INTERNATIONAL BASKETBALL COACHING AND MANAGEMENT

 

Parametrai

 

Studijų programos pavadinimas

Krepšinio treniravimas ir valdymas

Studijų programos pavadinimas anglų kalba

International Basketball Coaching and Management

Studijų programos valstybinis kodas

6281RX001

Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7471014

Studijų krypties, krypčių grupės arba studijų srities aprašų pavadinimai ir kodai (jeigu yra), studijų krypčių reglamentai (jeigu yra)

Sportas (R), Pasiekimų sportas (R01)

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Sportas

Programos lygmuo

7 lygmuo

Studijų tipas

Laipsnį suteikianti studijų programa

Studijų pakopa

Antroji pakopa

Studijų programos vykdymo kalba (-os)

Anglų

Suteikiama kvalifikacija (pavadinimas, kodas)

Sporto magistras

Kvalifikacijos laipsnio požymis

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Išduodamo išsilavinimo pažymėjimo blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, kodas 7105

Būtinos kvalifikacijos, norint pradėti studijuoti pagal programą, pavadinimas, valstybinis kodas (jeigu nustatyta)

Sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Minimalus išsilavinimas

Sporto bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Kiti duomenys

 

Programos apimtis (kreditais)

Studijų forma

Studijų trukmė (metais)

Priėmimo į programą metai

120 ECTS

Nuolatinė ir ištęstinė

Nuolatinė studijų forma - 2 metai

Ištęstinė – 3 metai

 

2017 m.

Institucijos, pateikusios registruoti programą, juridinio asmens kodas, pavadinimas

Lietuvos sporto universitetas, 11951530, www.lsu.lt

 

Institucijų, su kuriomis suderinta programa, juridinio asmens kodai, pavadinimai ir suderinimo datos

Splito universitetas, Kineziologijos fakultetas, 060243825, http://web.kifst.unist.hr/en/

Programą vykdančios aukštosios mokyklos juridinio asmens kodas, pavadinimas

Lietuvos sporto universitetas, 11951530, www.lsu.lt

Splito universitetas, Kineziologijos fakultetas, 060243825, http://web.kifst.unist.hr/en/

Programos finansinės grupės kodas

1.2

Studijų sistemos sandara

Antrosios pakopos studijos

 

Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas

Studijų programos tikslas(-ai):

 

Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais parengti sporto magistrą, gebantį įvertinti įvairias krepšinio treniravimo ir valdymo sistemas bei programas, jų struktūras, taikomas skirtingose Europos šalyse, sistemingai naudotis pažangiomis krepšinio treniravimo technologijomis, kūrybingai spręsti sudėtingas problemas, daryti teisingas išvadas, sieti praktinę profesinę patirtį su pripažintais mokymosi ir profesinės kompetencijos ugdymo modeliais.

 

Studijų rezultatai:

Programos absolventas gebės:

1. Supras ir analizuos krepšinio teoriją ir šiuolaikinio treniravimo mokslo problemas.

2. Žinoti ir kritiškai vertinti šiuolaikinio krepšinio kaitos tendencijas socialiniu, ekonominiu bei teoriniu aspektu.

3. Suprasti kiekybinių bei kokybinių mokslinių tyrimų metodų taikymo prasmę krepšinio treniravimo veikloje.

4. Suprasti Europos sporto strateginius tikslus, plėtotės prioritetus ir mokėti analizuoti bei vertinti pasaulio, Europos krepšinio sporto šakos kaitą, pasirengti iššūkiams ir lyderiavimui.

5. Taikyti tinkamus mokslinius tyrimų metodus krepšinio srityje.

6. Modeliuoti ir realizuoti tyrimo projektą šiuolaikinio krepšinio treniravimo srityje, mokėti panaudoti reikiamus tyrimo metodus bei galėti kritiškai juos analizuoti.

7. Mokėti gautus tyrimo duomenis dalykiškai interpretuoti bei vertinti duomenų sklaidą.

8. Analizuoti krepšinio treniravimo mokslo reikšmę, įvairias strategijas ir perspektyvas, vykdyti mokslo  ir teorijos sintezę, sistemingai ir kūrybiškai sprendžiant sudėtingas ugdymo  problemas, teikti išvadas sporto specialistams bei visuomenei.

9. Mokėti parodyti kryptingumą ir originalumą, nustatant ir analizuojant poreikius, formuluojant sprendimus, vertinant strategijas krepšinio treniravimo kontekste.

10. Aiškiai, argumentuotai pateikti savo ir kitų tyrimais pagrįstus organizacinius ir mokslinius sprendimus bei jų pagrindu teikti strateginius krepšinio ir sporto veiklos siūlymus treneriams, ugdymo specialistams ir visuomenei.

11. Kritiškai analizuoti, išskirti vertybes ir formuoti strategijas, ugdyti krepšinio treniravimo įgūdžius darbo vietoje.

12. Ugdyti profesionalaus praktiko kritinę savimonę ir savivertę, analizuoti krepšinio treniruotės turinį, praktiškai pagrįsti mokymui reikalingus metodus.

13. Siekti nuolatinio mokymosi, reikalingo mokslininko tyrėjo, krepšinio trenerio ir sporto specialisto analitinei taikomajai veiklai.

14. Modeliuoti krepšinio žaidėjų ir sporto ugdymo programas skirtingų amžiaus grupių asmenims, moksliniams tyrimams vykdyti bei naujovėms diegti.

15. Imtis atsakomybės už savo pavaldžių darbuotojų (žaidėjų) veiklos kokybę ir jų vertinimą, vadovaujasi profesine etika.

16. Imtis atsakomybės tobulindamas savo ir sau pavaldžių darbuotojų veiklą.

17. Rodyti iniciatyvą ir asmeninę atsakomybę dirbant po vieną ar su kitais, kai tenka spręsti problemas.

18. Mokėti priimti sprendimus sudėtingose darbo situacijose naudojant sistemingus ir kūrybingus metodus, aiškiai perteikti išvadas.

19. Formuoti savitą mąstymą ir nepriklausomą savarankišką požiūrį į mokymąsi, kuris būtinas mąstančiam praktikui tobulėjant kaip asmenybei ir savo srities profesionalui.

20. Ugdyti kritišką savirefleksiją  ir savarankišką požiūrį į mokymąsi  krepšinio treniravimo  srityje.

21. Įvertinti užsienio šalių kultūras ir integruotis į skirtingą kultūrinę ir etninę erdvę studijuojant ir/ar dirbant užsienyje.

 

Jungtinė antrosios pakopos studijų programa Krepšinio treniravimas ir valdymas orientuojasi į asmens bendrųjų gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymą, siekiant ne tiek žinių perteikimo ir perėmimo, kiek jų analizės, kritiško vertinimo ir praktinio žinių taikymo, jų realizavimo, problemų identifikavimo bei jų sprendimo.

 

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas, konsultacijos.

 

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Individualus darbas, mokslinio straipsnio (teksto) analizė, veiklos refleksija, probleminių sprendimų užduotis, atvejo analizė, analitinis tiriamasis darbas, kolegų įvertinimas, analitinis tiriamasis darbas, praktikos ataskaita, žodinis iliustruotas pranešimas, ataskaita, egzaminas.

 

Sandara:

Studijų dalykai (moduliai), praktika: čia

Specializacijos: -

Studento pasirinkimai:

Krepšinio treniravimo koncepcijos

Šiuolaikinis krepšininkų atletinis rengimas

Krepšinio vadyba ir inovacijos

 

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Unikali tarptautinė jungtinė studijų programa, orientuota į krepšinį, kurios reikalingumą patvirtina socialiniai partneriai

 

Profesinės veiklos galimybės:

Asmenys, įgiję sporto magistro kvalifikacinį laipsnį, galės dirbti sportininkų treniravimo technologijų tyrėjais analitikais, aukščiausios kvalifikacijos treneriais Lietuvos ar užsienyje viešo ar privataus sektoriaus institucijose, žaidėjų atrankos vadybininkais.

Studijų programos turinys suteiks galimybę įgyti ir ugdymo praktikos, o absolventas turės profesinių žinių ir įgūdžių, kurie leis kritiškai vertinti krepšinio treniravimo vyksmo turinį bei siekti krepšinio trenerio karjeros.

Sporto magistro laipsnis suteiks studentams galimybę siekti karjeros daugelyje sporto sričių, naudingų ne tik sporto treniravimo srityje, bet taip pat besiverčiant kita verslo veikla.  Tai pat įgytas žinias galima bus pritaikyti tokiose srityse, kaip krepšinio treniravimas, jaunimo ugdymas, krepšinio analitika ar mokslinio tiriamojo darbo veikla, dirbant sveikatinimo ar fizinio pajėgumo didinimo specialistu.

 

Tolesnių studijų galimybės:

Studentai sėkmingai baigę programą gali  tęsti studijas biomedicinos ar socialinių mokslų krypties doktorantūroje.

Kontaktai pasiteiravimui:

Studijų programos direktorė Irena Valantinė

El. p. adresas:   irena.valantine@lsu.lt