildren // Revista Española de Educación Física y Deportes - REEFD : Resúmenes del Congreso Internacional AIESEP 2015. Año LXVII, 3er trimestre, 2015, (nº 8 Supl., VI Época) = Spanish Journal of Physical Education and Sports : Proceedings of the 2015 AIESEP International Conference, Madrid, Spain, July 8 – 11, 2015. ISSN 1133-6366. 2015, no. 410 (Supl.), p. 307-308. [] [] Sääkslahti, A.; Fjørtoft, I.; Rudzinska, I.; Gruodytė-Račienė, Rita. Public health - promoting PA through different ç socio-ecological levels // Revista Española de Educación Física y Deportes - REEFD : Resúmenes del Congreso Internacional AIESEP 2015. Año LXVII, 3er trimestre, 2015, (nº 8 Supl., VI Época) = Spanish Journal of Physical Education and Sports : Proceedings of the 2015 AIESEP International Conference, Madrid, Spain, July 8 – 11, 2015. ISSN 1133-6366. 2015, no. 410 (Supl.), p. 472-473. [] [] Gruodytė-Račienė, Rita; Rutkauskaitė, Renata; Čikotienė, Irena. The role of environment in cross-sectorial physical activity promotion // Revista Española de Educación Física y Deportes - REEFD : Resúmenes del Congreso Internacional AIESEP 2015. Año LXVII, 3er trimestre, 2015, (nº 8 Supl., VI Época) = Spanish Journal of Physical Education and Sports : Proceedings of the 2015 AIESEP International Conference, Madrid, Spain, July 8 – 11, 2015. ISSN 1133-6366. 2015, no. 410 (Supl.), p. 477. [] [] Karvelytė, Vita; Gruodytė-Račienė, Rita. Relationships between adolescents and their best classmates’ physical activity: a pilot study in Lithuanian, Norwegian and Swedish high schools // International conference Exercise for health and rehabilitation : book of abstracts : Kaunas, 18th December, 2015. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2015. ISBN 9789955154167. p. 35-37. Prieiga per internetą: <http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/8466/bookofabstracts.pdf>. [] [] Gruodytė-Račienė, Rita; Jürimäe, Toivo; Jürimäe, Jaak; Erlandson, C. M.; Baxter-Jones, Adam. Laying the foundation to better bone health in older age: exercise in weight-bearing, high-impact activities during growing years // International scientific symposium in collaboration with the European Group for Research into Elderly and Physical Activity “The 3-dimensional effect of physical activity in old age – physical, mental & emotional : book of abstracts : Kaunas, 12th November, 2015. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2015. ISBN 9786098040920. p. 29-30. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/simpoziumas_book.pdf>. [] [] Gadliauskaitė, Živilė; Igarienė, Asta; Gruodytė-Račienė, Rita. Physical education assessment relation to physical activity of performing arts and secondary high school students // 8th Conference of Baltic Society of Sport Sciences "Sport Science for Sports Practice and Teacher's Training" : Abstracts, April 22-24, 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2015. ISBN 9789955209881. p. 32-33. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Jackowski, S.A.; Baxter-Jones, A. D. G.; Gruodytė-Račienė, Rita; Kontulainen, S. A.; Erlandson, M. C. A longitudinal study of bone area, content, density, and strength development at the radius and tibia in children 4–12 years of age exposed to recreational gymnastics // Osteoporosis International. London : Springer London Ltd. ISSN 0937-941X. 2015, vol. 26, no. 6, p. 1677-1690. DOI: 10.1007/s00198-015-3041-1. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Clinical Medicine; Scopus; Academic OneFile; AGRICOLA; Embase; ] [ CiteScore: 8.30, SNIP: 1.747 SJR: 2.095 SJR: 2.095] [ Indėlis: 1.000]

Straipsnis kitoje DB

Gadliauskaitė, Živilė; Igarienė, Asta; Gruodytė-Račienė, Rita. Ne meninės pakraipos ir specializuotų muzikos bei meno mokyklų 7-12 klasių mokinių nuomonė apie kūno kultūros pamokų vertinimą // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2015, Nr. 3(81), p. 17-24. DOI: 10.15823/sm.2015.18. [ Index Copernicus; ] [] []

2014

Konferencijos pranešimo tezės

Gadliauskaitė, Živilė; Igarienė, Asta; Rutkauskaitė, Renata; Gruodytė-Račienė, Rita. Relationship between physical education assessment and physical activity of 7-11 grade students // Sports and Leisure Management: Tendencies and Challenges : Book of Abstracts of the 2nd International Scientific Conference and 6th International Society for the Social Sciences of Sport Conference, 4th December, 2014 Kaunas, Lithuania, 5th December, 2014 Anupriskes, Trakai district, Lithuania. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2248. 2014, p. 32. [] [] Karvelytė, Vita; Gruodytė-Račienė, Rita. Is my physical activity level related to my best classmate's physical activity? A pilot study in Lithuanian and Norwegian highschools // International Conference "Move for Health 2014" : Book of Abstracts, [Kaunas], 4th of December 2014 / Lithuanian University of Health Sciences, Institute of Sports. Kaunas : Technologija, 2014. ISBN 9789955153733. p. 58-61. [] []

Kitos knygos dalis

Jackowski, S.A.; Erlandson, M. C.; Gruodytė-Račienė, Rita; Kontulainen, S.A.; Baxter-Jones, A. Is gymnastics exposure associated with skeletal benefits in the forearm in young children? // Children and Exercise XXVIII : The Proceedings of the 28th Pediatric Work Physiology Meeting / ed Manuel J. Coelho-e-Silva, Amandio Cupido-dos-Santos, Antonio J. Figueiredo, Jose P. Ferreira, Neil Armstrong. London and New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2014. ISBN 9780415829724. p. 297-300. [] []

Konferencijos pranešimo tezės tarptautinėse DB

Erlandson, Marta; Jackowski, Stefan; Gruodytė-Račienė, Rita; Kontulainen, Saija; Baxter-Jones, Adam. Does up to three years of exposure to recreational gymnastics between 4 and 12 years of age influence bone strength development at the radius and tibia? // Journal of Bone and Mineral Research : 2014 ASBMR Annual Meeting Abstracts, Houston, Texas, USA, September 12-15, 2014. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 0884-0431. eISSN 1523-4681. 2014, vol. 29, suppl. 1, p. [1]. [ ISI Master Journal List; ] [ CiteScore: 13.20, SNIP: 2.236 SJR: 3.403 SJR: 3.403] [ Indėlis: 0.071]

2013

Konferencijos pranešimo tezės

Gruodytė, Rita; Erlandson, M. C.; Jackowski, S.A.; Baxter-Jones, A. D. G. Early exposure to recreational gymnastics benefits geometric and bone architecture properties: a 4-year longitudinal hip structural analysis study // 6th Baltic Scientific Conference "Sport Science for Sustainable Society" : Abstracts, Riga, Latvia, 23-25 April 2013. Riga : Latvian Academy of Sport Education, 2013. ISBN 9789984920467. ISSN 1691-6220. p. 143. Prieiga per internetą: <http://www.lspa.lv/files/2013/Abstracts.pdf>. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Gruodytė, Rita; Erlandson, M. C.; Jackowski, S.A.; Baxter-Jones, A. D. Structural strength development at the proximal femur in 4- to 10-year-old precompetitive gymnasts: a 4-year longitudinal hip structural analysis study // Journal of bone and mineral research. Hoboken : Wiley-Blackwell. ISSN 0884-0431. eISSN 1523-4681. 2013, vol. 28, no. 12, p. 2592-2600. DOI: 10.1002/jbmr.1986. [ Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; BIOSIS Previews; Current Contents / Life Sciences; Science Citation Index; ] [ CiteScore: 11.60, SNIP: 2.058 SJR: 3.084 SJR: 3.084] [ Indėlis: 0.643]

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Gruodytė, Rita; Erlandson, M. C.; Jackowski, S.A.; Baxter-Jones, A. D. Impacting skeletal health through recreational gymnastics: a 4-year longitudinal study of school-aged children // Next Practice in Physical Education and Movement Science : The 2nd NORDPLUS-IDROTT Conference, 6-8th May 2013, Odence, Region of Southern Denmark : Program & Abstracts. Odense : University of Southern Denmark. 2013, p. [1]. [] []

2012

Straipsnis kitoje DB

Maciulevičienė, Edita; Sadzevičienė, Rita; Gruodytė, Rita. The analysis of objectively measured weekly physical activity of adolescent boys // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2012, Nr. 1(84), p. 23-29. DOI: 10.33607/bjshs.v1i84.295. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Gruodytė, Rita; Jürimäe, Jaak; Saar, Melli; Cicchella, Antonio; Stefanelli, Claudio; Passariello, Catherine; Jürimäe, Toivo. Bone mineral density and hormonal status in adolescent athletic girls // Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis. Tartu : University of Tartu. ISSN 1406-9822. 2012, vol. 18, p. 56-67. Prieiga per internetą: <http://ojs.utlib.ee/index.php/AKUT/article/view/859/836>. [ SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

Konferencijos pranešimo tezės

Gruodytė, Rita; Erlandson, M. C.; Baxter-Jones, A. D. G. Benefits of recreational, low-intensity gymnastics to children’s bone health: a 2-year semi-longitudinal study // Current Issues and New Ideas in Sport Science [Elektroninis išteklius] : 5th Baltic Sport Science Conference : Abstracts, Kaunas, 18-19 April 2012. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 78. [] [] Trinkūnienė, Laima; Emeljanovas, Arūnas; Gruodytė, Rita. Occupational difficulties at work of physical education teachers // Current issues and new ideas in sport science [Elektroninis išteklius] : 5th Baltic sport science conference : abstracts, Kaunas, 18-19 April 2012. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2012. ISBN 9786098040708. p. 226. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Gruodytė, Rita; Erlandson, Marta; Baxter-Jones, Adam. Long-term effects of recreational gymnastics participation during childhood // Exercise and Sport Sciences : Book of Abstracts from the 2nd Wingate Congress of Exercise and Sport Sciences, [Netanya], Israel, March 15-18, 2012 / The Zinman College of Physical Education and Sport Sciences, Wingate Institute for Physical Education and Sport. Netanya : Wingate Institute. 2012, p. 41. [] [] Baxter-Jones, Adam; Gruodytė, Rita; Jackowski, Stefan; Erlandson, Marta. Femoral neck development in 4- to 10-year-old precompetitive gymnasts:A 4-year longitudinal study // ASBMR 2011 : Abstracts of the Annual Meeting, San Diego, California, USA, September 16-20, 2011 / American Society for Bone and Mineral Research. b.v. 2011, p. s355. [] []

Konferencijos pranešimo tezės tarptautinėse DB

Gruodytė, Rita; Erlandson, Marta; Jackowski, S.; Baxter-Jones, Adam. Femoral bone structural geometry development in 4- to 10-year-old precompetitive gymnasts: A 4-year longitudinal study // Bone : abstracts of the 39th annual congress of the European calcified tissue society (ECTS), Stockholm, Sweden, 19-23 May 2012. New York : Elsevier Science Inc. ISSN 8756-3282. 2012, vol. 50, suppl. 1, p. s197. DOI: 10.1016/j.bone.2012.02.626. [ BIOSIS Previews; Current Contents / Life Sciences; Current Contents / Clinical Medicine; Science Citation Index; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 7.40, SNIP: 1.633 SJR: 1.653 SJR: 1.653] [ Indėlis: 0.071]

2011

Kitos knygos dalis

Gruodytė, Rita; Volbekienė, Vida; Rutkauskaitė, Renata; Emeljanovas, Arūnas. Dose related association of total physical activity and health-related physical fitness // Children and Exercise XXV : The Proceedings of the 25th Pediatric Work Physiology Meeting / ed G. Baquet, S.Berthoin. London and New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2011. ISBN 9780415575140. p. 227-230. [] [] Gruodytė, Rita; Jürimäe, Jaak; Saar, Melli; Jürimäe, Toivo. Bone mineral values, insulin-like growth factor-1, and sex hormones in adolescent female athletes // Children and exercise XXV : the proceedings of the 25th pediatric work physiology meeting / ed. G. Baquet, S.Berthoin. London and New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2011. ISBN 9780415575140. p. 97-100. [] [] Emeljanovas, Arūnas; Rutkauskaitė, Renata; Volbekienė, Vida; Gruodytė, Rita. Explosive leg power and body composition in 11-17-year-old boys // Children and exercise XXVII : the proceedings of the XXVIIth international symposium of the European group of pediatric work Physiology / ed. Craig A. Williams, Neil Armstrong. London and New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2011. ISBN 9780415578592. p. 281-285. [] []

Straipsnis kitoje DB

Rutkauskaitė, Renata; Emeljanovas, Arūnas; Volbekienė, Vida; Sadzevičienė, Rita; Maciulevičienė, Edita; Batutis, Olegas; Gruodytė, Rita. Relationship between physical activity and health-related physical fitness in 16-year-old boys // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2011, Nr. 1(80), p. 56-62. DOI: 10.33607/bjshs.v1i80.341. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] [] Gruodytė, Rita; Jürimäe, Toivo. Bone mineral density and jumping height in pre-menarcheal and post-menarcheal physically active girls // Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. ISSN 1392-5644. 2011, Nr. 3(82), p. 3-8. DOI: 10.33607/bjshs.v3i82.314. [ Index Copernicus; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS); SPORTDiscus with Full Text; ] [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Emeljanovas, Arūnas; Rutkauskaitė, Renata; Trinkūnienė, Laima; Gruodytė, Rita. Extra-curricular physical activity effect on girls with poor physical fitness // 6. Kongres FIEP-a Europe=6th FIEP European Congress : Tjelesna i Zdravstvena Kultura u 21. Stoljeću - Kompetencije Učenika=Physical Education in the 21st Century - Pupils' Competencies : Proceedings Book, Poreč, Croatia, June 18-21, 2011. b.v : Croatian Kinesiology Federation, 2011. ISBN 9789539508287. p. 572-579. [] []

Kitos konferencijos pranešimo tezės

Emeljanovas, Arūnas; Rutkauskaitė, Renata; Volbekienė, Vida; Gruodytė, Rita. Explosive leg power and body composition in 11-17 y-old boys // The 27th International Symposium of the European Group of Pediatric Work Physiology, Cornwall, UK, 19-23 September 2011/ The Children's Health and Exercise Research Centre University of Exeter. Cornwall : University of Exeter. 2011, p. 49. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Jürimäe, Jaak; Gruodytė, Rita; Saar, Meeli; Cicchella, Antonio; Stefanelli, Claudio; Passariello, Catherine; Maasalu, Katre; Jürimäe, Toivo; Von Duvillard, Serge P. Plasma visfatin and adiponectin concentrations in physically active adolescent girls: relationships with insulin sensitivity and body composition variables // Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism. Berlin : Walter de Gruyter GmbH & Co. ISSN 0334-018X. eISSN 2191-0251. 2011, vol. 24, no. 7-8, p. 419-425. DOI: 10.1515/jpem.2011.054. [ Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.536 SJR: 0.384 SJR: 0.384] [ Indėlis: 0.500]

2010

Konferencijos pranešimo tezės

Gruodytė, Rita; Jürimäe, Toivo. Kaulų mineralinio tankio ir šoklumo rodiklių sąsajos skirtingo fizinio aktyvumo paauglių mergaičių tarpe // Mokslas - žmonių sveikatai : 3-oji nacionalinė mokslinė konferencija : pranešimų tezės / Kauno medicinos universitetas, Kaunas, 2010 m. balandžio 7 d. Kaunas : Kauno medicinos universitetas, 2010. ISBN 9789955151784. p. 35. [] [] Gruodytė, Rita; Jürimäe, J.; Cicchella, A.; Stefanelli, C.; Passariello, C.; Jürimäe, T. Bone mineral density and adipocytokines in asdolescent female athletes with different physical activity patterns // Physical Activity and Sport in Changing Society: Research, Theory, Practice and Management : 3rd Baltic Sport Science Conference : Abstracts, Riga, Latvia, April 29 - May 1, 2010. Riga : Latvian Academy of Sport Education, 2010. ISBN 9789984920467. ISSN 1691-6220. p. 24. [] [] Gruodytė, Rita; Rutkauskaitė, Renata; Emeljanovas, Arūnas; Volbekienė, Vida; Maciulevičienė, Edita; Sadzevičienė, Rita; Batutis, Olegas. Physical activity and health-related physical fitness among 16-year-aged schoolboys // The 3rd International Congress Complex Systems in Medicine and Sport - ICCSMS 2010 : Abstract Book, Kaunas, Lithuania, 15-18 September 2010. Kaunas : KMU leidykla, 2010. ISBN 9789955151876. p. 69-71. [] [] Gruodytė, Rita; Jürimäe, J.; Saar, M.; Jürimäe, T. The relationships between bone mineral density, insulin-like growth factor-1, estradiol, and adipocytokines in pubertal girls with different physical activity patterns // The 3rd International Congress Complex Systems in Medicine and Sport - ICCSMS 2010 : Abstract Book, Kaunas, Lithuania, 15-18 September 2010. Kaunas : KMU leidykla, 2010. ISBN 9789955151876. p. 168-169. [] []

Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje

Gruodytė, Rita; Jürimäe, T. Bone mineral density and jumping height in pre-menarcheal and post-menarcheal physically active girls // Kūno kultūra ir sportas universitete-2010 = Physical culture and sport in universities 2010 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-4840. 2010, p. 55-57. [] []

Straipsnis Web of Science DB

Gruodytė, Rita; Jürimäe, Jaak; Saar, Meeli; Jürimäe, Toivo. The relationships among bone health, insulin-like growth factor-1 and sex hormones in adolescent female athletes // Journal of bone and mineral metabolism. Tokyo : Springer Tokyo. ISSN 0914-8779. 2010, vol. 28, no. 3, p. 306-313. DOI: 10.1007/s00774-009-0130-2. [ Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.891 SJR: 0.825 SJR: 0.825] [ Indėlis: 0.571] Gruodytė, Rita; Jürimäe, J.; Cicchella, A.; Stefanelli, C.; Passariello, C.; Jürimäe, T. Adipocytokines and bone mineral density in adolescent female athletes // Acta paediatrica. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0803-5253. 2010, vol. 99, no. 12, p. 1879-1884. DOI: 10.1111/j.1651-2227.2010.01905.x. [ Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.916 SJR: 0.771 SJR: 0.771] [ Indėlis: 0.429] Passariello, Catherine; Gruodytė, Rita; Kiio, Kelli; Mäestu, Jarek; Jürimäe, Jaak; Saar, Melli; Cicchella, Antonio; Stefanelli, Claudio; Jürimäe, Toivo. ADIPOQ SNP45 associated with lean body mass in physically active normal weight adolescent girl // American Journal of Human Biology. Hoboken : WILEY-LISS, DIV JOHN WILEY & SONS INC. ISSN 1042-0533. 2010, vol. 22, no. 6, p. 813-818. DOI: 10.1002/ajhb.21087. [ Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science); ] [ CiteScore: 0.00, SNIP: 0.898 SJR: 0.759 SJR: 0.759] [ Indėlis: 0.429]