Vida Janina Česnaitienė

 

 

 

Dr. VIDA JANINA ČESNAITIENĖ

Einanti docentės pareigas, jaunesnioji mokslo darbuotoja
 

 

Tel. Nr.:  +370 698 33 646

El. paštas: vida.cesnaitiene@.lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2006 m. baigė studijas Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) ir įgijo Edukologijos bakalauro laipsnį bei kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją.

2004 – 2006 m. studijavo Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) magistratūros studijose bei įgijo Visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį.

2011 m. apsigynė daktaro disertaciją ir buvo suteiktas Biomedicinos mokslų srities biologijos mokslo krypties daktaro vardas.

Šiuo metu dirba lektore Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedroje ir jaunesniąja mokslo darbuotoja Sporto mokslo ir inovacijų institute, LSU.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Judesių valdymo pokyčiai senėjant;

Įvairaus amžiaus žmonių fizinis aktyvumas ir pajėgumas.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų kryptims ,,Smegenys ir griaučių raumenys“ ir ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupių ,,Judesių valdymas ir mokymas“, ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas“ ir ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Skurvydas, Albertas; Česnaitienė, Vida; Mickevičienė, Dalia; Gutnic, Boris; Nicholson, J.; Hudson, G.. Age-related changes in force and power associated with balance of women in quiet bilateral stance on a firm surface // HOMO : Journal of Comparative Human Biology. Jena : Elsevier GmbH, Urban & Fischer Verlag. ISSN 0018-442X. 2012, vol. 63, no. 2, p. 114-125. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Current Contents (Social & Behavioral Sciences); Zoological Records; BIOSIS Previews; Scopus; 0,333].
 2. Skurvydas, Albertas; Mickevičienė, Dalia; Česnaitienė, Vida; Gutnic, Boris; Nash, Derek. Reaction time and movement duration influence on end point accuracy in a fast reaching task // Human Physiology. ISSN 0362-1197. 2012, vol. 38, no. 3, p. 73-80. [ISI Master Journal List; BIOSIS Previews (Thomson ISI); Scopus; 0,346].
 3. Bacevičienė, Miglė; Lukšienė, Dalia Ieva; Česnaitienė, Vida Janina; Raubaitė, Sandra; Peasey, Anne; Tamošiūnas, Abdonas. Dose-response association between physical activity and metabolic syndrome // Central European Journal of Medicine. Warsaw : Versita. ISSN 1895-1058. 2013, vol. 8, iss. 2, p. 273-282. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Chemical Abstracts Service (CAS); EMBASE; Global Health; IndexCopernicus; SCOPUS; Academic OneFile; EBSCO; Google Scholar; 0,289].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Tarptautinės organizacijos EGREPA (European Group for Research into Elderly and Physical Activity) narė.

Prof. Dr. Ingunn Fjørtoft, Dr. Lise Kjønniksen, Pietryčių Norvegijos universiteto koledžas (Norvegija).

Prof. Oron Levin, Movement Control and Neuroplasticity Research Group, Department of Kinesiology, KU Leuven, Belgija.

Prof. Yael Netz, Wingate College, Izraelis.

Prof. Zbigniew Ossovsky, Sports University, Gdanskas, Lenkija.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. 2013 m. Mokslinės stažuotės užsienyje sutartis su Jedrejaus Sniadeckio vardo Kūno Kultūros ir Sporto Akademija. Sutarties numeris - am-pl-2012-lt-0891/2013. Atliekami bendri moksliniai tyrimai tema: Šiaurietiškojo ėjimo ir kitų rekreacinio fizinio aktyvumo formų poveikis vyresnio amžiaus žmonių fizinio pajėgumo pokyčiams ir gyvenimo kokybei. Dozės- atsako ryšys.
 2. 2014 m. laimėtas konkursas LMT skelbtame konkurse trumpalaikiams mokslininkų vizitams finansuoti (Paraiškos Nr. VIZ-KON-1050) (3660Lt). Česnaitienė, Vida Janina, Vencevičiūtė, Gerda, Vizbaraitė, Daiva, Changes in physical fitness and quality of life for 70-75-year-old women with osteoporosis after six months of nordic walking training. Exercise and Sport Sciences : Book of Abstracts from The 3rd Wingate Congress of Exercise and Sport Sciences : In collaboration with the "Meir" Medical Center and The Olympic Committee of Israel, p. 36.
 3. 2015 m. laimėtas Švietimo mainų ir paramos fondo skelbtas  konkursas mokslinei stažuotei Gdansko Sporto Universitete. Stažuotės tema - ,,Kokie studijų aukštojoje mokykloje veiksniai gali įtakoti studentų sveikatos raštingumą? Sutarties Nr. AM PL 2014 LT 1241.
 4. LR ŠMM projekto ,, Studentų fizinio aktyvumo ir sveikatinimo aukštosiose mokyklose analizė: studentų poreikiai, aukštųjų mokyklų galimybės, kitų šalių patirtis“ pagal kvietimą „Jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo renginių rėmimas“ vykdytojas. 2015 05 08 Nr. S-368. Projekto sąmatinė vertė - 6000 Eur.
 5. LR ŠMM projekto ,,Lietuvos studentų požiūrio į sveikatos ugdymo kompetencijos poreikį švietimo ugdymo krypčių studijose ir jų sveikatos ugdymo kompetencijų lygio tyrimas"  pagal kvietimą „Jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo renginių rėmimas“ vadovė.: 2015 09. Projekto sąmatinė vertė – 2000 Eur.
 6. Mokslo renginio ,,Fizinio aktyvumo reikšmė fiziologiniams, pažintiniams ir emociniams procesams vyresniame amžiuje „ (2015) finansuojamo Lietuvos mokslo tarybos pagal sutartį Nr. MOR-27/2015 vadovė. Finansinės paramos vertė – 2000 Eur.
 7. 2015.08.03-2015.12.31 Projektas „Suaugusių asmenų sveikatos stiprinimas per fizinio aktyvumo programas“ (sutartis nr. S-1035, 2015-08-03) Vadovas: Vida Česnaitienė  Finansavimas: 1000 Eur  - Kauno rajono savivaldybė
 8. Projekto (2016) ,,Akademinio sąžiningumo raštingumo bei nesąžiningumo prevencijos aukštosiose mokyklose tyrimas ir visuomenės švietimas: Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų patirtis“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ŠMM.
 9. Projekto (2016) ,,Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros sukūrimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas INOKLASTER LT+.
 10. 2016 Projektas “Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų fizinio pajėgumo testavimo metodikos parengimas” finansuojamas pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą LT08 „EEE stipendijų programa“, pagal priemonę EEE-LT08-ŠMM-01-K. Programa kuruojama Centrinės projektų valdymo agentūros (No. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-018; 75.765,42 Eur); Projekto vykdytoja.
 11. LR ŠMM projekto „Alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo paplitimo aukštosiose mokyklose analizė. Socialinės paramos  reikšmė priklausomybių prevencijai ir studentų sveikai gyvensenai“ pagal kvietimą „Jaunimo pilietinės, mokslinės, kūrybinės, sportinės veiklos iniciatyvų skatinimo renginių rėmimas“ vadovė. 2016 09 19., Nr. S-502.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Akademinė komunikacija ir karjeros planavimas;

Exercise testing and prescription (anglų kalba);

Tarpdisciplininis fizinis ugdymas sociokultūrinėje aplinkoje.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Vidos Janinos Česnaitienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje