Šarūnas Šniras

 

 

 

Dr. ŠARŪNAS ŠNIRAS

Docentas
 

 

El. paštas: sarunas.sniras@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1999 m. baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1999 – 2001 m. studijavo Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) magistrantūroje.

2001 – 2005 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU)  tęsė studijas Edukologijos krypties doktorantūroje.

2005 m. Šiaulių universitete apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją ,,Krepšinio sporto mokyklų moksleivių socialinių įgūdžių ugdymo ypatumai”; suteiktas socialinių mokslų (edukologija) daktaro laipsnis.

1999 m. dirbo Lietuvos kūno kultūros akademijos (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU)  Sporto pedagogikos ir psichologijos katedroje.

1999 m. LKKA Pedagogikos ir psichologijos katedros asistentas.

2005 m. LKKA Pedagogikos ir psichologijos katedros lektorius.

2009 m. Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros docentas.

Nuo 2012 m. Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentas.

Nuo 2007 m. eina docento pareigas.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Socialinio ugdymo technologijos;

Edukologija;

Sporto pedagogika ir psichologija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupės ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“ narys.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Šniras, Šarūnas, Malinauskas, Romualdas. (2005). Moral skills of schoolchildren. Social Behavior and Personality. Vol. 33, no. 4. p. 383-389. [ISI Web of Science; MEDLINE; ProQuest; PsycINFO; Academic Search Premier / EBSCO].
 2. Malinauskas, Romualdas; Gudonis, Vytautas; Šniras, Šarūnas. (2007). Динамика социально-психологической компетентности студентов педагогических вузов. Психологический журнал. Т. 28, № 4. p. 45-51. [ISI Web of Science].
 3. Šniras, Šarūnas. (2016). Universiteto idėja ir pragmatinė ugdymo filosofija. Logo. 86 p. 58-68. [Arts & Humanities Citation Index (Web of Science); Scopus; The Philosopher’s Index; CEEOL].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Rėzeknės aukštoji mokykla (Latvija);

Vasilijaus Levskio Nacionalinė sporto akademija (Bulgarija).

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

-

     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Valaikienė, A. (2016). Mokinių turinčių nežymų intelekto sutrikimą, ikiprofesinio ugdymo(si) modeliavimas. (Tarybos narys).
 2. Kontautienė, V. (2015). Savikontrolės gebėjimų ugdymo kūno kultūros pamokų metu įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fiziniams gebėjimams. (Tarybos narys).
 3. Kočergina, N. (2015). ,,Skirtingo meistriškumo biatlonininkių (-ų) sportinio rengimo modeliavimas“ (Konsultantas).
 4. Brusokas, A. (2014). ,,Jaunųjų krepšininkų savaveiksmiškumas ir jo ugdymo ypatumai“ (Tarybos pirmininkas).
 5. Rakauskienė, V. (2013). ,,Vyresniųjų klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimas taikant edukacinį konsultavimą mokykloje“ (Tarybos narys).
 6. Matulaitis, K. (2013). ,,Sabonio krepšinio centro jaunųjų krepšininkų treniravimas(is)“ (Oponentas).
 7. Lapėnienė, D. (2011). Asmenybiniai ir socialiniai veiksniai, susiję su kūno kultūros ir kitų dalykų mokytojų kūrybingumu profesinėje veikloje. (Tarybos narys).
 8. Ingos Iždonaitės-Medžiūnienės (2009) Turizmo vadybos studentų socialinės kompetencijos modeliavimo pagrindimas. (Tarybos narys).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Pedagogika ir psichologija (bendroji, sporto ir specialioji);

Kūno kultūros psichologija;

Socialinių įgūdžių ugdymo technologijos.

     

 

 • Kita

Lietuvos Edukacinių Tyrimų Asociacijos (LETA) narys (nuo 2015 m.).

Tarptautinės elgesio raidos tyrimų asociacijos narys (ISSBD) – (nuo 2013 iki 2014 m.).

 

Šniras, Š. (2004). 30 pamoka. Socialinių įgūdžių ugdymas per kūno kultūros pamokas. Fizinis aktyvumas: gyvenimo įgūdžių pamokos: studijų knyga. Vilnius: LSIC. p. 127-128

Šniras, Š., Malinauskas, R. (2006). Moksleivių socialinių įgūdžių ugdymas: studijų knyga. Kaunas: Lietuvos kūno kultūros akademija.

Šniras, Š. (2014). Sportininkų ir trenerio sąveikos psichologija. Kaunas: LSU.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Šarūno Šniro mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje