Jolita Vveinhardt

 

 

Dr. JOLITA VVEINHARDT

Einanti profesorės pareigas, vyriausia mokslo darbuotoja

 

 

Tel. nr. +370 698 06 668

El. paštas: jolita.vveinhardt@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1997 m. baigė Aukštesniąją verslo vadybos mokyklą, įgijo verslo administratorės kvalifikaciją.

2003 m. baigė bakalauro studijas Šiaulių universitete (Verslo administravimo bakalauras).

2004-2005 m. dirbo asistentės pareigose (Administravimo katedra, Verslo ir technologijų fakultetas, Šiaulių kolegija).

2005 m. baigė magistro studijas Šiaulių universitete (Verslo administravimo magistras).

2005-2009 m. dirbo lektorės pareigose (Ekonomikos katedra, Socialinių mokslų fakultetas, Šiaulių universitetas).

2005-2012 m. dirbo katedros vedėjos pareigose (Turizmo ir vadybos katedra, Verslo ir technologijų fakultetas, Šiaulių valstybinė kolegija).

2010 m. baigė doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete (Vadybos ir administravimo daktaro laipsnis).

2010-2012 dirbo docentės pareigose (Turizmo ir vadybos katedra, Verslo ir technologijų fakultetas, Šiaulių valstybinė kolegija).

Nuo 2010 m. dirba docentės pareigose (Vadybos katedra, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas).

2012-2015 m. dirbo docentės pareigose (Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra, Sporto edukologijos fakultetas, Lietuvos sporto universitetas).

Nuo 2014 m. dirba vyriausiosios mokslo darbuotojos pareigose (Sporto mokslo ir inovacijų institutas, Lietuvos sporto universitetas).

2015 m. suteiktas docento pedagoginis vardas (Vytauto Didžiojo universitetas).

Nuo 2015 m. dirba profesorės pareigose (Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra, Sporto edukologijos fakultetas, Lietuvos sporto universitetas).               

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Disfunkcinė elgsena organizacijose: mobingas darbuotojų tarpusavio santykiuose, nepotizmas, kaip vadybos anomalija, favoritizmas, socialinis ostrakizmas.

 

Vadyba: vadybos kultūra, asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija, organizacijos klimatas, įmonių socialinė atsakomybė.

 

Žinių vadyba: besimokanti organizacija, „sumani“ organizacija, intelektinis kapitalas, socialinis kapitalas.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinėms tiriamųjų darbų kryptims ,,Smegenys ir griaučių raumenys" ir ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika".

Mokslininkų grupių ,,Šaltas ir karštas protas" ir ,,Sporto industrijos žmogiškųjų išteklių strateginis valdymas" narė.

Mokslo klasterio „Vadybinės transformacijos socialiai darniai visuomenei ir konkurencingai valstybei plėtoti“ narė, Vytauto Didžiojo universitetas (nuo 2012).

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Vveinhardt J, Gulbovaite E. (2016). Expert evaluation of diagnostic instrument for personal and organizational value congruence. Journal of Business Ethics. 2016;136(3):481-501. doi: 10.1007/s10551-014-2527-7.
 2. Vveinhardt J, Gulbovaite E. Models of congruence of personal and organizational values: how many points of contact are there between science and practice? Journal of Business Ethics. doi: 10.1007/s10551-015-2871-2.
 3. Zukauskas P, Vveinhardt J, Melnikas B, Grančay M. Dynamics of attack actions in the mobbing strategy: the case of Lithuania. Journal of Business Economics and Management. 2015;16(4):733-752. doi: 10.3846/16111699.2015.1068840.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2016) „Pavienių priekabių ir mobingo aukštųjų mokyklų studentų santykiuose atvejų diagnostika: intervencinės priemonės savalaikiam reiškinių identifikavimui“ vadovė. Projektas finansuojamas Švietimo ir mokslo ministerijos, kvietimas „Temos jaunimo iniciatyvų konkursui 2016 m. I pusmetis“ (tema „Mokymosi ir psichologinė aplinka aukštojoje mokykloje“).
 2. Projekto (2014-2016) „Mobingo/ patyčių, kaip psichosocialinio stresoriaus prevencija, įgyvendinant ĮSA“ vadovė. Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos, kvietimas „Mokslininkų grupių projektai (V kvietimas)“. 
 3. Projekto (2014-2015) „Mobingo darbuotojų santykiuose diagnozavimas, siekiant kelti vadybos kultūros lygį“ vykdytoja. Projektas finansuojamas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra MITA, kvietimas „Inočekiai LT“.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Gulbovaitė, E. (2012-2016) „Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos modelis“ (mokslinė vadovė, Vytauto Didžiojo universitetas).
 2. Klonova, A. (2012-2014) „Partnerių fiziologinio sutarimo ir kūno kontakto tobulinimas standartiniuose sportiniuose šokiuose“ (mokslinė konsultantė, Latvijos sporto pedagogikos akademija).
 3. Petrauskaitė, L. (2013-2017) „Nepotizmo raiškos intensyvumas Lietuvos organizacijose“ (mokslinė vadovė, Vytauto Didžiojo universitetas).
 4. Šimkus, A. (2013) „Savanorystės žmogiškųjų išteklių valdymas nevyriausybinėse organizacijose“ (tarybos narė, Vytauto Didžiojo universitetas).
 5. Dabravalskytė, J. (2014-2018) „Mažų ir vidutinio dydžio įmonių tarpkultūrinės kompetencijos ir internacionalizacijos vystymas lokalių ir globalių pokyčių kontekste“ (mokslinė vadovė, Vytauto Didžiojo universitetas).
 6. Andriukaitienė, R. (2014-2015) „Vadybos kultūros raiška siekiant įgyvendinti įmonių socialinę atsakomybę“ (mokslinė konsultantė, Vytauto Didžiojo universitetas)
 7. Kuklytė, J. (2016-2020) „Destruktyvių darbuotojų tarpusavio santykių diagnostika: nelegalių socialinių tinklų prevencijos vadybiniai sprendimai“ (mokslinė vadovė, Vytauto Didžiojo universitetas).
 8. Achundov, E. (2014) „Rekreacinių produktų aprūpinimo ištekliais kokybės tobulinimas teritorinėse rekreacinėse sistemose“ (mokslinė vadovė, Maskvos valstybinis turizmo industrijos institutas). 
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Vadybos mokslo naujovės (LSU);

Moderniosios organizacijų teorijos (VDU);

Mobingo kaip diskriminacijos darbuotojų santykiuose valdymas (LSU);

Konfliktai ir psichologinis teroras organizacijoje (VDU);

Žmogiškųjų išteklių valdymas (LSU).

     

 

 • Kita

Narystė asociacijose:

Nuo 2004 m. Baltijos vadybos plėtros asociacijos (BMDA) asociacijos narė.

Nuo 2015 m. Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) asociacijos narė.

Nuo 2015 m. Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų (LKVIA) asociacijos narė.

Nuo 2015 m. Lietuvos traumų psichologijos (LTPA) asociacijos narė.

Nuo 2015 m. Europinės trauminio streso tyrimų draugijos (ESTSS) narė.

Nuo 2015 m. Lietuvos neuromokslų asociacijos (LNA) narė.

Nuo 2015 m. Europos neuromokslų draugijų federacijos (FENS) narė.

 

Narystė mokslinių žurnalų redkolegijose:

Forum Scientiae Oeconomia, ISSN 2300-5947 (print), ISSN 2353-4435 (online).

Independent Journal of Management & Production IJM&P, ISSN 2236-269X (print).

Journal of Applied Management and Investments (JAMI), ISSN 2225-3467 (print).

Journal of International Relations, ISSN 1336-1562 (print), ISSN 1339-2751 (online).

Applied Economics and Finance, ISSN 2332-7308 (print), ISSN 2332-7294 (online).

Journal of Business & Economic Policy, ISSN 2375-0766 (print), ISSN 2375-0774 (online).

International Business Research, ISSN 1913-9004 (print), ISSN 1913-9012 (online).

Journal of Globalization and Business Management, ISSN 2163-209X (online).          

Business and Management Research, ISSN 1927-6001 (print), ISSN 1927-601X (online).

Journal of Business Theory and Practice, ISSN 2329-2644 (online).

Journal of Criminology and Sociology, ISSN 1929-4409 (online).

China-USA Business Review, ISSN 1537-1514 (online).

Mokslas ir edukaciniai procesai-Science and processes of education, ISSN 1822-4644 (print).

Profesinės studijos: teorija ir praktika-Professional Studies: Theory and Practice, ISSN 1822-3648 (online).

Studijos šiuolaikinėje visuomenėje-Studies in modern society, ISSN 2029-431X (print).

Laisvalaikio tyrimai-Leisure Time Research, ISSN 2345-0339 (online).

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Jolitos Vveinhardt mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje