Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata

Į Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos išlyginamąsias studijas priimami asmenys, baigę gamtos, medicinos ir sveikatos (anksčiau biomedicinos) arba socialinių mokslų sričių universitetinę studijų programą ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos išlyginamųjų studijų programa

Eil. Nr.

Studijų dalykas

Kreditų skaičius (ECTS)

1. Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas 10
 2. Visuomenės sveikatos sauga ir visuomenės sveikata 10
 3. Mokslinių tyrimų metodologija 10

Iš viso:

30

1 kredito kaina – 31,5 EUR.

Asmenims, baigusiems Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos išlyginamąsias studijas išduodama akademinė pažyma, su kuria galima stoti į LSU antrosios pakopos Fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos studijų programą.

Priėmimo vykdymas
Priėmimo procedūros Datos
I etapas II etapas III etapas
nuo iki nuo iki nuo iki
Stojančiųjų prašymų teikimas 09 22 10 02
Stojančiųjų prašymų nagrinėjimas 10 02 10 06
Kvietimų studijuoti paskelbimas 10 07
Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 10 07 10 09

Reikalingi dokumentai

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus

Pasirašant sutartį

Pagrindiniai dokumentai

1 fotonuotrauka (3×4 cm);
paso ar asmens tapatybės kortelės kopija (parodant originalą);
diplomo kopija (parodant originalą);
diplomo priedo (priedėlio) kopija (parodant originalą);
stojamosios įmokos kvito kopija.
Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti)
Papildomi dokumentai
  1. Baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos rekomendacija (turi būti nurodyti surinkti balai).
  2. Straipsnio kopija.
  3. Konferencijos  programa ir medžiaga.
  4. Sporto šakos federacijos raštas ir varžybų protokolo priedas.
  5. Tarptautinių ryšių skyriaus pažyma apie dalyvavimą studentų mainų programose.

Gavėjas: LSU
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Sąskaitos Nr.: LT047044060003325574
Banko kodas: 70440
Sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas: Stojamoji studijų įmoka
Įmokos kodas: 005
Mokėtojo kodo skiltyje rašomas mokėtojo asmens kodas
Suma – 15 Eur

Prašymą galite atsispausdinti 2020 prašymas išlyginamosioms
Kvitą galite atsispausdinti čia

Prašymo pildymas internetu jungiantis per nuorodą: https://is.lsu.lt/el_stojimai/stojimas (autentifikacija per banką)

Nuo stojimo mokesčio atleidžiami našlaičiai (neturintys abiejų tėvų ar globėjų bei gimę 1995 m. ir vėliau), asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45 proc., pateikę dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Įmokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.