Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena

PROGRAMOS APRAŠAS

 

Parametrai
Studijų programos pavadinimas Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena
Studijų programos valstybinis kodas 6121RX002
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 51181
Studijų krypčių grupė Sportas
Studijų kryptis Laisvalaikio sportas
Studijų rūšis Universitetinės studijos
Studijų programos tipas Laipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopa Pirmoji studijų pakopa (bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalba Anglų k. (Anglų kalbos mokėjimas B2 / C1 lygiu).
Suteikiama kvalifikacija Sporto bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiai PAL konsorciumo sertifikatas
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodas Bakalauro diplomas, kodas 6105
Būtinas minimalus išsilavinimas Vidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais) 180 kreditų, nuolatinės studijos (3 m.), ištęstinės studijos (4 m.)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresas Lietuvos sporto universitetas, JAR kodas 119515314, www.lsu.lt
Studijų programos vykdymo vieta Kaunas
Vertinimą atlikusi institucija, metai Studijų kokybės vertinimo centras, 2013
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas Studijų kokybės vertinimo centras,

2021-08-31

Akreditavimo įsakymas SV6-3
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis 6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo 6
Studijų programos finansinės grupės kodas 1.2
Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas (-ai):
Remiantis sporto mokslo ir technologijų pasiekimais rengti fizinio aktyvumo ir gyvensenos koregavimo specialistą, gebantį taikyti ugdomojo konsultavimo bei sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo principus ir lydėti asmenį keičiantis jo gyvensenai bei identitetui, veikiant pirminės, antrinės ir tretinės prevencijos lygmenyse. Absolventai turės kompetencijų profesionaliai konsultuoti asmenis ar grupes fizinio aktyvumo ar gyvensenos klausimais, vadovauti sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo darbui įvairiuose sektoriuose, parengti ir įgyvendinti mokslu grįstas sveikatos stiprinimo programas įmonių ar įstaigų darbuotojams, bendruomenėms, steigti ir valdyti individualų verslą sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimo srityse.

Studijų programa sukurta kaip dalyvavimo tarptautiniame projekte „European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle Counselling“ (kodas 510029-LLP-1-2010-1-NL-ERASMUS-ECDSP) išdava, koordinuojant Europos sporto mokslo, švietimo ir įdarbinimo tinklui (European Network of Sport Science, Education and Employment, ENSSEE). Tokio paties turinio studijų programą nuo 2013 metų jau vykdo Hanzos taikomųjų mokslų universitetas (Nyderlandai) ir Rio Maior sporto institutas (Portugalija). Programos įgyvendinime taip pat dalyvauja Pietų Danijos universitetas (Danija), Romos universitetas „Foro Italico“ (Italija), Madeiros universitetas (Madeira). Šie universitetai laukia studentų, kurie pasinaudoję studentų mainų galimybe, galės atvykti pas juos studijoms ir/arba praktikai.

Studijų programos Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena valdymą tarptautiniame lygmenyje užtikrina Universitetų konsorciumas. Jį sudaro visi minėti universitetai. Konsorciumas yra atsakingas už vieningo turinio studijų programos įgyvendinimą ir studijų kokybę. Sėkmingai baigusiems studijas ir ne mažiau vieną semestrą užsienyje studijavusiems studentams bus išduodamas ne tik Lietuvos sporto universiteto sporto bakalauro kvalifikaciją liudijantis diplomas, bet ir PAL universitetų konsorciumo sertifikatas. Sertifikatas užtikrins geresnes įsidarbinimo tarptautinėje erdvėje ar tolesnių studijų Europos universitetuose galimybes.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:

 1. Suprasti biomedicininius fizinio aktyvumo mechanizmus, testuoti ir vertinti asmens fizinę būklę ir fizinį pajėgumą, nustatyti asmens ar grupės fizinį aktyvumą.
 2. Nustatyti riziką fiziniam aktyvumui, suprasti pagrindinius fizinio krūvio skyrimo ir kontrolės principus įvairaus amžiaus bei sveikatos būklės žmonėms.
 3. Nustatyti asmenybės tipą, grupės pasirengimo keistis stadiją, efektyviai taikyti elgesio keitimo teorinius modelius taikant intervencines programas asmenims ir grupėms.
 4. Taikyti fizinio krūvio skyrimo principus įvairaus amžiaus, sveikatos būklės žmonėms.
 5. Efektyviai motyvuoti asmenis ar grupes fiziniam aktyvumui, nustatyti jų poreikius, konsultuoti fizinio aktyvumo klausimais.
 6. Remiantis testavimo rezultatais geba kurti ir valdyti asmens sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo programą.
 7. Priimti daugiafunkcinius sprendimus ir bendradarbiauti su darbdaviais, rengiant sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimo ar sveikatos stiprinimo projektus įvairioms organizacijoms.
 8. Valdyti individualių  bei grupinių pratybų organizavimo procesą, parengti sveikatos ugdymo užsiėmimo (programos) planą, instruktuoti žodžiu ir vizualiai.
 9. Parengti, vesti ir vertinti individualias bei grupines pratybas, įvairias sveikatingumo treniruotes taikant novatoriškus technologinius sprendimus.
 10. Taikyti validžius metodus ir instrumentus testuojant asmens ar grupės fizinį pajėgumą, fizinį aktyvumą, gyvenseną ar kt.
 11. Užtikrinti klientų saugumą konsultavimo metu ir fizinio aktyvumo pratybose.
 12. Taikyti pagrindinius biomedicininių ir socialinių tyrimų etikos princpus.
 13. Taikyti fizinio ugdymo, mokyklos sporto ir sporto klubo ryšius (PESSCL) strategiją.
 14. Formuoti ir palaikyti profesinius santykius su klientu, atpažinti klientų elgesio keitimosi žingsnius, atlikti elgesio keitimosi proceso stebėseną.
 15. Suprasti sveikatos ugdymo ir stiprinimo teorijas, pagrindines teorines nuostatas.
 16. Kurti strateginius planus, sukurti viziją ir misiją, pradėti savo verslą ir jį efektyviai valdyti.
 17. Demonstruoti asmeninę lyderystę, valdyti grupę siekiant bendrų tikslų, naudoti situacinius lyderystės stilius, mąstyti ir veikti win-win situacijose siekiant sinerginės vertės, įkvėpti ir motyvuoti grupės narius, būti empatišku individualiam ir grupės veiklos procesui, būti etišku.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi būdai, siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: įtraukiamoji paskaita, filmų peržiūra, minčių lietus, grupės diskusija, debatai, probleminis dėstymas, savarankiškas analitinių rašto darbų rengimas, esė, pateikčių rengimas, projektai, grupinis ir asmeninis treniravimas, stebėjimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa žodžiu ir raštu, testavimas, dienoraščio rengimas, projektas, atvejo analizė, literatūros apžvalga, naujo modelio parengimas, demonstravimas, aplanko metodas, pranešimas, pateikčių pristatymas, praktinių įgūdžių vertinimas, egzaminas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena studijų programa savo pobūdžiu yra tarpdisciplininė. Būsimo absolvento kompetencijos persidengia sporto, edukologijos, psichologijos, visuomenės sveikatos ir vadybos srityse, o tai yra didelis šios programos pranašumas prieš kitas panašaus pobūdžio studijų programas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Suteikiamos kompetencijos būsimam absolventui leis lanksčiai ir operatyviai prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, įsidarbinti sveikos gyvensenos konsultantais privačiose ar valstybinėse verslo įmonėse ar įstaigose, privačiuose ir savivaldybių sporto ir sveikatingumo centruose, SPA, grožio centruose, rekreacinę veiklą organizuojančiose įstaigose ir įmonėse, reabilitacijos įstaigose (sanatorinės gydyklos), rengiami specialistai galėtų verstis privačia veikla, įkurdami savo konsultacines ar sveikatingumo srityje veikiančias įmones. Išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, specialistai galėtų įsidarbinti formalaus ir neformalaus švietimo įstaigose (darželiai, mokyklos, savivaldos visuomenės sveikatos ugdymo ir priežiūros, globos įstaigos).
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai, sėkmingai baigę programą, galės studijas tęsti biomedicinos ar socialinių mokslų srities magistrantūrose.
Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, el. p. Studijų programos direktorius prof. Aivaras Ratkevičius

el.p. aivaras.ratkevicius@lsu.lt

Duomenų parengimo ar atnaujinimo data 2021-01-12

Studijų programa vykdoma tik anglų kalba.

 Koks suteikiamas kvalifikacinis laipsnis? Sporto bakalauras (laisvalaikio sportas).

 Kokia studijų forma ir trukmė? Nuolatinė – 3 metai, ištęstinė – 4 metai.

 Kodėl verta rinktis Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos studijas?

Ši studijų programa buvo parengta bendradarbiaujant su Hanzos taikomųjų mokslų universitetu (Groningenas, Nyderlandai), Inholland taikomųjų mokslų universitetu (Harlemas, Nyderlandai), Pietų Danijos universitetu (Odense, Danija), Romos „Foro Italico“ universitetu (Roma, Italija) ir Rio Maior sporto institutu (Rio Maior, Portugalija). Studentai, siekiantys įgyti ne tik Lietuvos sporto universiteto diplomą, bet ir šių universitetų konsorciumo sertifikatą, turi bent vieną semestrą dalyvauti studijų mainų programoje užsienyje.
Studijų metu paskaitos, seminarai, praktinės pratybos mažoms studentų grupėms vyksta tik anglų kalba.

 Ko išmoksi?

Rengti mokslu grįstas sveikatos stiprinimo ir elgesio kaitos programas pavieniams asmenims, organizacijoms ir bendruomenėms; taikyti fiziškai aktyvios ir sveikos gyvensenos konsultavimo principus; dirbti kaip sveikos gyvensenos motyvatorius, ugdyti įvairaus amžiaus, fizinio aktyvumo lygmens ir sveikatos būklės žmones; kurti ir plėtoti  savo verslą sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo srityje; atlikti mokslinius tyrimus.

 Kur dirbsi?

Išugdytos kompetencijos suteiks galimybę dirbti sveikos gyvensenos patarėju privačiose ir valstybinėse organizacijose, privačiuose ir savivaldybių sporto ir sveikatingumo centruose, SPA centruose, grožio centruose, poilsio organizavimo įmonėse ir reabilitacijos įstaigose. Galės įkurti savo verslą, įsidarbinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose (darželiuose, mokyklose, savivaldybių visuomenės sveikatos įstaigose).

 Konkursinis balas

VF/M
0,4 0,2 0,2 0,2
Sporto pasiekimai Lietuvių kalba (arba gimtoji kalba) Biologija arba matematika, arba chemija, arba informacinės technologijos, arba geografija Bet kuris dalykas iš brandos atestato, nesutampantis su išvardintais

Kontaktai pasiteirauti:
Tel.: 8 677 69495
El. p.: studijos@lsu.lt
Studijų departamentas, 101 A kab., Centriniai rūmai, Sporto g. 6, LT-44221 Kaunas