Finansinė parama

Kokios yra paskolos?

Valstybės remiamos paskolos:

  • Studijų kainai sumokėti. Teikiama rudens ir pavasario semestrais. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą;
  • Gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą. Teikiama rudens semestrą iki 50 BSI* ir pavasario semestre – iki 25 BSI*;
  • Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Teikiama rudens ir pavasario semestrais. Ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma).

* BSI (bazinė socialinė išmoka) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamas dydis. Šiuo metu 1 BSI = 38 €

Kas gali gauti paskolą?

Valstybės remiamas paskolas teikiamos visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios ir trečiosios pakopos studentams.

Kas negali gauti paskolos?

  • Studentams, kurių bendra jau gautų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (14630 €). Šis limitas gali būti padidintas išskirtiniais atvejais (pvz. aukšta studijų kaina). Raštiškus studentų prašymus dėl limito didinimo nagrinėja Paskolų komisija. Prašymai dėl limito didinimo teikiami tik vieniems studijų metams prašymų-anketų paskolai gauti pildymo laikotarpiu. Kartu su prašymu studentas privalo pateikti aukštosios mokyklos išduotą dokumentą, kuriame nurodyta jo bendra metinė studijų kaina ir praėjusio semestro rezultatų vidurkis;
  • Studentams, sustabdžiusiems studijas ar esantiems akademinėse atostogose;
  • Studentams,nevykdantiems ar netinkamai vykdantiems savo įsipareigojimus pagal anksčiau suteiktas valstybės ar valstybės remiamas sutartis;
  • Užsieniečiams paskolos teikiamos  išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

Kur reikia kreiptis, jeigu noriu pasiimti paskolą?

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskola, privalo Fondo informacinėje sistemoje „Paskola“ užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu.

Kokie bankai teikia paskolas?

Paskolas teikia bankai: „DNB bankas“ arba „Swedbank“.

Kokios metinės palūkanos? 

Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi.

Kada reikia pradėti grąžinti paskolą?

Valstybės remiamos paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutraukimo.

Kada reikia pradėti mokėti palūkanas?

Valstybės remiamos paskolos palūkanos pradedamos mokėti iš karto po pirmosios paskolos dalies išmokėjimo. Palūkanos mokamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Pvz.: 1) paėmus paskolą gyvenimo išlaidoms ir kas mėnesį studentui pervedant nustatytą paskolos dalį, palūkanų suma vis didėja; 2) po kiekvieno mokėjimo, grąžinus dalį paskolos, palūkanų suma vis mažėja;

Kokia paskolų grąžinimo trukmė?

Valstybės remiamos paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų.

Kaip ir kada sužinosiu, kad man skirta paskola?

Sužinoti, ar Jums skirta paskola, galėsite prisijungę prie savo anketos po Studentų, kuriems bus siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo.

Kokiam laikotarpiui galiu prašyti paskolos?

Visos paskolos teikiamos vieneriems studijų metams. Pavasario semestre vykdomas papildomas konkursas valstybės remiamoms paskoloms gauti, jos skiriamos tik pavasario semestrui.

Ką daryti, kai sužinau, jog man garantuojama valstybės remiama paskola?

Per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo reikia kreiptis į vieną iš fondo nurodytų kredito įstaigų dėl sutarties sudarymo. Su savimi studentas privalo turėti asmens dokumentą (pasas arba tapatybės kortelė).

Ar pavasario semestre bankas automatiškai aukštajai mokyklai perveda antrąją paskolos studijų kainai dalį?

Ne. Studento ir banko kredito sutartyje yra nurodyta, jog studentas privalo pateikti bankui prašymą. Prašymai turi būti pateikiami studento ir banko sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

Ar galiu gauti paskolą jei studijuoju užsienyje?

Valstybės remiamos paskolos į užsienį studijuoti išvykusiems asmenims neteikiamos, išskyrus jeigu vykstate dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis (pvz. ERASMUS programa).

Kada gausiu pinigus?

Pirmoji paskolos dalis yra išmokama per 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo. Paskola gyvenimo išlaidoms bei dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) studijas pervedama į studento asmeninę sąskaitą. Paskola studijų kainai pervedama tiesiai į aukštosios mokyklos sąskaitą.

Kaip gauti palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis studijų laikotarpiu naujai imamai paskolai?

Pildant prašymą-anketą būtina pažymėti varnelę ties punktu, kad norite dalyvauti konkurse dėl palūkanų apmokėjimo studijų laikotarpiu. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas.

Ar galima atidėti paskolos grąžinimą, prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui?

Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjas pirmiausiai privalo tartis su banku. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (šiuo metu – 102 €), gali kreiptis į Fondą.

SVARBU: Paskolų gavėjai privalo Fondą informuoti, jeigu:

  • nutraukia studijas, nurodant datą nuo kada nutrauktos studijos;
  • sustabdo studijas, nurodant datą nuo kada sustabdytos  studijos;
  • atnaujina studijas (grįžta iš akademinių atostogų) , nurodant naują numatomą  studijų baigimo datą;