Rita Gruodytė-Račienė

  • Docentė
    Fizinio ir socialinio ugdymo katedra
  • Rita Gruodytė-Račienė
  • rita.gruodyte-raciene@lsu.lt

Biografija

Išsilavinimas / education

MetaiĮvykis
1991 - 1995Įgyta kūno kultūros dėstytojo specialybė Lietuvos valstybiniame kūno kultūros institute (dabar - Lietuvos sporto universitetas, LSU) / Gained Bachelor of Physical Education (PE) Pedagogy, Lithuanian Institute of PE (now LSU), Kaunas, Lithuania
1995 - 1997magistrantūros studijos Vytauto Didžiojo universitete. Įgyta specialybė – profesinio mokymo vadyba / Master of Vocational Education Management, Vytautas Magnus university, Kaunas, Lithuania
2006 - 2010doktorantūros studijos Tartu universitete, Tartu, Estija. Apginta disertacija, kurios tema („Ryšiai tarp kaulų mineralinio tankio, šoklumo ir hormonų rodiklių paauglių sportininkių tarpe“ (vadovas prof. Toivo Jurimae) / PhD studies - Doctor of Biomedical Sciences, Tartu university, Tartu, Estonia. Title of the Dissertation - “Relationships between bone parameters, jumping height and hormonal indices in adolescent female athletes“ (Supervisor prof. Toivo Juriamae)

Profesinė veikla / professional qualification

MetaiĮvykis
2011 - 2012podoktorantūros stažuotė - dirbo moksline tyrėja, Kineziologijos institute, Saskačevano universitetas, Saskatūnas, Saskačevanas, Kanada / Postdoctoral Fellow, College of Kinesiology, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, Canada (Awarded funding from the Saskatchewan Health Research Foundation (SHRF) #2436 for Postdoctoral Fellowship – 2011-2012)
2017 - 2021Dalyvavimas mokslo daktaro rengime (asistuojantis vadovas, LSU): studentė Vita Karvelytė (Tamolienė) “Ryšiai tarp profesionalių paauglių sportininkių, per treniruotes patiriančių skirtingą mechaninę apkrovą, kaulų mineralinio tankio, kūno kompozicijos ir kraujo žymenų" (vadovas prof. Jaak Jurimae, Tartu universitetas, Estija) / Assisstant Supervisor of PhD student Vita Karvelytė (Tamolienė) “Associations between bone mineral characteristics, body cornposition and blood biomarkers in adolescent female athletes with different training patterns” (Supervisor prof. Jaak Jurimae, Tartu university, Estonia). Doctoral Degree gained in 2022.
2016 - 2020Studijų programos European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle (PAL) direktorė, PAL konsorciumo tarybos narė
2013 - dabar / currentlydocentė LSU Fizinio ir socialinio ugdymo katedra (vedėjas prof. Saulius Šukys) / Associate Professor in the Department of Physical and Social Education, LSU (HoD prof. Saulius Šukys)
2006 - dabar / currentlyLSU dėstytoja / LSU teacher staff ; Subjects coordinated and/or taught in Lithuanian and English (Bachelor and Master Studies): Teaching Didactics and Physical Activity; Outdoor Fitness Activities; Current Research in Physical Education (Master Studies); Didactics of Physical Education; Unconventional Physical Activity; Behaviour (Disease Prevention Models); Dance for Health; Research Methodology, etc.
2012 - dabar / currentlyNordplus Idrott Network (koord. Pietų Danijos universitetas, Odensė, Danija) institucinis koordinatorius / Nordplus Idrott Network (coordinator - University of Southern Denmark, Odense, Denmark) institutional representative
2013 - 2015Mokslinio projekto ,,Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, jo kitimai bei lemiantys veiksniai“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ŠMM / Member of a scientific project “Lithuanian students' health-related physical fitness, its variations and determinants”. The project is funded by Ministry of Education and Science
2014 - 2017Projekto “Nordic–Baltic Physical Activity Bridges” vykdytoja (LSU – koordinuojanti institucija). Skirta 50% lėšų - 51180 Eurų iš Nord–Plus Horizontal Network (HZ-2014-10107) / Project Nordic–Baltic Physical Activity Bridges (LSU - project coordinators). The fund was approved for 50% - 51180.0 Euro from Nord–Plus Horizontal Network (HZ-2014-10107)
2015 - 2017Projekto “Sport, Physical Education and Coaching for Health (SPEACH)”; finansuoto pagal EU Erasmus+ Programą narė (koordinuojanti institucija – Hanze university of Applied Sciences, Nyderlandai) / member of project ‘Sport Physical Education and Coaching for Health (SPEACH)’; co-financed by the Erasmus+ Programme of the European Union (coordinators – Hanze university of Applied Sciences, The Netherlands).
2015LMT skirtas grantas projektui “The competitive funding of short-term researcher visits” for international conference of AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique // International Association for Physical Education in Higher Education), July 8-13th, 2015, Madrid, Spain (reg. No. KEL-15144) // Awarded funding by the Research Council of Lithuania on the project “The competitive funding of short-term researcher visits” for international conference of AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures d’Éducation Physique // International Association for Physical Education in Higher Education), July 8-13th, 2015, Madrid, Spain (reg. No. KEL-15144)
2016laimėta Italijos užsienio reikalų ministerijos kvietimu teikta paraiška gauti paramą trumpalaikiams vizitams į universitetus ir mokslinių tyrimų centrus Italijoje; įvykdyta stažuotė Bolonijos universitete (finansuota ŠMPF) / Awarded grant of Education Exchanges Support Foundation to application submitted for the call by Italian Ministery of Foreign Affairs for short-term visits to universities and scientific research centers in Italy (exchange programme implemented in University of Bologna, Italy).
2014 - 2015Kviestinis vyresnysis mokslo darbuotojas, LSU Sporto mokslo ir inovacijų institutas / Invited senior scientific researcher in LSU Institute of sport science and innovations
2006 - 2008asistentė, LKKA kūno kultūros katedra (vedėja doc. dr. Vida Volbekienė)/ assisstant in the Department of Physical Education, LAPE (HoD Assoc. Prof. Vida Volbekienė)
2008 - 2011lektorė, LKKA kūno kultūros ir gimnastikos katedra (vedėja doc. dr. Vida Volbekienė) / lecturer in the Department of Physical Education and Gymnastics, LAPE (HoD Assoc. Prof. Vida Volbekienė)
2011 - 2013lektorė (su dr.), LKKA Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra (vedėjas prof. Saulius Šukys) / lecturer (with PhD) in the Department of Health, Physical and Social Education, LAPE (HoD Prof. Saulius Šukys)
1995 - 1997sportinės aerobikos trenerė, Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas) sporto centras / Coach of Sports Aerobics team of Vytautas Magnus university (Kaunas)
1998 - 2000Sabonio sporto klubas “World Class“ (Kaunas), vyr. aerobikos instruktorė / Superior aerobics instructor, Sabonis Sport Club „World Class“, Kaunas, Lithuania
2021 - 2023„Schoolyard Affordances for Physically Literate and Active Schoolchildren in Era of Digitalization” / SAPLACED (NPHZ-2021/10040) – Project Coordinators
2020 - 2022Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools / SUGAPAS (No. 613270-EPP-1-2019-1-LT-SPO-SCP) – Project Coordinators
2018 - 2021“Innovations in Kindergartens” (funded by the National Agency for Education - an educational assistance institution founded by the Ministry of Education, Sport and Science of the Republic of Lithuania). A co-author of the recommendations for the preschool education: two compilations of 9-10 books for early years and 3-6 years of age children are published as one of the intellectual outcomes of an extensive project.
2017 - 2021“Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances“ (NPHZ-2017/10130) – Project Coordinators
> 5 yrs and ongoingparticipation in the development of study programmes “Physical Education and Sport” (Bachelor Studies), “Physical Education” (Master Studies), “Exercise, Nutrition and Stress Management” (Bachelor Studies)
2021 April-NovemberConsulting a team of lecturers (over 50) of the course „Innovative Education in Preschool: How to Implement the Curricullum for Early Years?“ (96 hrs) in the frame of the project “Innovations in Kindergartens” (funded by the National Agency for Education - an educational assistance institution founded by the Ministry of Education, Sport and Science of the Republic of Lithuania). Supervision of motor competencies development of the preschool children.
2019 - 2022Educating students of the Third Age University (the elderly retired people) on physical activity’s health benefits (in 12 municipalities of Kaunas region).
> 5 yrs and ongoingDesigning and implementing the workshop on „Teaching Styles in Physical Education: from Command to Discovery (based on Muska Mosston Spectrum)“ (6 hrs) within the frame of the programme “PRACTICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL" (total of 40 hrs) for PE teachers.
> 5 yrs and ongoingPlenary presentations at National Conferences, workshops and webinars for preschool and secondary school educators on science-based knowledge of health-enhancing physical activity (HEPA), Physical Education, Physical Fitness, healthy lifestyle, etc.
> 5 yrs and ongoingParticipation in exchange programmes and internships: 2017.01.24-29 University of Jyvaskyla, Jyvaskyla, Finland (grant of NordPlus Idrott Network); 2018.04.16-20 InHolland University of Applied Sciences, Haarlem, the Netherlands (grant of Erasmus+ for Intensive PAL student Week and Board Meeting); 2018.05.28-06.01 Orebro University, Orebro, Sweden (grant of NordPlus Idrott Network); 2018.12.03-10 Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway (grant of NordPlus Idrott Network); 2019.03.24-28 International Loris Malaguzzi center, Reggio Emilia, Italy (funded by the National Agency for Education).

Mokslinė veikla mokslo grupėse / Scientific activity in scientific groups

Strateginė mokslo kryptisMokslininkų grupėPareigos
Smegenys ir griaučių raumenys (2015 - 2017; vadovas. prof. habil.dr. Albertas Skurvydas)Moksleivių protas ir raumenysMokslininkų grupės vadovė
Lietuvos vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo ataskaitų pagal "Active Healthy Kids Global Alliance" iniciatyvas (Global Matrix 3.0 ir 4.0) rengėjų tarpinstitucinė grupėMokslininkų grupės narė

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla

2022

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinius tyrimus studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I pakopa), "Kūno kultūra" (II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams.

2021

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinių tyrimų tematiką studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I pakopa), "Kūno kultūra" (II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams.

2020

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinių tyrimų tematiką studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I pakopa), "Kūno kultūra" (II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams.

2019

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Mokslinės veiklos rezultatų sklaida studijų procese vyksta nuolat atnaujinant studijų modulių (ar kuriant naujų studijų modulių) paskaitų, seminarų ir pratybų mokymo medžiagą bei planuojant mokslinių tyrimų tematiką studijų programų "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa), "Fizinis ugdymas ir sportas" (I ir II pakopa) bei "Pratimai, mityba ir streso valdymas" (I pakopa) studentams.

2018

Mokslinės veiklos sąsaja su pedagogine veikla (parašyti)
Atliekami tyrimai, publikuoti moksliniai straipsniai, skaityti pranešimai tarptautinės mokslinėse konferencijose tampriai susiję su dėstomais studijų moduliais "Physical Activity and Lifestyle" (I pakopa) ir "Kūno kultūra" (II pakopa) studentams: "Teaching Didactics & Physical Activity", "Outdoor Fitness Activities", "Behaviour (Disease Prevention models)", "Fizinio ugdymo mokslo naujovės".

Mokslinės kvalifikacijos kėlimas

2021

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Olimpinis švietimo forumas 2021 „Fizinis raštingumas: kritiškai svarbus požiūris į judėjimą"
Seminaras „Kvėpavimo reikšmė mūsų gyvenime“
Paskaita „Nuotolinis vaikų fizinis ugdymas: misija (ne)įmanoma?“
Teorinis-praktinis sporto medicinos seminaras
Sport Forum / International Conference 2021 (LSU)
#AIESEP vebinaras "COVID-19 Studies across the Globe on Physical Activity, Physical Education and Health: A comparative analysis" (Roland Naul, Mark Tremblay)
Respublikinė teorinė-praktinė konferencija "Motyvuotas ugdytojas - aktyvus ugdytinis"
Seminaras "Įtraukus fizinis ugdymas vaikams su raidos sutrikimais"
2021.06.04_seminaras_Sistemine analize. paskirtis ir atlikimas

2020

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Simpoziumas 2020: nefarmakologinės geru mokslu grįstos sveikatinimo technologijos Lietuvos žmonėms (6 val.)
2020.08.28 dalyvauta LSU ŽIPD organizuotoje paskaitoje „Tyrimų etika, akademinė etika“, lektoriai – S. Sipavičienė, D. Karanauskienė, S. Šukys (2 akad. val.)
2020.10.22 dalyvauta tarptautiniame virtualiame seminare „THE POWER OF THE OUTDOORS“ (organizatorius – Getting Europe Active Outdoors; ENOS & IGOT) (2 val.)
2020.11.17 dalyvauta biochemijos mokslų daktarės Urtės Neniškytės paskaitoje „Kūrybiškos smegenys“ (2 val.)
2020.11.26 dalyvauta vebinare „Every move counts“ su tikslu pristatyti atnaujintas PSO rekomendacijas "WHO 2020 Guidelines on physical activity and sedentary behaviour" (1,5 val.)
2020.12.03-04 Sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija “Sportininkų rengimo valdymas” (8 val.)

2019

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo mokymuose – seminarų cikle „Matematinės statistikos metodų taikymas socialinių ir biomedicinos mokslų tyrimuose“ (10 val.), LSU
Intensyvi programa Nordic Baltic Learning Environments for Movement Affordances - Kaunas - 2019.10.07-11
Tarptautinis mokslinis simpoziumas "Physical Activity against Early Aging and Noncommunicable Diseases" - Kaunas, LSU - 2019.10.03-04
Seminaras "Kinestetinio mokymo(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimui" - Šilutė - 2019.08.28
Seminaras ""LifeDance" šokio programa kūrybingo mąstymo lavinimui" - Kaunas, LSU - 2019.06.27
Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjų mokymai "Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas" (80 val.) - ŠMSM; ŠAC; UŠC
Dalyvauta LSU 85-mečiui paminėti skirtame Sporto forume, pirmą kartą Lietuvoje organizuotame LSU su ŠMSM ir LTOK - Kaunas, Žalgirio arena - 2019.11.20

2018

Išklausytos tobulinimosi, kvalifikacijos paskaitos, seminarai, kursai
Dalyvauta LMT organizuotame informaciniame praktiniame seminare būsimiems pareiškėjams pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.

Mokslo populiarinimo veiklos darbai ir mokslinių tyrimų sklaida visuomenei

2022

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Pranešimas konferencijoje ikimokyklinio ugdymo pedagogams2022-06-14 virtualioje aplinkoje vyko projekto „Judame daugiau ir išradingiau” Nr. SRF-FAV-2019-1-0389 konferencija „Vaikų sveikatos stiprinimas – ne mada, bet būtinybė“. Konferenciją organizavo Kauno l.-d. „Vėrinėlis“ ir Kauno švietimo inovacijų centras.
Paraiška finansavimui gauti iš Lietuvos fondųLaimėta paraiška, teikta Švietimo mainų paramos fondui: Nadja Walter vizitas dėstyti LSU
PranešimaiTarptautinėje mokslinėje konferencijoje (2-3 vnt.)
Paskaitos ir seminaraiKūno kultūros mokytojams, ikimokyklinio ugdymo ir kitiems pedagogams

2021

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
LSU Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos rengėja-lektorėPrograma “PRAKTINIAI IR TEORINIAI FIZINIO UGDYMO ASPEKTAI MOKYKLOJE" (40 val.) skirta fizinio ugdymo pedagogų profesinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui. Parengta tema: Fizinio ugdymo mokymo metodų įvairovė: nuo atkartojimo iki atradimo (pagal „M. Mosston Spectrum“) (6 val.). Vykdytas nuotolinis seminaras pedagogams (Žinių ir inovacijų perdavimo departamento organizuotas) 2021.05.11
Plenarinis pranešimas RIĮDA "Sveikatos želmenėliai" organizuotoje konferencijoje “GEROSIOS DARBO PATIRTIES SKLAIDA – VAIKŲ SVEIKATOS UGDYMAS, STIPRINIMAS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE” 2021.04.29Pranešimo tema “Kokybiško mokslu grįsto ankstyvojo fizinio ugdymo svarba sveikesnei visuomenei” (su atstovais iš ministerijų, ikimokyklinio ugdymo pedagogais "nuotolinė" auditorija apie 800 žmonių)
Tarptautinis forumas “Nordic-Baltic Learning Environments for Movement Affordances” 2021.04.29 (LSU)Dviejų dalių (anglų ir lietuvių klb.) tarptautinio forumo apie fizinio aktyvumo skatinimą mokyklos lauko erdvėse organizavimas, vykdymas ir moderavimas (pirmosios dalies, anglų klb.)https://www.lsu.lt/tarptautinis-forumas-apie-fizinio-aktyvumo-skatinima-mokyklos-lauko-erdvese-sulauke-didelio-susidomejimo/
Žodinis pranešimas tarptautinėje virtualioje konferencijoje "2021 AIESEP Scientific Conference" (2021.07.07-10 d. Kanada)"Is physical literacy of 9-10-year-old Lithuanian schoolchildren of sufficient level?" (Nr. 424)https://sites.google.com/ualberta.ca/aiesep2021/home
Stendinis pranešimas tarptautinėje virtualioje konferencijoje "2021 AIESEP Scientific Conference" (2021.07.07-10 d. Kanada)Pranešimo tema: "Physical Activity and Lifestyle Habits of Adolescents during School Closures due to COVID-19 Pandemic: results of the SUGAPAS Project" (Nr. 417)https://sites.google.com/ualberta.ca/aiesep2021/home
Paskaitų ciklas Kauno r. Trečiojo amžiaus universiteto klausytojamsPaskaitos vyko Ilgakiemio, Ringaudų, Raudondvario, Garliavos, Linksmakalnio, Neveronių, Karmėlavos, VIlkijos seniūnijose
Plenarinis pranešimas respublikinėje teorinėje-praktinėje konferencijojePranešimo tema: "Kokybiškas mokslu grįstas ankstyvasis fizinis ugdymas" ką svarbu žinoti kūno kultūros pedagogui?"
Pranešimas Lietuvos kūno kultūros mokytojams seminare "Fizinio ugdymo 2021-2022 mokslo metų aktualijos ir perpektyvos"Pranešimo tema "Mokyklų kiemų aplinkos mokinių fizinio aktyvumo skatinimui"
Pranešimai kursuose (organizavo Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras)Kursų tema: "Kvalifikacijos tobulinimo programa fizinio ugdymo pedagogams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programą"
Pokalbis radijo laidoje „Mokslo langai“ (per radijo stotis "Pūkas" ir "Pūkas-2")Interviu metu kalbėta apie ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, apie meninių kompetencijų ugdymą per fizinę veiklą, apie tradicinių ir lauko darželių skirtumus, apie vaikų įtraukimą į intensyvią, struktūruotą fizinę veikląhttps://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZXHLo7gEz8k&feature=youtu.be ((Radijo laidos „Mokslo langai“ anonsas, 2021.07.21, 10val.)
Teoriniai-praktiniai mokymai ikimokyklinio ugdymo pedagogams (iš Slovakijos, Rumunijos, Ispanijos ir Lietuvos) pagal Erasmus+ projektą "School readiness in forest kindergartens"VšĮ "Lauko darželis" kvietimu vykdytas įvadinis ekspertinis seminaras tema: “Tools and methods to support development of psychomotor competences in preschool aged children in outdoor education"https://www.facebook.com/laukodarzelis/posts/2172145486269500
PranešimaiTarptautinėje mokslinėje konferencijoje (2-3 vnt.)
PaskaitosKauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentams
SeminaraiKūno kultūros mokytojams, kitiems pedagogams

2020

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
Teminė paskaita „Ar fizinis raštingumas gerina mokymosi rezultatus?“ (1 val.)2020.02.11 skaityta teminė paskaita mokiniams Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijojeLSU RSV kvietimu
Paskaita-vebinaras "Fizinis aktyvumas vaikystėje – griaučių kaulų sveikatos pagrindas suaugus" (4 akad. val.)2020.04.23 skaityta Kauno darželio “Vėrinėlis” pedagogams skirta paskaita-vebinaras apie fizinio aktyvumo ir griaučių kaulų stiprinimo strategijas ansktyvoje vaikystėjeLSU ŽIPD kvietimu
Tarptautinis virtualus renginys „6th International PAL Student Day 2020 / Stay Healthy during Quarantine“ (3 val.)2020.04.01 organizuotas ir vykdytas tarptautinis virtualus renginys, skirtas PAL studentams ir dėstytojams iš Lietuvos, Portugalijos, Nyderlandų, Norvegijos
Vebinaras “SVEIKA GYVENSENA IR TECHNOLOGIJOS. KAIP PAKEISTI PAAUGLIŲ FIZINIO AKTYVUMO IR MITYBOS ĮPROČIUS?” (75 min.)2020.06.22 organizuotas ir vykdytas virtualus SUGAPAS projekto renginys moksleiviams, pedagogams, tėvams ir kitiems suinteresuotiems asmenimsRenginys ZOOM platformoje: tiesioginės transliacijos nuoroda: https://liedm.zoom.us/j/458194419
Paskaita „Ar fizinis raštingumas gerina mokymosi rezultatus?“ (1 val.)2020.01.27 dalyvauta Kauno universitetų (KTU, LSMU, LSU ir VDU) Aukštųjų kursų 100-mečio minėjimo proga organizuotame viename pagrindinių renginių – universitetų dėstytojų paskaitose gimnazistams Kauno Maironio gimnazijoje, kur 1920 m. vyko Kursai.https://www.lsu.lt/minint-aukstuju-kursu-100-meti-kaune-universitetai-persikels-i-mokyklos-klases/
Seminaras "Vaikų fizinio aktyvumo lauke skatinimo galimybės" (4 akad. val.)2020.10.19 Kauno darželio “Vėrinėlis” pedagogams vykdytas paskiausiomis sporto mokslo žiniomis grįstas praktinis-metodinis seminaras laukeLSU ŽIPD kvietimu
Paskaita „Fizinio aktyvumo svarba vyresnio amžiaus moters sveikatai“ (3 akad. val.)Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentams vykusiuose susitikimuose skaityta sporto elementais praturtinta paskaita fizinio aktyvumo tema vyresnio amžiaus moterims pagal projektą „Kauno rajono moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis – moterų sporto plėtrai Lietuvoje“ (Zapyškio, Ežerėlio, Kačerginės, Garliavos, Linksmakalnio, Raudondvario seniūnijose)SRF-FAV-2019-1-0387-TAU
Paskaita „Fizinis aktyvumas - emocinės sveikatos pagrindas“ (3 akad. val.)Kauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentams vykusiuose susitikimuose skaityta sporto elementais praturtinta paskaita fizinio aktyvumo tema vyresnio amžiaus moterims pagal projektą „Kauno rajono moterų fizinio aktyvumo skatinimo modelis – moterų sporto plėtrai Lietuvoje“ (Ilgakiemio, Ringaudų, Kačerginės, Zapyškio, Ežerėlio seniūnijose)SRF-FAV-2019-1-0387-TAU
Seminaras "Fizinio ugdymo vidaus ir lauko aplinkose inovacijos ikimokykliniame amžiuje" pagal ŠMSM NŠA projektą ,,Inovacijos vaikų darželyje”2020 rugsėjo-lapkričio mėn. vykdyti mokymo seminarai Lietuvos miestuose (iš viso 10 grupių, 96 ak. val.) ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pavaduotojams ugdymui ir direktoriams pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“
PranešimaiTarptautinėje mokslinėje konferencijoje (2-3 vnt.)
PaskaitosKauno rajono trečiojo amžiaus universiteto studentams

