LSU Studentų mokslinės draugijos konferencija „Visų mokslų raktas yra klaustukas“. Pranešimai sekcijose.

 

Pirmininkas prof. dr. Arvydas Stasiulis

Pavaduotoja doc. dr. Birutė Statkevičienė

 

KONFERENCIJOS TIKSLAS: plėsti, gilinti studentų žinias, skatinti ir populiarinti mokslinę veiklą tarp studentų.

 

Konferencija vyks dviem etapais:
2017 m. gegužės 02 d. (antradienis) – Pranešimai sekcijose
2017 m. gegužės 04 d. (ketvirtadienis) –  Baigiamoji konferencija

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA 

 

BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

2017 m. gegužės 04 d. (ketvirtadienis) 15.30 val.


Dalyvavimo konferencijoje sąlygos

Konferencijoje gali dalyvauti visų Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų bakalauro studijų programos studentai, pateikę tezes lietuvių ar anglų kalbomis. Kartu su tezėmis dalyviai (išskyrus LSU studentus) turi pateikti dokumento, liudijančio, kad jis yra universitetinės aukštosios mokyklos bakalauro studijų studentas, kopiją.

Konferencijos mokslinis komitetas, susipažinęs su pateiktomis tezėmis, sprendžia (recenzuoja pateiktas tezes), ar jos atitinka skelbtus reikalavimus, ir (jei reikalavimus atitinka) informuoja autorių apie atitikimą dalyvauti konferencijoje. Jeigu tezės neatitinka skelbtų reikalavimų, Mokslinis komitetas turi teisę tezes atmesti iš karto jų nesvarstęs (pranešimo neįtraukti į konferencijos programą), o studentui neleisti dalyvauti konferencijoje.

Konferencijos pranešimų reglamentas:

Konferencijos pranešimo trukmė 10 min.  Tada pranešėjas atsako į pateiktus klausimus.


Vertinimas

Kiekvienas konferencijoje dalyvaujantis Mokslinio komiteto narys 10 balų sistema vertina: idėjos originalumą, teorinės dalies pristatymą, tyrimo metodų, organizavimo, gautų rezultatų pristatymą ir aptarimą, išvadų formulavimą,  gebėjimą apginti nagrinėjamą temą, idėją (atsakymai į klausimus). Balų vidurkis apskaičiuojamas iš visų komiteto narių įvertinimų.

Pirmos vietos laimėtoju tampa studentas, kurio pranešimas sekcijoje įvertinamas aukščiausiu visų dalyvavusių Mokslinio komiteto narių balų vidurkiu. Rezultatai skelbiami viešai tuoj pasibaigus sekcijos ir / ar baigiamajai konferencijai.

Baigiamojoje konferencijoje pranešimus turi teisę skaityti po du kiekvienos darbo krypties studentus, kurių darbai buvo geriausiai įvertinti ir dar du studentai, surinkę daugiausiai balų tarp visų konferencijos dalyvių. Iš viso baigiamojoje konferencijoje dalyvauja 10 studentų, kurių pranešimai vertinami ta pačia sistema, kaip ir pirmame etape.

Pageidautina pranešimus baigiamojoje konferencijoje skaityti arba vaizdinių priemonių (lentelių, paveikslų) užrašus pateikti anglų kalba.

Baigiamojoje konferencijoje didžiausią įvertinimą pelnęs (didžiausią balų vidurkį surinkęs) studentas tampa konferencijos nugalėtoju, surinkęs mažiau balų – užima antrą vietą, dar mažiau – trečią ir t. t. Baigiamojoje konferencijoje skelbiami tik pirmų trijų vietų dalyvių balai. Kiti laikomi užėmusiais ketvirtą vietą ir balų skaičius nenurodomas.

Baigiamojoje konferencijoje 1–3 vietą užėmę studentai apdovanojami padėkos raštais ir prizais, jų vadovai – garbės raštais ir suvenyrais. Studentai ir jų vadovai, užėmę ketvirtą vietą, padėkos raštais ir suvenyrais. Studentams, patekusiems į baigiamąją konferenciją, bet nedalyvavusiems joje, apdovanojimai neįteikiami.


Reikalavimai tezėms

Tezėse turi būti aiškiai suformuluota: tyrimo tikslas ir uždaviniai, nurodyti tyrimo metodai bei jų organizavimas, pateikta rezultatų santrauka. Apimtis – vienas A4 formato puslapis. Tekstas turi būti suredaguotas ir išspausdintas kompiuteriu Times New Roman šriftu, 3 mm (Single) intervalu, šrifto dydis – 12 pt. Paraštė viršuje – 20 mm, apačioje  – 15 mm, dešinėje – 20 mm, kairėje – 25 mm. Lapo viršuje didžiosiomis raidėmis rašomas tezių pavadinimas, po juo mažosiomis raidėmis – autoriaus vardas ir pavardė, aukštoji mokykla, fakultetas, kursas, žemiau – mokslinio vadovo pavardė. Lapo viršutiniame dešiniajame kampe turi būti nurodyta konferencijos darbo kryptis. Jas reikia atsiųsti iki 2017 m. balandžio 28d. 12 val. LSU SMD koordinatorei doc. dr. Birutei Statkevičienei (LSU Sporto mokslo katedra, 218 a. (auditorinis-laboratorinis korpusas), Sporto g. 6, Kaunas LT-44221, el. paštas birute.statkeviciene@lsu.lt, tel. (8 68801188 arba 861441953).

Tezės, neatitinkančios reikalavimų, nebus priimamos, o autorius neteks galimybės dalyvauti konferencijoje.

Konferencijoje, svečių teisėmis, pranešimus gali skaityti ir magistrinių studijų studentai.