2019

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasTrumpas aprašymasInternetinė nuoroda ir sklaidos šaltinis (dokumentas)
PranešimasSkaitytas pranešimas Respublikiniame mokytojų forume „XXI a. kompetencijų ugdymas kaip atsakas į šiuolaikinės visuomenės poreikius“, plenariniame posėdyje - Kauno J. ir P. Vileišių mokykla - 2019.05.30
Pilotinio projekto pristatymasPilotinio projekto „Judri mokykla – sveiki ir laimingi vaikai“ pristatymas pradinių klasių pedagogams - Kauno J. ir P. Vileišių mokykla - 2019.04.23
Mokslinis pranešimasSu BNLFAS-16 studente Monika Širkaite parengtas pranešimas „PHYSICAL LITERACY OF LITHUANIAN PRIMARY SCHOOLCHILDREN: A CASE STUDY“, pristatytas 10-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai" - LSU - 2019.11.21
Interviu laidai „Mokslo langai“ (finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas - SRTRF) (aut. Audra Povilaitytė)Laida transliuota 2019.11.13 10 val. per radijo stotis "Pūkas" ir "Pūkas-2". Laidoje kalbėta apie moksleivių fizinį aktyvumą skatinančias mokyklų lauko erdves, apie kinestetinį mokymą(si) ir jo privalumus. Rubrikoje „Langas į pasaulio mokslą“ – apie „NORDPLUS“ projekto „Šiaurės ir Baltijos šalių mokymosi aplinka fiziniam aktyvumui“ partnerinių institucijų studentų ir dėstytojų atliktas užduotis Kauno miesto mokyklose.
Pranešimas "Pradinių klasių mokinių fizinis raštingumas"13-oje Baltijos šalių sporto mokslo konferencijoje “TRENDS IN SPORT SCIENCE FOR THE PRACTICE OF SPORTS AND HEALTH IN SOCIETY” Biała Podlaska, Lenkija - 2020.04.23-24 d.

2018

Mokslo populiarinimo veiklos pavadinimasKur planuojama viešinti
PranešimasSėkmės atveju (gavus LMT grantą) mokslinėje tarptautinėje konferencijoje AIESEP 2019 (Niujorkas, JAV)

Vadovavimas ar konsultavimas apgintoms daktaro disertacijoms

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Vita TamolienėKonsultantėLSU

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (vadovas ar konsultantas)Institucija
Justė KnatauskaitėrecenzentėLSU

Dalyvavimas daktaro disertacijos gynimo taryboje

2022

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Andrius ŠatasNarė2022.09.16 - LSU

2021

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Laura ŽlibinaitėNarė2021.09.27; LSU

2019

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Pornpimol Muanjainarė2019.08.26, LSU

2018

Doktoranto vardas pavardėPozicija (narys, pirmininkas)Gynimo data, institucija
Vaidas Verbickasnarys2018.10.12; LSU

2017

Gynimo dataInstitucija, kurioje apginta disertacijaTarybos narysOponentasRecenzentas
2017.09.26LSU (Lina Kreivėnaitė)Rita Gruodytė-Račienė
2017.09.26LSU (Lina Kreivėnaitė)Rita Gruodytė-Račienė

Vykdomi projektai

2022

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools (SUGAPAS)Studijų (T)Nr. 613270-EPP-1-2019-1-LT-SPO-SCPErasmus+Koordinatorius
Schoolyard Affordances for Physical Literate and Active Schoolchildren in Era of Digitalization - SAPLACED (Mokyklos aplinkos prieinamumas fiziškai raštingiems ir aktyviems vaikams skaitmeninimo eroje)Studijų (T)Nr. NPHZ-2021/10040NordplusKoordiantorius
Network Nordplus-Idrott/2021Studijų (T)Nr. NPHE-2021/10178NordplusPartneris
Nadja Walter vizitas dėstyti LSUKiti mokslo (vizitas dėstyti LSU)Nr. UD-2022-LT-1864Švietimo mainų paramos fondasKoordinatorius

2021

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Supporting Gamified Physical Activities in & out of Schools (SUGAPAS)StudijųNr. 613270-EPP-1-2019-1-LT-SPO-SCPErasmus+Koordinatorius
Nordplus-Idrott/2020StudijųNr. NPHE-2020/10263NordPlusPartneris
Schoolyard Affordances for Physical Literate and Active Schoolchildren in Era of Digitalization - SAPLACED (Mokyklos aplinkos prieinamumas fiziškai raštingiems ir aktyviems vaikams skaitmeninimo eroje)StudijųNr. NPHZ-2021/10040NordPlusKoordinatorius
Nordic-Baltic Learning Environments for Movement AffordancesStudijųNPHZ-2017/10130NordPlusKoordinatorius
Network Nordplus-Idrott/2021StudijųNPHE-2021/10178NordPlusPartneris

2020

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordic-Baltic Learning Environments for Movement AffordancesStudijųNr. NPHZ-2017/10130NordplusKoordinatorius
Supporting Gamified Physical Activities in & out of SchoolsStudijųNr. 613270-EPP-1-2019-1-LT-SPO-SCPErasmus+Koordinatorius
Nordplus-Idrott/2020Studijų tarptautinisNr. NPHE-2020/10263NordplusPartneris
Nordplus-Idrott (NIN)Studijų tarptautinisNr. NPHE-2019/10121NordplusPartneris

2019

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordic-Baltic Learning Environments for Movement AffordancesStudijųNr. NPHZ-2017/10130NordplusKoordinatorius
Nordplus-Idrott NetworkStudijųNr. NPHE-2018/10228NordplusPartneris

2018

Projekto pavadinimasProjekto tipas *Projekto numerisFondo (institucijos), kuriam teikta praiška, pavadinimasPareiškėjas (LSU vaidmuo: partneris ar koordinatorius)Komentaras
Nordplus-Idrott Network (NIN)Studijų projektasNr. NPHE-2017/10223NordplusPartneris
Nordic-Baltic Learning Environments for Movement AffordancesMokslo-studijų projektasNr. NPHZ-2017/10130NordplusKoordinatorius
Nordplus-Idrott NetworkStudijų projektasNr. NPHE-2018/10228NordplusPartneris

Publikacijos ir straipsniai

Publikacijos

2022

publikacijos

Širkaitė, Monika; Gruodytė-Račienė, Rita. Consequences of COVID-19 pandemic on the levels of primary school children physical literacy // Challenges and solutions in sport science : 15th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 28–29, 2022, Kaunas, Lithuania : programme and abstracts. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2022. ISBN 9786098200454. p. 130. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/103> [žiūrėta 2022-05-18].Širkaitė, Monika; Gruodytė-Račienė, Rita. COVID-19 pandemijos suvaržymų poveikis pradinių klasių mokinių su sveikata susijusiam fiziniam raštingumui // Visuomenės sveikata. Vilnius : Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2022, Nr. 3, p. 52-59. Prieiga per internetą: <https://www.hi.lt/lt/visuomenes-sveikata-2022-nr-3-98.html> [žiūrėta 2022-11-03].

2021

publikacijos

Tamolienė, Vita; Remmel, Liina; Gruodyte-Raciene, Rita; Jürimäe, Jaak. Relationships of bone mineral variables with body composition, blood hormones and training volume in adolescent female athletes with different loading patterns // International journal of environmental research and public health. Basel : MDPI AG. ISSN 1660-4601. eISSN 1660-4601. 2021, vol. 18, iss. 12, art. no. 6571, p. 1-11. DOI: 10.3390/ijerph18126571.Gruodyte-Raciene, Rita; Sirkaite, Monika. Is physical literacy of 9-10-year-old Lithuanian schoolchildren of sufficient level? // AIESEP scientific conference, June 7-10, 2021, Canada : book of abstracts. 2021, p. 53.Karvelytė, Vita; Jürimäe, Jaak; Gruodytė-Račienė, Rita. How different pattern of physical activity affects menstrual cycle and bone mineral density? // Sport science and health at a time of change : 14th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 29–30, 2021, Riga, Latvia : abstracts. Riga : Latvian Academy of Sport Education. 2021, p. 44-45. Prieiga per internetą: <https://docs.google.com/document/d/10LVnb58ZP61a-K2pv6KPYGoBQAd4TZBO1mGbWtZi0P0/edit#> [žiūrėta 2021-10-28].Širkaitė, Monika; Gruodytė-Račienė, Rita. Physical education role in Lithuanian primary schoolchildren physical literacy formation // Human, technologies and quality of education : proceedings of scientific papers = Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte. Riga : University of Latvia, 2021. ISBN 9789934187353. p. 1063-1074. DOI: 10.22364/htqe.2021.84.

2019

publikacijos

Gruodytė-Račienė, R.; Virbukas, T. Adolescents’ athletic identity in relation to perceived variety of teaching styles used in physical education lessons // Sport science for sports practice, teacher training and health promotion : 12th conference of Baltic Society of Sport Sciences : April 25–26, 2019, Vilnius, Lithuania : abstracts. Kaunas : Vytautas Magnus University, 2019. ISBN 9786094673849. p. 76-77.Gruodyte-Raciene, Rita; Dauksaite, Kamile; Sirkaite, Monika. Physical literacy of Lithuanian adolescents of rural living setting // 15th annual meeting and 10th conference of HEPA Europe, 28-30 August 2019, Odense, Denmark : abstract book. Odense : University of Southern Denmark. 2019, p. 132. Prieiga per internetą: <http://hepaeurope2019.org/onewebmedia/HEPA%202019%20Abstract%20Book.pdf> [žiūrėta 2019-09-04].Širkaitė, Monika; Gruodytė-Račienė, Rita. Physical literacy of Lithuanian primary schoolchildren: a case study // Sportininkų rengimo valdymas ir sportininkų darbingumą lemiantys veiksniai: sporto forumas – tarptautinė mokslinė konferencija skirta Lietuvos sporto universiteto 85-mečiui paminėti : programa ir pranešimų tezės, 2019 lapkr. 21–22 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. eISSN 2538-7952. 2019, p. 79. Prieiga per internetą: <http://dspace.lsu.lt/handle/123456789/75> [žiūrėta 2020-03-25].

2018

publikacijos

Gruodytė-Račienė, Rita. Developıng HEPA study modulles in coachıng and physıcal educatıon currıcullum // Internatıonal congress of physıcal educatıon, sport, recreatıon and dance : abstracts, April 26th-28th, 2018 Nişantaşı University, İstanbul, Turkey. İstanbul : Nişantaşı University. 2018, p. [131-131].Jürimäe, Jaak; Gruodyte-Raciene, Rita; Baxter-Jones, Adam D. G. Effects of gymnastics activities on bone accrual during growth: a systematic review // Journal of sports science and medicine. Bursa : Uludag University. ISSN 1303-2968. 2018, vol. 17, iss. 2, p. 245-258. Prieiga per internetą: <https://www.jssm.org/volume17/iss2/cap/jssm-17-245.pdf> [žiūrėta 2018-05-22].Gruodytė-Račienė, Rita; Tamulaitė, Viktorija. Vaikų judėjimo įgūdžių kaita ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytojų kvalifikacijos aspektu // Švietimas: politika, vadyba, kokybė = Education policy, management and quality. Šiauliai : Scientia Socialis Ltd. ISSN 2029-1922. 2018, vol. 10, no. 2, p. 63-74. Prieiga per internetą: <http://oaji.net/articles/2019/513-1547537089.pdf>.Čertoliasytė, Viktorija; Anckaitytė, Laura; Gruodytė-Račienė, Rita. 7–8 klasių merginų ir vaikinų atletinio tapatumo, socialinių įgūdžių ir su sveikata susijusio fzinio pajėgumo sąsajos // Sporto mokslas / Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos olimpinė akademija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-1401. eISSN 2424-3949. 2018, Nr. 2 (92), p. 29-40. DOI: 10.15823/sm.2018.15.